Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.9
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 14.12.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Jiří Pilný, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení termínu inventur pro rok 2016.
 3. Schválení  složení inventurních komisí.
 4. Schválení OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku ze psů.
 6. Schválení OZV č. 2/2016 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 7. Schválení OZV č. 4/2016 o stanovení systému shromažďování odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
 8. Schválení rozpočtu obce na rok 2017.
 9. Schválení rozpočtové změny č.11/2016 a 12/2016.
 10. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu na rok 2017
 11. Projednání úhrady příspěvku na podporu ekologického vytápění.
 12. 12.  Schválení zřízení VB, „Staré Hodějovice, D3 SO 436 – VO u MÚK-       Hodějovice-obec“.
 13. Schválení žádosti o finanční příspěvek-SDH.
 14. Schválení žádosti o odkup pozemku p.č. 215/1 od Jihočeské university, České Budějovice pro dětské hřiště Kohoutova ul.
 15. Schválení pachtu pozenku p.č. 215/1 od Jihočeské university.
 16. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 452/86.
 17. Schválení prodeje pozemku p.č. 429/32.
 18. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 153/3.
 19. Schválení žádosti o dotaci pro Občanské sdružení PREVENT 99 z.ú.
 20. Projednáání žádosti o odkup pozemku p.č. 369/1, KÚ Staré Hodějovice o výměře cca 50m2.
 21. Informace o veřejnoprávnísmlouvě na úseku výkonu agendy speciálníhoé stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle zákona 13/1997 Sb. - změna od 15.12.2016.
 22. Informace o vypořádání připomínek a schválení dodatku plánu péče o přírodní památku-“Tůně u Špačků“, na období 2016-2024.
 23. Projednání udělení souhlasu obce s opravou vodovodního potrubí v chatové oblasti na pozemku 369/1.
 24. Projednání připomínky pana Labského k retardéru před domem č. 331, ul.Hodějovická.
 25. Projednání vydání rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti jejímž majitelem je JUDr.M.Tonner k účelové komunikaci  na pozemku p.č. 583/6.
 26. Projednání rozhodnutí ČIŽP k rybníku Hodějovický a schválení odvolání k tomuto rozhodnutí.
 27. Informace o průběhu konkurzu na místo ředitelky MŠ.
 28. Různé

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing. Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

28. Informace o zastavení řízení rekultivace odkaliště Staré Hodějovice.

29. Informace o žádosti obce Nová Ves o příspěvek na opravu komunikace Na Štětkách v majetku obce Nová Ves.

30. Schválení darovací smlouvy.

31. Informace o rozboru otázky rušení nočního klidu v obci.

32. Schválení změny odměn zastupitelů od 1.1.2017.

33. Schválení Dodatku č. 1e-Směrnice k veřejným zakázkám.

34. Schválení žádosti o navýšení příspěvku na provoz MŠ.

35. Zrušení záměru směny pozemků, usnesení č. 24/3/2016 ze dne  26.4.2016.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 35:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/9/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Starosta dal pokyn k provedení inventur pro rok 2016 k datu 31.12.2016

       

 

Návrh usnesení č.2/9/2016:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje termín inventur roku 2016 k datu 31.12.2016.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.

    

 

 

3.  Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur roku 2016:

 

I. Mateřská škola                              Předseda:    Ing.Pavel Hušek

                                                      Člen:           Mgr. Berešová Jana

                                                      Člen:           Novotný Karel

 

       

        II. Obec, pohostinství                   Předseda:     Novotný Karel

                                                       Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

                                                            Člen:           Vladimíra Čechová

 

   III. SDH                                         Předseda:    Kotek Luděk

                                                       Člen:           František Farka

                                                            Člen:           Fošum Zdeněk 

 

 

         IV. Veřejnoprávní kontrola MŠ      Předseda:   Ing. Pavel Hušek

                                                        Člen:          Novotný Karel

                                                              Člen:          Jiří Pilný

 

 

 

         V. Knihovna                                  Předseda:  Ing. Čermáková Miroslava

                                                                           Kotek Luděk

                                                                           Kryštof Vacek

 

 

 

 

Návrh usnesení č.3/9/2016:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení inventurních komisí  k provedení inventur roku 2016.

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/9/2016 bylo schváleno.

 

 

4.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku      za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.září 2017.

 

Návrh usnesení č. 4/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č. 3/2016.Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok.

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/9/2016 bylo schváleno.

      

 

 

 

5.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku  ze psů.

 

               Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)   za prvního psa     …………………………………………………………………………………    300,-Kč

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      ….…………………….    450,-Kč

c)   za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

      vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

      sirotčího důchodu    ……………………………………………………………………………..   200,-Kč

b)

tohoto ustanovení     …………………………………………………………………………….   300,-Kč

 

Poplatek je splatný do 31.3.2017

  

        Návrh usnesení č. 5 /9/2016:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.1/2016 o místním poplatku ze psů.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

         Usnesení č. 5/9/2016 bylo schváleno.

