Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva dne 5.10.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.6
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 5.10.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, Jiří Pilný, František Farka

 

 

Omluveni:  Luděk Kotek

Program zasedání:

 

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2016 , 8/2016 a 9/2016
 3. Schválení záměru zřízení věcného břemena „Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“
 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km 138.00“ .
 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 436 úprava VO u MÚK“.
 6. Schválení nákupu pozemku p.č.254/14, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 372.
 7. Schválení prodeje pozemku p.č.583/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 8. Schválení prodeje pozemku p.č.363/5/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 9. Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách.

    10. Zpráva finančního výboru o provedených kontrolách.

    11. Projednání žádosti o změnu ÚP – ing.Votruba.

    12. Informace o Rozhodnutí ČIŽP se spol. Hydrokov s.r.o.

    13. Informace o studii stavby nového OÚ Staré Hodějovice.

    14. Informace z jednání o výstavbě dálnice D3.

    15. Schválení Budoucí kupní smlouvy-Jez u Špačků.

 16. Schválení Darovací smlouvy.

    17. Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z Územního rozhodnutí s firmou E.ON (Krátká ul.-Staré Hodějovice).

    18. Schválení prodeje pozemků – smlouvy s firmou ŘSD ČR.

    19. Projednání vstupu na pozemek LV 369/1, lesní pozemek – žádost chatařů Staré Hodějovice (Na Verku).

    20. Schválení záměru odprodeje obecního pozemku p.č. 111-manželé Palkovičovi Staré Hodějovice.

    21. Oplocení pozemku p.č. 376/10 (p.Charvát), chata Na Verku.

 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1.  Projednání zadání projektu na nový OÚ.

  23.  Projednání zákona o rušení nočního klidu.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 23:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.7/2016

       

 

 Výdaje:                   271.561,-- Kč

Financování:             271.561,-- Kč

 

    rozpočtové opatření č. 8/2016

 

 Příjmy:                     348.400,-- Kč

 Výdaje:                    253.285,-- Kč

         Financování:              -95.115,-- Kč

 

    rozpočtové opatření č. 9/2016

   

 Příjmy:                     313.500,-- Kč

 Výdaje:                      54.929,-- Kč

         Financování:            -258.571,-- Kč

 

 

 

Rozpočtové opatření č.7/2016, 8/2016 a 9/2016 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.6/2016 konaného dne 5.10.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

      

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena s názvem „ Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“.

 

Návrh usnesení č. 2/6/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice, s názvem: „ Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“. VB se zřizuje na pozemcích č.79/1, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice. VB se zřizuje za úplatu 1.000,--Kč.

 

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/6/2016 bylo schváleno.

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena – služebnosti s názvem

„ Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km  138.00“

 

Návrh usnesení č. 3/6/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena – služebnosti s firmou ŘSD, České Budějovice, s názvem: Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km  138.00“

 VB se zřizuje na pozemcích č.234/39, 234/47, 234/122, ostatní plocha, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 2137, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Investorem je ŘSD, které platí úhradu VB  povinnému v ceně 1840,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena – služebnosti s názvem

„ Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO 436 úprava VO u   MÚK“.

 

Návrh usnesení č. 4/6/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena – služebnosti s firmou ŘSD, České Budějovice, s názvem: Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO436, úprava VO u   MÚK“.

 VB se zřizuje na pozemcích č.3154/35, 36, 38, 39, ostatní plocha, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice, zapsaných na LV 2480, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

6.   Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku p.č. 254/14.

 

 

       Návrh usnesení č.5/6/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo nákup pozemku p.č. 254/14, zahrada, výměra 197 m2, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 372, cena pozemku je 400,-Kč/m2.

 

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

    

7.  Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 583/6.

 

 

Návrh usnesení č. 6/6/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo prodej pozemku p.č. 583/6, ostatní plocha, výměra 567 m2,( 031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice,

 LV 1, cenu pozemku je 150,-Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 363/5.

 

 

Návrh usnesení č. 7/6/2016

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo prodej části pozemku p.č. 363/5, ostatní plocha, výměra 176 m2,(031-500) KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1, cenu pozemku je 400,-Kč/m2, náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.

