Veřejné vyhlášky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SRUBEC

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska775349069.pdf 88.5 Kb

Veřejná vyhláška Rozhodnutí stavební povolení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopravoprojekt-brno-dalnice-d3-0310-ii-hodejovice-trebonin-so-133-348.3-stavebni-povoleni-ver.-vyhl.-20151-3-18.pdf 363.7 Kb

Veřejná vyhláška usnesení o zastavení řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
357-2018-910-ipk-26-podhaj.pdf 2031.3 Kb

Veřejná vyhláška usnesení o přerušení řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-o-preruseni.pdf 4884.8 Kb

Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Staré Hodějovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-konani-spolecneho-jednani.pdf 936.8 Kb

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drazebni-vyhlaska.pdf 3447.8 Kb

Veřejná vyhláška

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska361175950.pdf 3961.1 Kb

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-zahajeni-rizeni-.pdf 4521.2 Kb

Oznámení společného jednání o návrhu změny podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov


Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-zruseni-zeleznicniho-prejezdu.pdf 1528.2 Kb

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy.pdf 1535 Kb

Veřejná vyhláška-dálnice D3, změna č.2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-d3.pdf 498 Kb

Veřejná vyhláška dálnice D3 - změna č. 1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-zmena-c.-1.pdf 227.5 Kb

Veřejná vyhláška D3

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-dalnice-d3.pdf 322.5 Kb

Veřejná vyhláška informace D3

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-informace-d3.pdf 243.4 Kb

Nařízení - ptačí chřipka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-mvo-.pdf 380.6 Kb

ZTV Staré Hodějovice - Krátká ulice

 

 

 

Magistrát města České Budějovice

Ing. Jaroslav Mráz

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kněžská  19

370 92  České Budějovice

 

Internet: http://www.c-budejovice.cz

 

Značka:                                        Vyřizuje:              Tel.:                                   E-mail:                                                                           Datum:

ODaSH/20438/2016  Tal           Talafous Ant.      38 680 4405                      talafousa@c-budejovice.cz                                     2017-01-12

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í      S T A V E B N Í     P O V O L E N Í

Dne  15. 12. 2016  podala  Obec Staré Hodějovice , Obecní  5 , 370 08  České  Budějovice - IČ:00245453 ,   v   zastoupení:  Jiří Sváček -Videall Projekt ,  Chvalšinská 108 ,  381 01 Český Krumlov - IČ: 42399521,  žádost  na  vydání  stavebního  povolení  na   stavbu:

 

„ ZTV  Staré  Hodějovice  -  Krátká ulice  “

 

 

            na pozemku parc. č.   v  kat. území    Staré Hodějovice

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

VLASTNÍK

Výměra

[m2]

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

110

ostatní komunikace-

ostatní plocha

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

 

 

606

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

79/1

ostatní komunikace-

ostatní plocha

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

6593

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

79/5

jiná plocha-

ostatní plocha

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

1570

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

79/6

ostatní komunikace-

ostatní plocha

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

2996

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

426/1

orná půda

Vomela Milan Ing., Krátká 168,

370 08 Staré Hodějovice

 

 

1005

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

429/30

orná půda

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

197

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

366/1

zeleň –

ostatní plocha

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

3564

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

364/34

orná půda

Kosová Markéta Ing., Čechova 307/10,

České Budějovice 6

370 01 České Budějovice

 

 

1109

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

364/35

orná půda

Kosová Markéta Ing., Čechova 307/10,

České Budějovice 6

370 01 České Budějovice

 

 

1000

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

364/39

orná půda

Kosová Jaroslava, Lesní 125, 370 08 Staré Hodějovice

851

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

365/2

jiná plocha-

ostatní plocha

SJM Svatek Milan a  Svatková Jana

Horní 99, 370 08 Staré Hodějovice

 

 

734

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

429/1

ostatní komunikace-

ostatní plocha

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

 

2192

 

Staré Hodějovice

Staré Hodějovice

429/29

ostatní komunikace-

ostatní plocha

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,

370 08 Staré Hodějovice

9437

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice , ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon “) a § 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), jako speciální stavební úřad přezkoumal podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, předloženou žádost ve stavebním řízení a na základě tohoto přezkoumání výše uvedenou stavbu - ZTV  Staré  Hodějovice  -  Krátká ulice 

 

p o v o l u j e

 

 

Stavba obsahujepozemní komunikace – SO – 01 Komunikace a  chodníky

                                Dopravní  systém  se  skládá  ze  dvou  komunikačních větví   „A“  a  „B“.

