Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2013

 

 

 

 

Výroční zpráva obce Staré Hodějovice za rok 2013.

-------------------------------------------------------------------

 

Poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Obec Staré Hodějovice je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

V souladu s ustanovením § 109 odst. 3 písm. c) zákona č.128/2000., o obcích v platném znění o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb. rozhoduje obecní úřad.

 

V obci Staré Hodějovice je agenda související s vyřizováním žádostí svěřena pracovnici OÚ.

 

Povinný subjekt zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu , jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 18 odst. 1 písm. a) –písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

1. Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a ) zák. č.106/1999 Sb. : 4

V souladu s ustanovením §17 zák. 106/1999 Sb., zaplaceno za poskytnuté informace : 0

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( §18 odst. 1 písm. b , ) 0

 

3. Rozsudků soudu ( §18 odst. 1písm. c ) 0

 

4. Řízení o sankcích ( §18 odst. 1 písm. d ) 0

 

5. Další informace ( § 18 odst. 1 písm. e )

Na webových stránkách obce jsou aktualizovány informace v souladu s

příslušnými ustanoveními zák. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích dne: 8.1.2014

 

 

 

 

…………………………………

Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

 

Na webových stránkách obce zveřejněno: 30.1.2014

 

Vyvěšeno : 30.1.2014 Sejmuto: 28.2.2014