 6.    Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství.

 

       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

          Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 6/9/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.2/2016 o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/9/2016 bylo schváleno.

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice

 

 

 

      Návrh usnesení č. 7/9/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.4/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/9/2016 bylo schváleno.

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet je navržen    jako nevyrovnaný: příjmy 17.800.000,-Kč,

                                výdaje 27.510.000,-Kč,

                                financování -12.210.000

      

Starosta objasnil způsob tvorby rozpočtu a důvody pro návrh nevyrovnaného rozpočtu.

 

K návrhu rozpočtu pro rok 2017 nebyly vzneseny připomínky.

                                  

 

Návrh usnesení č. 8/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nevyrovnaný rozpočet na položky a paragrafy. Rozepsaný rozpočet na rok 2017 je přílohou zápisu.:

       příjmy 17.800.000,-Kč,

       výdaje 27.510.000,-Kč,

      financování -12.210.000, z toho 2.500.000,-Kč činí splátky dlouhodobého     úvěru. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem finančních prostředků minulých let.

      

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/9/2016 bylo schváleno.

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.10/2016:

       

 Příjmy:         403.700,-Kč

 Výdaje:        800.665,- Kč

Financování:  396.965,-Kč

 

Dále rozpočtové opatření č. 11/2016:

 

Příjmy:          376.505,-Kč

Výdaje:         203.647,- Kč

Financování:  172.858,-Kč

 

Rozpočtová opatření č.10/2016 a 11/2016 byla předložena zastupitelstvu na zasedání č.9/2016 dne 14.12.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

10.  Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Tzn., že  za každého občana s trvalým pobytem ve Starých Hodějovicích bude z rozpočtu obce v roce 2017 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

   Návrh usnesení č. 9/9/2016:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Za každého občana bude z rozpočtu obce v roce 2017 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/9/2016 bylo schváleno.

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického   vytápění.

 

 

   Návrh usnesení č. 10/9/2016:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického vytápění. Příspěvek ve výši 3.000,-Kč bude poskytnut občanům, kteří splňují podmínky uvedené ve Smlouvě o příspěvku, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/9/2016 bylo schváleno

 

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem „Staré Hodějovice, D3 SO 436-VO u MÚK-Hodějovice-obec“.

 

       Návrh usnesení č. 11/9/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo zřízení věcného břemena s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem „Staré Hodějovice, D3 SO 436-VO u MÚK-Hodějovice-obec“.

  Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 606/1, ostatní plocha , KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 100, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje. Investorem je ŘSD, které platí úhradu za VB povinnému v ceně 12.317,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 11/9/2016 bylo schváleno.

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Staré Hodějovice o neinvestiční příspěvek   na provoz spolku na rok 2016.

 

       

      Návrh usnesení č.12/9/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost SDH Staré Hodějovice o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz spolku na rok 2016 ve výši 50.000,--Kč.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 12/9/2016 bylo schváleno.

 

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo žádost obce o odkup pozemku p.č. 215/1 od Jihočeské university České Budějovice pro dětské hřiště v ulici Kohoutova.

                

 

       Návrh usnesení č.13/9/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost o odkup pozemku p.č. 215/1 od Jihočeské university České Budějovice pro dětské hřiště v ulici Kohoutova.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 13/9/2016 bylo schváleno.

 

15. Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci (pozemek p.č. 215/1, TTP    o výměře 548 m2) s Jihočeskou universitou České Budějovice.

 

 

 

 

Návrh usnesení č.14/9/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci, pozemek p.č. 215/1, TTP    o výměře 548 m2. s Jihočeskou universitou České Budějovice. Nájemné činí 5.480,-Kč/rok.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 14/9/2016 bylo schváleno.

 

 

16. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části pozemku p.č. 452/86.

 

Návrh usnesení č. 15/9/2016

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 452/86.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 15/9/2016 bylo schváleno.

 

 

17. Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.č. 429/32, ostatní plocha o výměře 127 m2, 031-510, LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.16/9/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 429/32, ostatní plocha o výměře 127 m2, 031-510, LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Cena pozemku činí 400,--Kč. Náklady související s prodejem pozemku hradí kupující.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 16/9/2016 bylo schváleno.

 

18. Zastupitelstvo projednalo žádost o odkup pozemku p.č. 153/3, KÚ Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.17/9/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.  153/3, KÚ Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 17/9/2016 bylo schváleno.

 

19. Zastupitelstvo obce projednalo  žádost občanského sdružení PREVENT 99 z.ú. o poskytnutí příspěvku na podporu služeb v oblasti protidrogové politiky na území okresu České Budějovice na rok 2017.

