Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2012

 

 

 

 

 

Výroční zpráva obce Staré Hodějovice  za rok 2012.

-------------------------------------------------------------------

 

Poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Obec Staré Hodějovice je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

V souladu s ustanovením § 109 odst. 3 písm. c) zákona č.128/2000., o obcích  v platném znění o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb. rozhoduje obecní úřad.

 

V obci Staré Hodějovice je agenda související s vyřizováním žádostí svěřena pracovnici OÚ.

 

Povinný subjekt zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu , jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 18 odst. 1 písm. a) –písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.     

 

 

1.  Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a ) zák. č.106/1999 Sb. :     1  

     V souladu s ustanovením §17 zák. 106/1999 Sb.,  zaplaceno za poskytnuté informace : 0           

 

2.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  ( §18 odst. 1 písm. b , )          0

 

3.  Rozsudků soudu  ( §18 odst. 1písm. c )                                                         0

 

4.  Řízení o sankcích ( §18 odst. 1 písm. d )                                                       0

 

5. Další informace ( § 18 odst. 1 písm. e  )

     Na webových stránkách obce jsou aktualizovány informace v souladu s

     příslušnými ustanoveními zák. 106/1999 Sb. 

 

 

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích dne: 08.2.2013

 

 

 

 

                                                                                                 …………………………………

                                                                                                  Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

 

Na webových stránkách obce zveřejněno: 8.2.2013

 

Vyvěšeno :   8.2.2013                                                         Sejmuto:  28.2.2013