Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva dne 13.7.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.5
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 13.7.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Jiří Pilný

 

 

Omluveni: 

Program zasedání:

 

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2016 a 6/2016.
 3. Schválení prodeje pozemků p.č. 252/9 a 252/10.
 4. Schválení převzetí ZTV Pod Poustevníkem, schválení darovacích smluv.
 5. Informace o kontrole NKÚ.
 6. Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 445/20.

     7.   Různé

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1. Projednání připojení se k petici na MŽP týkající se nového zákona o odpadech.

8.  Schválení záměru koupě pozemku p.č. 254/14 a prodeje pozemku p.č. 583/6.

9.  Informace o  vydání „Rozhodnutí ZTV  Krátká ulice“.

10. Informace o převzetí staveb- Oprava kanalizace Kohoutova ul. a parkoviště za hospodou.

11. Schválení prodeje pozemku p.č. 25/7 o výměře 22 m2.

12. Schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 363/5.

13. Schválení výběru zhotovitele studie „Nový OÚ Staré Hodějovice“

14. Schválení zadání Změny ÚP č.5.

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/5/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 14:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.5/2016:

       

 Příjmy:                     781,--, Kč

 Výdaje:              271.755,-- Kč

Financování:        270.974,-- Kč

 

    a rozpočtové opatření č. 6/2016

 

 Příjmy:                     70.498,-- Kč

 Výdaje:                      3.500,-- Kč

         Financování:            -66.998,-- Kč

 

Rozpočtové opatření č.5/2016 a 6/2016 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.5/2016 konaného dne 13.7.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

      

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemků p.č. 252/9 a 252/10

 

Návrh usnesení č. 2/5/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 252/9 o výměře 10 m2, zahrada, 031-300 a prodej  pozemku p.č. 252/10 o výměře 18 m2, zahrada, 031-300, zapsaných na LV1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Cena pozemku činí 400,-Kč/m2.  Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.

 

    

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno

 

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo převzetí ZTV Pod Poustevníkem.

 

Návrh usnesení č. 3/5/2016

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  uzavření darovací smlouvy  na stavbu ZTV Pod Poustevníkem. Darovací smlouva na kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovodní řad, VO, komunikace a chodníky dle přílohy je vyhotovena v souladu s uzavřenými Smlouvami o budoucích darovacích smlouvách, které s obcí ing. Vladimír Plojhar uzavřel v roce 2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/5/2016 bylo schváleno

 

 

 

5. Starosta informoval zastupitele o probíhající kontrole NKÚ týkající se poskytnutí a využití dotace na revitalizaci Hodějovického rybníka.

 

 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo znění dopisu Mgr. Petra Smejkala, které bude odesláno právnímu zástupci manželů Kašparových JUDr. Olze Starkové.

 

 

Návrh usnesení č.4/5/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění dopisu Mgr. Petra Smejkala, které bude odesláno právnímu zástupci manželů Kašparových .

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno.

 

 

 

7.   Zastupitelstvo projednalo znění Petice obcí a měst k novému zákonu o odpadech.

 

 

 

       Návrh usnesení č.5/5/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo znění Petice a pověřuje  starostu k podpisu Petice obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech.

 

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno.

 

 

 

    

 1.    Zastupitelstvo projednalo směnu pozemků p.č. 583/6 s pozemkem p.č. 254/14

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 6/5/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice ruší usnesení č. 9/3/2016.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno.

 

 

 

Návrh usnesení č. 7/5/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 583/6 o výměře 567 m2, ostatní plocha, LV1, KÚ Staré Hodějovice a záměr koupě pozemku p.č. 254/14, zahrada, o výměře 197 m2, KÚ Staré Hodějovice ve vlastnictví p. Martina Tonnera. Cen u pozemků určí zastupitelstvo.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/5/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

9. Starosta informoval zastupitele o vydání územního rozhodnutí na stavbu „ ZTV Staré Hodějovice, Krátká ulice“.

 

                                                                 

 

10.  Starosta informoval zastupitele o převzetí staveb Parkoviště pod Hospodou a Oprava Kanalizace Kohoutova Ulice.

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 25/7 o výměře 22 m2, která byla oddělena z pozemku p.č. 25, LV1, KÚ Staré Hodějovice.

       

 

Návrh usnesení č. 8/5/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 25/7 o výměře 22 m2, LV1, KÚ Staré Hodějovice. Cena pozemku činí 400,-Kč/m2. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/5/2016 bylo schváleno.

 

 

12. Zastupitelstvo projednalo žádost o odkup části pozemku p.č. 363/5, ostatní plocha, LV1, KÚ Staré Hodějovice o výměře 246 m2. Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem.

 

 

Návrh usnesení č. 9/5/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 363/5, LV1, KÚ Staré Hodějovice. Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/5/2016 bylo schváleno

 

 

 

13. Zastupitelstvo projednalo výsledky VŘ na vypracování studie výstavby „Nového OÚ Staré Hodějovice“. Na vypracování studie byly osloveny 3 firmy:

 • Projektový atelier AD s.r.o.
 • Studio Dolmen s.r.o.
 • Ing. arch. Radek Vopalecký

Výběrová komise vybrala firmu s nejnižší cenovou nabídkou – Studio Dolmen s.r.o., za cenu 132.000,-Kč bez DPH.

 

Návrh usnesení č.10/5/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky VŘ, tzn. studie bude vypracována firmou Studio Dolmen s.r.o., s cenovou nabídkou 132.000,--Kč bez DPH.

 

    

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/5/2016 bylo schváleno.

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo zadání Změny ÚP č.5.

 

Návrh usnesení č.11/5/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice souhlasí s návrhem zadání Změny ÚP č.5.

    

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/5/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.40 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14.7.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     14.7.2016                                                            Sejmuto: 1.8.2016

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 14.7.2016  do  1.8.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ccf14072016.pdf 1313.6 Kb