 

 

Návrh usnesení č. 18/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení PREVENT 99 z.ú. ve výši 12.540,-Kč na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/9/2016 bylo schváleno.

 

    

   20. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p.č. 369/1 o výměře cca 50m2 (chatová oblast).

 

 

          Návrh usnesení č.19/9/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost o prodej části pozemku        p.č.   369/1.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 19/9/2016 bylo schváleno.

 

 

21. Starosta informoval zastupitele o Ukončení veřejnoprávních smluv na úseku

        výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle  

        zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

        Zákon nabývá účinnosti 14.12.2016.

 

 

22. Starosta informoval zastupitele o revitalizaci „Přírodní památky Tůně u Špačků“. K úpravám přírodní památky nemá obec připomínek.

 

 

 

23. Zastupitelstvo projednalo nutnost opravy vodovodního potrubí v chatové oblasti v k.ú. Staré Hodějovice na parcele č. 369/1.

 

 

   Návrh usnesení č. 20/9/2016:Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje opravu vodovodního potrubí v chatové oblasti na parcele č. 369/1.

 

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 20/9/2016 bylo schváleno

 

 

24. Starosta informoval zastupitele o  připomínce  p.Labského  k retardéru před domem č. 331., ulice Hodějovická. Situace bude řešena.

 

 

 

25. Starosta informoval zastupitele o vydaném Rozhodnutí  o povolení  připojení nemovitosti v majetku JUDr. M.Tonnera k účelové komunikaci na pozemku p.č. 583/6.

 

 

26. Zastupitelstvo obce projednalo znění Rozhodnutí České inspekce životního prostředí,

     Oblastního inspektorátu České Budějovice a znění Odvolání k tomuto Rozhodnutí.

 

Návrh usnesení č. 21/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění Odvolání k Rozhodnutí     ČIŽP, Oblastní inspektorát České Budějovice týkající se Hodějovického rybníka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 21/9/2016 bylo schváleno

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o termínu konání výběrového řízení na místo ředitelky MŠ.

 

 

28. Starosta seznámil zastupitele s Usnesením zastavení řízení. Magistrát města České

      Budějovice – vodoprávní úřad  zastavil řízení ve věci vodního díla:  „Rekultivace

      odkaliště Hodějovice“.

 

 

29. Zastupitelstvo obce projednalo žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na opravu

      silnice na    Štětkách v majetku obce Nová Ves.

 

 

Návrh usnesení č. 22/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na opravu komunikace Na Štětkách v majetku obce Nová Ves.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 1

     Usnesení č. 22/9/2016 bylo schváleno

 

30. Zastupitelstvo obce projednalo znění darovací smlouvy.

 

Návrh usnesení č. 23/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč, který bude použit na provozní výdaje MŠ.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 23/9/2016 bylo schváleno

 

31. Starosta seznámil zastupitele s právnickým rozborem otázky nočního klidu v obci.

      Vydání vyhlášky bude řešeno s právním zástupcem.

   

 

32. Zastupitelstvo projednalo změnu nařízení vlády č.37/2003 Sb. O navýšení odměn

     zastupitelů o 4% .

   

  Návrh usnesení č. 24/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje navýšení odměn zastupitelů od 1.1.2017 (dle změny nařízení vlády č.37/2003 Sb.,) o 4% takto:

Starosta: 27.176,-Kč, Místostarostové: 11.605,-Kč, Předseda finančního výboru: 1.442,-Kč, Předseda kontrolního výboru 1.442,-Kč,  Zastupitelé: 599,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 24/9/2016 bylo schváleno

 

 

33. Zastupitelstvo obce projednalo znění dodatku č. 1e – Směrnice k Veřejným zakázkám 

      (podle zákona 134/2016 Sb. A zák. č. 55/2012 Sb.).

 

Návrh usnesení č. 25/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č. 1e – Směrnice k Veřejným zakázkám (podle zákona 134/2016 Sb. A zák. č. 55/2012 Sb.).

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 25/9/2016 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

34. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o navýšení příspěvku na provoz MŠ.

 

Návrh usnesení č. 26/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost o navýšení příspěvku na provoz MŠ ve výši 10.000,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 26/9/2016 bylo schváleno

 

 

35. Zastupitelstvo obce projednalo zrušení záměru směny pozemků s p.Šimečkovou

      týkající se možnosti přístupu na obecní pozemek.

 

 

Návrh usnesení č. 27/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zrušení usnesení č. 24/3/2016 ze dne 26.4.2016 (Zápis ze zastupitelstva č.3).

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 27/9/2016 bylo schváleno

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

2)  Rozpočet obce na rok 2017

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.12.2016

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     15.12.2016                                                            Sejmuto: 2.1.2017