Povinně zveřejňované informace

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace.

1. Oficiální název
   Obec Staré Hodějovice
 2. Důvod a způsob založení
    Obec Staré Hodějovice je jedním základních územních samosprávných společenství občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 
    Řídí se  zákonem  č.128/2000 Sb. , o obcích.
 3. Organizační struktura
     Obec má osmičlenné volené zastupitelstvo, tvoří je starosta,  místostarostka,zastupitelé a 1 zaměstnanec.
     Zastupitelstvo obce zřídilo kontrolní a finanční výbor.

 4. Kontaktní spojení
     Adresa: Obecní úřad  Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice
     Telefon: 602 551 592
     E-mail: obec@starehodejovice.cz
                                  

     Úřední hodiny: pondělí, čtvrtek : 7.30 - 12.30 hod.                                          
                                středa : 16.00 - 18.00 hod.                             
  5. Případné platby můžete poukázat

      Česká spořitelna České Budějovice, č. ú. 560407319/0800

 6. IČO
     00245453
 7. DIČ
     Nejsme plátci DPH.
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
     Schválený rozpočet obce je zveřejněn na internetových stránkách na ikoně Rozpočet.
 9. Žádosti o informace
     Obec postupuje podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
     Informace lze získat na Obecním úřadě v úřední dny ústně, písemně nebo elektronickou poštou.
     Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zřejmé, jaká informace je požadována.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
       Pro podání žádostí a stížností použijte kontaktní údaje ( adresu OÚ, e-mail: starehodejovice@quick.cz , datovou schránku).
       Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou 
       těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon- utajované skutečnosti, ochrana osobnosti a soukromí, obchodní tajemství, 
      majetkové poměry osob, vnitřní pokyny subjektu. Informace se poskytují  nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně.  
 11. Opravné prostředky
      Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu se řídí zákonem č. 500/2007 Sb., správní řád.
      Odvolat se lze do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje
      povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu. Jde-li o rozhodnutí, které se týká informací ve věcech
      samostatné působnosti obce rozhoduje starosta. 
 12. Formuláře
       Pro získání formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte prosím obecní úřad.
  13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
       V případě potřeby kontaktujte  obecní úřad, kde  se Vám budou snažit pomoci v rámci svých možností.
 14. Nejdůležitější předpisy
       Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
        zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
        zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,
        zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
        zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
        zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách,
        zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, 
        zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
        zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
        zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
        zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
        zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další.
        Dále obec jedná dle obecních vyhlášek č. 1/2010, 2/2010, 3/2010, které jsou zveřejněny  na internetové stránce na ikoně Vyhlášky. 
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
        
Sazebník úhrad : 100,- Kč za každou započatou hodinu při vyhledávání informace + poštovné.
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
       Výroční zprávy  a závěrečné účty jsou zveřejněny na internetové stránce na ikoně Závěrečný účet.
 17. Seznam organizací
        Obec zřídila příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Staré Hodějovice, Obecní 5, Staré Hodějovice, IČO: 71000151.
        S rozpočtem obce je také svázána činnost Místní knihovny Staré Hodějovice.