 

 

Komunikace jsou navrženy jako místní v „ Zóně 30 “.

 

Předmětem stavby je: zpřístupnění území pro dopravu vozidlovou i pěší, a to jednak po dobu výstavby rodinných domů a dále pro zajištění obslužné funkce pro obyvatele těchto domů. Dopravní obsluha řešeného území bude připojena ke stávajícímu dopravnímu systému obce Staré Hodějovice a to na dvou místech.

Tato organizace dopravy byla navržena na základě projednávání  a  stanovisek  v  průběhu  zpracování PD. Celková délka větve „A“ je cca  0,260 04 km a  šířka mezi obrubníky 6,00 m. Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2,5 %. Celková délka komunikační větve „B“  je 0,138 07 km a  šířka mezi obrubníky 6,00 m. Po obou stranách komunikací jsou navrženy pruhy veřejné zeleně šířky min. 0,5 m. Podél komunikačních větví je navržen chodník z betonové dlažby v šířce 2,0 m,  který je lokálně zúžen kvůli stávající zástavbě a stromu. V místě napojení na  ulici  Horní je navrženo rozšíření ulice Krátká na šířku 5,0 m a  úprava nároží  na  poloměr R = 6,0 m. Pruhy veřejné zeleně a  chodníku  jsou od  komunikace odděleny  betonovým  obrubníkem  převýšeným o 0,10 m v místech vjezdů sníženým na  0,02 - 0,0,5 m.

 

 

 

Větev A je začátkem úseku napojena na hranu komunikace ulice Horní a koncem úseku na hranu větve B  v  km 0,05560. Větev je tvořena přímými úseky se čtyřmi vloženými oblouky. V  „Zóně 30“ je navržena jako dvoupruhová obousměrná v šířkovém uspořádání MO2 9/7/30. Na komunikaci jsou navrženy zpomalovací prvky v podobě zúžení na šířku min. 4,5m. V těchto místech jsou umístěna podélná stání. 

Celková délka větve A je 0,260 04 km.

 

 

Větev B je začátkem úseku napojena na hranu komunikace ulice K Hůrce a koncem úseku na stávající účelovou komunikaci. Větev je tvořena dvěma přímými úseky s jedním vloženým obloukem. V „Zóně 30“ je navržena jako dvoupruhová obousměrná v šířkovém uspořádání MO2 8/7/30. Na komunikaci jsou navrženy zpomalovací prvky v podobě zúžení na šířku min. 4,5m, kde je umístěno podélné parkovací stání. Na konci této větve je po levé straně umístěno vyhrazené stání pro imobilní.

Celková délka větve B je 0,138 07 km.

 

Příčný sklon větví je jednostranný 2,5%. V místech napojení je přizpůsoben podélnému sklonu komunikace, na kterou je větev napojována. Pruhy veřejné zeleně jsou od komunikace odděleny betonovým obrubníkem převýšeným o 0,10m (ve vjezdech o 0,02 – 0,05m). Ve vjezdech do „Zóny 30“ jsou navrženy zpomalovací polštáře.

 

Chodníky

Podél obou komunikačních větví je navržen jednostranný chodník šířky 2,0 m. Od komunikace je oddělen betonovým obrubníkem převýšeným o 0,10m ( ve vjezdech o 0,02 – 0,05m ).

