Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva dne 2.11.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.8
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 2.11.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Vladimíra Čechová, Jiří Pilný, František Farka, Luděk Kotek

 

 

Omluveni: Zdeněk Fošum

 

Program zasedání:

 

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací.

   

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

  1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

  1. Schválení Zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, D3 SO 436 – VO u MÚK-Hodějovice-obec“.   
  2. Schválení Zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, D3 SO 336-Přeložka kanalizace v km 138, 080“.

 

5. Schválení Zřízení věcného břemena s firmou Starnet s.r.o., České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, služebnost inženýrské sítě – internet“.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/8/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 5:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/8/2016 bylo schváleno.

 

 

 

2. Zastupitelstvo projednalo znění Smlouvy o smlouvě budoucí darovací.

       

 

Návrh usnesení č. 2/8/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem je bezplatný převod vodovodního řádu a splaškové kanalizační stoky ve vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Obce Staré Hodějovice.

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/8/2016 bylo schváleno.

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo Zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, D3 SO 436 – VO u MÚK-Hodějovice-obec“.   

 

Návrh usnesení č. 3/8/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, D3 SO 436 – VO u MÚK-Hodějovice-obec“.  VB se zřizuje na pozemcích  č. 606/1, ostatní plocha, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 100,  KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje. Investorem je ŘSD, které platí úhradu za VB povinnému v ceně 12.317,--Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/8/2016 bylo schváleno.

 

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo Zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, D3 SO 336 – Přeložka kanalizace v km 138, 080“.

 

Návrh usnesení č. 4/8/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, D3 SO 336 – Přeložka kanalizace v km 138, 080“. VB se zřizuje na pozemcích č. 3154/29, č. 3154/30, č. 3154/31, KÚ České Budějovice, zapsaných na LV 2480, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. VB se zřizuje za úplatu 1.230,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/8/2016 bylo schváleno.

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo Zřízení věcného břemena s firmou Statnět s.r.o., České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, služebnost inženýrské sítě-internet“

 

Návrh usnesení č. 5/8/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Zřízení věcného břemena s firmou Statnět s.r.o., České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, služebnost inženýrské sítě – internet“. VB se zřizuje na pozemcích č. 244/20, 244/71, 244/72, ostatní plocha (031-510),  KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice. VB se zřizuje bezúplatně.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/8/2016 bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne. 2.11.2016

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     3.11.2016                                                            Sejmuto: 20.11.2016

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 3.11.2016  do  20.11.2016