.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

9. Předseda kontrolního výboru Z.Fošum informoval zastupitele o provedené kontrole – kontrola plnění rozpočtových příjmů. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

     

     Návrh usnesení č.8/6/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky  kontroly kontrolního výboru.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/6/2016 bylo schváleno.

                                                        

 

10.  Předseda finančního výboru informoval zastupitele o provedené kontrole. Byla provedena kontrola příjmů z prodeje pozemků. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

 

Návrh usnesení č.9/6/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky  kontroly finančního výboru.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo přijetí žádosti o změnu ÚP.

        

Návrh usnesení č. 10/6/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí žádosti o změnu ÚP a rozhodlo, že změna ÚP obce bude možná po přijetí nového ÚP obce, který bude zpracován v roce 2017.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/6/2016 bylo schváleno.

 

 

12. Starosta seznámil zastupitele s Rozhodnutím ČIŽP týkající se firmy HYDROKOV jako zhotovitele revitalizace Hodějovického rybníka.

 

 

 

13. Zastupitelstvo projednalo návrh studie nového OÚ.

 

Návrh usnesení č. 11/6/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje studii nového obecního úřadu Staré Hodějovice.

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/6/2016 bylo schváleno.

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo znění Smlouvy o provedení přeložky související se stavbou „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“

 

Návrh usnesení č.12/6/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o provedení přeložky související se stavbou „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“.

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/6/2016 bylo schváleno.

 

 

15. Zastupitelstvo projednalo znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

Návrh usnesení č.13/6/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě týkající se sjednání podmínek, za kterých bude uzavřena kupní smlouva o odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb technické infrastruktury „ZTV – Jez U Špačků“. Výše kupní ceny za všechny předané stavby včetně dotčených částí pozemků pod komunikací bude činit celkem 2.000,--Kč.

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

         Usnesení č. 13/6/2016 bylo schváleno.

 

 

16. Zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu.

 

Návrh usnesení č.14/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč, který je určen ve prospěch Mateřské školy Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/6/2016 bylo schváleno.

 

17. Zastupitelstvo projednalo znění Smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby.

 

Návrh usnesení č.15/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – „ZTV Staré Hodějovice, Krátká ulice“. Smlouva je uzavřená mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Staré Hodějovice

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/6/2016 bylo schváleno

 

18. Zastupitelstvo projednalo Kupní smlouvu č. 01-185/181-1/KS/2016

 

 

Návrh usnesení č.16/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Kupní smlouvu č. 01-185/181-1/KS/2016, uzavřenou mezi Obcí Staré Hodějovice a ŘSD ČR. Smlouva se týká prodeje pozemků: p.č. 631/2, 631/6, 631/7, 631/10, 632/14, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 535, spoluvlastníkem je Statutární město České Budějovice. Cena za pozemky činí 1.223.428,--Kč.

Dále zastupitelstvo ruší usnesení č. 6/3/2016 ze dne 26.4.2016.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/6/2016 bylo schváleno.

 

 

19. Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení ke vstupu na pozemek p.č. 369/1 – lesní pozemek.

 

Návrh usnesení č.17/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost o vstup na pozemek p.č. 369/1. žádost bude znovu projednána až po doložení souhlasu Statutárního Města České Budějovice jako spoluvlastníka pozemku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/6/2016 bylo schváleno.

 

 

20. Zastupitelstvo projednalo záměr o odprodej části pozemku.

 

Návrh usnesení č.18/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 110.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/6/2016 bylo schváleno.

 

 

21. Starosta informoval zastupitele o oplocení pozemku p.č. 376/10-chata na Verku. Záležitost bude řešena až po jednání s majitelem pozemku.

 

22. Zastupitelstvo projednalo přípravy na zadání projektu nového OÚ.

 

Návrh usnesení č.19/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice pověřuje starostu zadáním zpracování PD ve fázi územního rozhodnutí a stavebního povolení nového OÚ.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/6/2016 bylo schváleno.

 

 

23. Zastupitelstvo projednalo Novelu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. o rušení nočního klidu a způsobu nahlašování kulturních akcí.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.40 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne. 6.10.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     6.10.2016                                                            Sejmuto: 24.10.2016

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 6.10.2016  do  24.10.2016