Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva dne 1.6.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.4
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 1.6.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka

 

Omluveni:  Jiří Pilný

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Projednání a schválení smluv o zřízení věcných břemen.
  3. Projednání a schválení výběrových řízení na opravy.
  4. Projednání a schválení Výroční zprávy obce za rok 2015.
  5. Projednání prodeje pozemku.
  6. Schválení rozpočtové změny č.4/2016.
  7. Různé.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

7. Zrušení rozhodnutí č. 17/6/2015 o pronájmu obec. pozemku kynologickému spolku.

8. Projednání žádosti p. Čecha o prodloužení nájemní smlouvy.

9. Informace starosty  o pracovních  místech účetní OÚ a údržbáře obce.

10. Projednání vypracování studie na rozšíření obecní hospody.

       11. Informace o 120. výročí založení SDH Staré Hodějovice.

       12. Informace o žádostech občanů.

  13. Informace o kontrole NKÚ.

 

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/4/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 13:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/4/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcných břemen - služebnosti . Obec Staré Hodějovice jako oprávněná zřizuje věcná břemena s fyzickými osobami jako povinnými s názvem: „Staré Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace  v km 138.80“.  Věcná břemena se zřizují na pozemcích:

·         č. 234/4, ostatní plocha, LV 606, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 207 m2.

·         č. 3154/6, ostatní plocha LV 4100, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 342 m2.

·         č. 3154/3, ostatní plocha LV 5520, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 735 m2

·         č. 3154/7, ostatní plocha LV 798, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 48 m2

·         č. 3154/8, ostatní plocha LV 2928, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 641 m2

 

Investorem je ŘSD, které platí úhradu za věcná břemena.

 

Návrh usnesení č. 2/4/2016

 

      Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcných břemen - služebnosti . Obec Staré Hodějovice jako oprávněná zřizuje věcná břemena s fyzickými osobami jako povinnými s názvem: „Staré Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace  v km 138.80“.  Věcná břemena se zřizují na pozemcích:

·         č. 234/4, ostatní plocha, LV 606, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 207 m2.

·         č. 3154/6, ostatní plocha LV 4100, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 342 m2.

·         č. 3154/3, ostatní plocha LV 5520, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 735 m2

·         č. 3154/7, ostatní plocha LV 798, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 48 m2

·         č. 3154/8, ostatní plocha LV 2928, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Rozsah služebnosti je 641 m2

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/4/2016 bylo schváleno

       

  

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, K 352/4, Farka-NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 363/1, ostatní plocha (031-500), 79/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č. 3/4/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem„Staré Hodějovice, K 352/4, Farka-NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 363/1, ostatní plocha (031-500), 79/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,--Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/4/2016 bylo schváleno

 

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 366/1, ostatní plocha (031-500), 79/5, 79/6, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č. 4/4/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 366/1, ostatní plocha (031-500), 79/5, 79/6, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,--Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/4/2016 bylo schváleno

 

 

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, D3, SO410-přeložka“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 608/8 TTP (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.5/4/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, D3, SO410-přeložka“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 608/8 TTP (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 900,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/4/2016 bylo schváleno.

 

 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, K 270/1, Beránek NN“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.6/4/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, K 270/1, Beránek NN“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/4/2016 bylo schváleno.

 

 

 

7.   Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na realizaci akce Oprava kanalizace v ulici Kohoutova. Byly osloveny 3 firmy ( firma Akord, firma VHS České Budějovice a firma Stavitelství Matourek, Rudolfov). Výběrovou komisí byla vybrána firma AKORD s nejnižší nabídnutou cenou 215.201,-Kč vč. DPH.

 

 

 

       Návrh usnesení č.7/4/2016

 

     Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na realizaci akce Oprava kanalizace v ulici Kohoutova. Byly osloveny 3 firmy ( firma Akord, firma VHS České Budějovice a firma Stavitelství Matourek, Rudolfov). Výběrovou komisí byla vybrána firma AKORD s nejnižší nabídnutou cenou 215.201,-Kč vč. DPH.

 Podpisem Smlouvy o dílo pověřuje starostu obce.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/4/2016 bylo schváleno.