Příčný sklon chodníku je max. 2% ve směru do komunikace

 

 

 

 

 

Parkovacích stání

Celkem je navrženo 5 podélných parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené stání pro imobilní. Parkovací stání jsou umístěna po obou stranách komunikačních větví „A“ a „B“ tak, aby plnila současně funkci zpomalovacích prvků. Komunikace v místě zúžení je min. šířky 4,5 m. V místě napojení, za křižovatkou ulic Na Vyhlídce a K Hůrce, je šířka přizpůsobena stávající komunikaci. Rozšíření komunikace v tomto úseku brání vzrostlá parková zeleň, která má být zachována.

 

 

 

Odvodnění , uliční vpusti 

6x  - žlab šířky 200 mm s litinovou mříží pro zatížení min. D 400  a  to 2x dl.4,5 m  a  4 x dl.6,0 m

4x  - žlab šířky 100 mm s litinovou mříží pro zatížení min. C 250,  dl.4,0 m.

1x -  bodová uliční vpust  prefabrikovaná , DN 500 ,  hloubka cca 150 cm , s čtvercovou mříží D 400  a  košem a se zápachovou uzávěrkou.

 

 

 

Odvodnění bude přípojkami DN 150 napojeno do navržené dešťové kanalizace SO04 – kanalizace dešťová. Přípojky uličních vpustí řeší  SO 05 –  Přípojky odvodnění komunikace.

 

 

 

Pod okrajem vozovky bude provedena podélná drenáž (drenážní trubka JS110 mm) vyústěná průběžně do kanalizace. Předpokladem pro zřízení podélných drenáží je předchozí pokládka podzemních sítí, aby nedošlo k porušení drenáží.

 

Svislé a vodorovné dopravní značení

Zelený pás

 

 

 

      Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

 

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení , vypracoval Ing. Marcela Pávková , Zahradní 368 ,  373 61 Hrdějovice - IČ : 42382483,  ( autorizovaný inženýr  pro dopravní stavby - Ing. Marcela Pávková – ČKAIT – 0101564). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

 

 

 1. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích  a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

 

 1. Připojení navržených staveb musí být v souladu s § 11a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích, zejména je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke stékání vody na silnice  a  nebyla ohrožena bezpečnost  a  plynulost  silničního provozu na nich. 

 

4.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

 

 1. Před zahájením stavby bude zajištěno přesné vytýčení uložení všech podzemních a nadzemních vedení ve staveništi a současně budou učiněny opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemního vedení, budou tyto práce prováděny za odborného dozoru příslušných správců těchto vedení a před záhozem bude provedena kontrola za účasti správců sítí dotčených stavbou.

 

 1. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem.

 

 1. Škody způsobené prováděním stavby třetím osobám, odstraní případně nahradí stavebník na vlastní náklady.

 

 1. Začátky a konce chodníků budou opatřeny varovným pasem a se sníženým nájezdem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

 1. V uvedeném úseku stavby bude provedena oprava a vyčištění uličních vpustí ( mřížování bude provedeno kolmo k obrubníku ). Dále bude provedeno vyřezání náletových křovin v pomocném silničním pozemku   i  v  rozhledových poměrech.

 

 1. Všichni pracovníci pro zajištění bezpečnosti provozu budou vybaveni reflexním oblečením.

 

 

 

 

 1. Po dokončení stavby bude předložena  zpráva o dohledu – dozoru stavby od odborné osoby - v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

 

 1. Budou  provedeny  zkoušky  hutnění  a  doklady předloženy ke kolaudačnímu řízení včetně revizí a  předávacích  protokolů.

 

 1. Budou respektovány stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k předmětné stavbě, jakož i stanoviska vlastníků a správců sítí.

 

 1. Stavba bude provedena od odborné firmy s autorizací pro dopravní stavby.

 

 1. Budou zachovány stávající vjezdy a sjezdy na přilehlé pozemky. Provedení bude projednáno během stavby s majiteli přilehlých pozemků a nemovitostí.

 

 1. Stavebník oznámí s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu archeologickému pracovišti a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického výzkumu.

 

 1. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle zákona   č. 20/1987 Sb., oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu.

 

 1. Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje limitní  polohu  pevných  překážek - oplocení , přípojných skřínek , sloupů veřejného osvětlení , hydrantů , dopravní značení  apod.
 2. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zajištění funkce meliorační soustavy podle pokynů Zemědělské vodohospodářské správy.

