Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva dne 18.10.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.7
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 18.10.2016, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, Jiří Pilný, František Farka, Luděk Kotek

 

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

 

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení zhotovitele projektové dokumentace na „Nový obecní úřad“.

   

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

  1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

  1. Schválení Usnesení ve věci zadání změny ÚP č.5 obce Staré Hodějovice.   
  2. Schválení Darovací smlouvy pro MŠ Staré Hodějovice.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/7/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 4:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/7/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

  1. Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatelů na zhotovení projektové dokumentace na stavbu nového Obecního úřadu. Osloveny byly 3 firmy:
  • Projektový ateliér AD s.r.o.
  • Dolmen s.r.o.
  • Pavel Grbač

       

 

 

Návrh usnesení č. 2/7/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje na základě vyhodnocení výběrové komise zhotovitele projektu pro stavbu nového Obecního úřadu. Vítězem výběrového řízení je firma Dolmen s.r.o. s cenou 480.370,--Kč vč. DPH. Firma byla vybrána vzhledem k nejnižší ceně a termínu dodání projektu. Zastupitelstvo pověřuje starostu ing. Zdeňka Blažka podpisem smlouvy s firmou Dolmen s.r.o.

    

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/7/2016 bylo schváleno.

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo Usnesení ve věci zadání změny ÚP č.5 obce Staré Hodějovice.   

 

Návrh usnesení č. 3/7/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Usnesení č. 3/7/2016 ve věci zadání změny ÚP č.5 obce Staré Hodějovice.   Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/7/2016 bylo schváleno.

 

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí finančního daru od firmy EKOS Netolice s.r.o. ve výši 10.000,--Kč ve prospěch MŠ Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č. 4/7/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí finančního daru (darovací smlouvy) od firmy EKOS Netolice s.r.o. ve výši 10.000,--Kč ve prospěch MŠ Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/7/2016 bylo schváleno.

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18.30 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

2)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne. 19.10.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     19.10.2016                                                            Sejmuto: 4.11.2016

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 19.10.2016  do  4.11.2016