 

 

 

    

8.  Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na realizaci akce Parkoviště pod Hospodou. Byly osloveny 3 firmy ( firma Akord, firma K-Building, a.s. a firma Stavitelství Matourek, Rudolfov). Výběrovou komisí byla vybrána firma AKORD s nejnižší nabídnutou cenou 318.684,-Kč vč. DPH.

 

Návrh usnesení č.8/4/2016

 

      Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na realizaci akce Parkoviště pod Hospodou. Byly osloveny 3 firmy ( firma Akord, firma K-Building, a.s. a firma Stavitelství Matourek, Rudolfov). Výběrovou komisí byla vybrána firma AKORD s nejnižší nabídnutou cenou 318.684,-Kč vč. DPH.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/4/2016 bylo schváleno.

 

 

 

9. Zastupitelstvo obce projednalo Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2015.

 

 

       Návrh usnesení č. 9/4/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2015.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 9/4/2016 bylo schváleno.

 

 

 

10.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost ing.Warische o odkup pozemku p.č. 445/20 ve vlastnictví obce.

 

Návrh usnesení č.10/4/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku 445/20, orná půda o výměře 467 m2, ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV1, KÚ Staré Hodějovice. Cena pozemku byla stanovena znaleckým posudkem a činí 6580,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/4/2016 bylo schváleno.

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.4/2016:

       

 Příjmy:             312.153,-- Kč

 Výdaje:              62.411,-- Kč

Financování:     -249.742,-- Kč

 

Rozpočtové opatření č.4/2016 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.4/2016 konaného dne 1.6.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

         

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo záměr pronájmu pozemku p.č. 189/7, TTP, k účelu kynologického cvičiště.

 

Návrh usnesení č. 11/4/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice ruší usnesení 17/6/2015. Technické důvody nedovolují upravit pozemek pro cvičiště.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/4/2016 bylo schváleno.

 

        Návrh usnesení č 12/4/2016

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje provedení parkové úpravy na pozemku p.č. 189/7.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/4/2016 bylo schváleno.

 

13. Starosta informoval zastupitele o žádosti pana Miroslava Čecha o prodloužení nájemní smlouvy  na pohostinství. Nájemní smlouva bude prodloužena dodatkem k nájemní smlouvě na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2019.

 

 

Návrh usnesení č. 13/4/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice bere na vědomí  prodloužení nájemní smlouvy na Hodějovickou hospodu na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 13/4/2016 bylo schváleno

 

 

 

14. Starosta informoval zastupitele o nově vzniklém pracovním místě – údržbář. Vzhledem k velkému rozsahu práce v obci bude od 4.7.2016 toto místo zastávat pan Karel Novotný. Dále starosta informoval zastupitele o odchodu ing. Čermákové- účetní do důchodu. Její pozici bude vykonávat p. P.Horáková.

 

 

15. Zastupitelstvo obce projednalo záměr vypracování studie na přístavbu administrativní budovy k budově Na Návsi 30.

 

Návrh usnesení č.14/4/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje vypracování studie na přístavbu admin. budovy k budově Na Návsi 30.

 

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/4/2016 bylo schváleno.

 

 

16. Pan L.Kotek informoval zastupitele o připravované slavnosti ke 120. výročí založení SDH Staré Hodějovice. Akce se bude konat 25.6.2016. SDH bude občany informovat formou letáků.

 

 

  1. Starosta informoval zastupitele o žádosti pana Zdeňka Bočka o součinnost obce s obnovou dětského hřiště v ulici Kohoutova.

 

Návrh usnesení č.15/4/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje obnovu dětského hřiště v ul.Kohoutova. Tato bude probíhat v rámci parkových úprav na pozemku č. 189/7.

 

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/4/2016 bylo schváleno.

 

 

18. Starosta informoval zastupitele o stížnosti pana Mottla a pana Mikeše na vytékající povrchovou vodu z objektu firmy KONELA. Celá záležitost bude projednána  se všemi účastníky na místě.

 

 

 

19. Starosta informoval zastupitele o kontrole NKÚ na čerpání dotace na akci Revitalizace Hodějovického rybníka.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.45 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 2.6.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     2.6.2016                                                            Sejmuto: 20.6.2016

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 2.6.2016  do  20.6.2016