 

 1. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození.

 

 1. Pro snížení případných následků nehody bude provedena šikmá úprava čela propustku dle předložené dokumentace.  Jmenovitá  světlost  trub  propustku  musí být  v souladu  s § 12 vyhl. Ministerstva dopravy  a  spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.

 

 1. V  průběhu  provádění  stavebních  prací  nesmí  být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády
  č. 148/2006 Sb.,
  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 

 1. S   odpady   bude   nakládáno   podle   zákona  č. 185/2001   Sb.,    zákon  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších předpisů  a  vyhlášky  MPŽ č.  383/2001 o  podrobnostech  s   nakládání  s  odpady.  Přebytečný   materiál z výkopů a stavební rum lze uložit pouze na povolené skládce.

 

 1. Bylo předloženo sdělení, které vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostřední, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  Č.j.: KUJCK 62133/2015 OOZL ze dne 17. 8. 2015.

 

 1. Budou dodrženo vyjádření, které vydal Magistrát města České Budějovice – odbor ochrany životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice  Zn.: OOŽP/7171/2015/Pr ze dne 31. 8. 2015; vyjádření Zn.: OOŽP/10217/2015/V-Zám ze dne 18. 11. 2015; závazné stanovisko Zn.: OOŽP/7408/2015/Ji ze dne 13. 8. 2015; dodržen souhlas Zn.: OOŽP/11093/2015/Mar ze dne 4. 12. 2015.

 

 1. Bylo předloženo odborné vyjádření – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Č.j.:NPÚ-331/82121/2015 ze dne 4. 11. 2015.

 

 1. Bylo předloženo sdělení - Magistrát města České Budějovice – odbor památkové péče Zn.:             OPP/1881/2015 ze dne 23. 11. 2015.

 

 1. Bylo předloženo závazné stanovisko - Magistrát města České Budějovice – odbor dopravy a silničního hospodářství Zn.: ODaSH/15/15140/Ba-mk ze dne 30. 11. 2015.

 

 1. Bylo předloženo sdělení - Magistrát města České Budějovice – odbor územního plánování Zn.: OÚP/2015/O-1322/Šv-V ze dne 26. 11. 2015.

 

30.Bylo předloženo závazné stanovisko -  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice  Č.j.: KHSJC 21685/2015/HOK CB-CK ze dne 11. 8. 2015.

 

31.Bylo předloženo vyjádření – ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Č.j.: O16070029881 ze dne 7. 10. 2016.

 

32.Bude dodrženo vyjádření - E.ON Servisní, s.r.o., Křižíkova 1676/9, 370 01 České Budějovice Zn.: H18585-16149108 ze dne 10. 11. 2016 – elektrická síť.

 

33.Bude dodrženo vyjádření - E.ON Servisní, s.r.o., Křižíkova 1676/9, 370 01 České Budějovice Zn.: H18585-16149108 ze dne 10. 11. 2016 - plyn.

 

34.Bude dodrženo vyjádření – CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Č.j. 751715/16 ze dne 8. 11. 2016.

 

35.Bylo předloženo závazné stanovisko – ČR - Ministerstvo obrany, odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice Zn.: 30748/2014-6440-OÚZ-ČB ze dne 5. 12. 2014.

 

 1. Byl předložen souhlas – Obec a Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovice ze dne 19. 10. 2015.

 

 1. Byl předložen souhlas dle § 15 stavebního zákona - Stavební úřad, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice  Zn.: SU/7803/2016 Ca ze dne 19. 10. 2016.

 

 1. Bylo předloženo územní rozhodnutí - Stavební úřad, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice Zn.: SU/1422/20165 Mo ze dne 14. 6. 2016.

 

 1. Bylo předloženo vyjádření – Ing. Marcela Pávková, Zahradní 368, 373 61 Hrdějovice (autorizovaný inženýr  pro dopravní stavby; ČKAIT – 0101564), ze dne 19. 10. 2016.

 

 1. Byla předložena Smlouva o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k pozemkům, uzavřená mezi: Ing. Kosová Markéta, Čechova 307/10, 370 01 České Budějovice a Obec Staré Hodějovice, Obecní 5,  370 08 České Budějovic, IČ: 00245453, zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Blažkem, ze dne 17. 2. 2016.

 

 1. Byla předložena Smlouva o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k pozemkům, uzavřená mezi:  Kosová Jaroslava, Lesní 125, 370 08 Staré Hodějovice a Obec Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovic, IČ: 00245453, zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Blažkem, ze dne 17. 2. 2016.

 

 1. Byla předložena Smlouva o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k pozemkům, uzavřená mezi:  Svatek Milan, Horní 99, 370 08 Staré Hodějovice, Svatková Jana, Horní 99, 370 08 Staré Hodějovice
  a Obec
  Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovic, IČ: 00245453, zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Blažkem, ze dne 17. 2. 2016.

 

 

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.     

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

Po dokončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního řízení s náležitostmi dle § 122 stavebního zákona.

 

 

Odůvodnění :

 

Dne  15. 12. 2016  podala  Obec Staré Hodějovice , Obecní  5 , 370 08  České  Budějovice - IČ:00245453 ,   v   zastoupení: Jiří Sváček -Videall Projekt ,  Chvalšinská 108 ,  381 01 Český Krumlov - IČ: 42399521 , žádost na vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební  řízení.

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice  dne  16 12. 2016  oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům státní správy. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice podle ustanovení  § 111  a  112 odst. 2 stavebního zákona  upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil , že ve lhůtě do 25 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

 

Bylo předloženo sdělení Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru dopravního inspektorátu České Budějovice  Č.j.: KRPC – 155458-2/Čj-2016-020106 ze dne 12. 10. 2016.

    

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města České Budějovice v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje  rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ) :

Obec Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovice

Jiří Sváček -Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

 

Další námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

 

Upozornění:

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

 

Toto stavební povolení pozbývá , podle § 115 stavebního zákona, platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu  města  České Budějovice  v  odůvodněných  případech  nestanoví pro  zahájení stavby delší lhůtu.

 

Poučení :

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním       u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.

 

 

 

 

Ing.  Jaroslav  M r á z

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Magistrátu města České Budějovice

 

 

Správní poplatek: Toto rozhodnutí podléhá správnímu poplatku  podle zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – položky č. 18 pís. f) poplatek ve výši  10.000 Kč,   který byl uhrazen dne  2 . 12. 2016.

 

Příloha pro stavebníka : ( bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí )

-          ověřená projektová dokumentace 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.

 

 

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

 

 

Vyvěšeno dne : 12.1.2017                                                         Sejmuto dne : 28.1.2017

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Obdrží :

 

Obec Staré Hodějovice,  Obecní 5,  370 08 České Budějovice

            

Jiří Sváček -Videall Projekt ,  Chvalšinská 108 ,  381 01 Český Krumlov

 

 

Se žádostí o vyvěšení obdrží :

 

Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí

            

Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovice

 

 

Dotčené orgány :

 

Obecní úřad Staré Hodějovice, Obecní 5, 370 08 České Budějovice

 

Policie ČR,  Krajské ředitelství  Policie Jihočeského kraje  Dopravního inspektorátu , Poštovní přihrádka č. 125, 371 05  České Budějovice

 

KHS  Jihočeského kraje , Na Sadech 25 ,   370 71  České Budějovice

 

HZS  Jihočeského kraje , Pražská  52b ,  370 04  České Budějovice

 

Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí

 

Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20438-2016-sp-ztv-stare-hodejovice-kratka-ulice-stare-hodejovice-.doc 145.4 Kb

Návrh zadání územního plánu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
414534043-1-navrh-zadani-up-starehodejovice.pdf 699.2 Kb

Změna č.5 územního plánu obce- Návrh zadání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
393048350-1-navrh-zadani-zm.c.5-st-h.pdf 765.8 Kb
Veřejné vyhlášky - archiv změn