Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva dne 26.4.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.3
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 26.4.2016, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Jiří Pilný

 

Omluveni:  Luděk Kotek

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Informace starosty o reakci hejtmana na dopis zastupitelstva obce St.Hodějovice k rekultivaci odkaliště.
 3. Projednání žádosti o odkup pozemku č.25 ve vl. obce p. K.Dobrovskému.
 4. Informace o přijetí žádosti p. G.Šimečkové  o zařazení do ÚP č.6.
 5. Schválení záměru směny pozemků mezi obcí St.Hodějovice a Jihočeským krajem.
 6. Projednání  žádosti o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce č. 252/10 a 252/9 p. D. Vobrovi.
 7. Odpověď primátora Č.Budějovic v záležitosti uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích.
 8. Schválení prodeje pozemků pro dálnici.
 9. Schválení Usnesení zastupitelstva obce St.Hodějovice o pořízení ÚP obce St.Hodějovice v KÚ St.Hodějovice.
 10. Schválení žádosti o odkup části pozemku č. 366/1 v KÚ St.Hodějovice (Kosová Markéta).
 11. Schválení návrhu na směnu pozemků č. 254/14 a č. 583/6 – návrh podává JUDr.M.Tonner.
 12. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN).
 13. Schválení návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB-souhlas s umístěním distribučního zařízení, (St.Hodějovice, D3, SO410-přeložka,kabelové vedení VN).
 14. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, K270/1, Beránek NN, kabelové vedení VN).
 15. Schválení smlouvy o zrušení věcného břemene (MUDr.Kořánová, Okružní 369, St.Hodějovice).
 16. Informace o zahájení správního řízení s firmou HYDROKOV.
 17. Informace o instalaci kamer do MŠ a OÚ.
 18. Informace o Územním rozhodnutí-ul.Krátká.
 19. Schválení rozpočtové změny č. 2/2016 a 3/2016.
 20. Schválení  Darovací smlouvy.
 21. Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2016.
 22. Informace finančního výboru a kontrolního výboru  o provedených kontrolách v roce 2016.
 1. Informace o provedené veřejnosprávní kontrole MŠ.
 1. Různé.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

24. Projednání návrhu na zřízení obecního parkoviště.

25. Projednání nutnosti opravy dešťové kanalizace v ulici Kohoutova.

     26. Projednání HoSPORTovní benefice 5.6.2016

     27. Informace starosty o dálnici D3

     28. Informace o odpovědi primátora ČB na výměnu katastru ZTV u Špačků

     29. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 445/20

     30. Informace o závěrečné besídce dětí ze školy v Nových Hodějovicích

     31. Projednání žádosti o směnu pozemků.

 

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/3/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 31:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Starosta informoval zastupitele o reakci hejtmana na dopis zastupitelstva obce týkajícího se rekultivace odkaliště. V současné době byla záležitost předána k řešení na Stavební úřad magistrátu města ČB.

       

  

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup části pozemku p.č. 25 ve vlastnictví obce p. K Dobrovskému

 

 

Návrh usnesení č 2/3/2016:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo záměr prodeje části (cca 25m)pozemku p.č. 25 o ceklové výměře 575 m2, ostatní plocha, 031-500. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Náklady na pořízení GP hradí kupující. Cena pozemku byla stanovena na 400,-Kč/m2.

 

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 2/3/2016 bylo schváleno.

 

 

4. Starosta informoval zastupitele i přijetí žádosti p. G.Šimečkové o změnu ÚP. Žádost bude zařazena do změny ÚP č.6. Žádost bude projednána ve 4.čtvrtletí roku 2016.

 

 

 

 

5.   Zastupitelstvo obce projednalo směnu pozemků mezi obcí Staré Hodějovice a Jihočeským krajem.

 

 

 

       Návrh usnesení č.3/3/2016

 

     .   Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 722/4 o výměře 313m2, ostatní plocha ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV1, KÚ Staré Hodějovice s pozemky p.č. 180/20 o výměře 2.288m2, ostatní plocha, p.č. 180/21 o výměře 1.377m2, ostatní plocha , p.č. 180/22 o výměře 38m2, ostatní plocha , KÚ Staré Hodějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje. Směna bude bezúplatná.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/3/2016 bylo schváleno.

 

 

    

6.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. D.Vobra o odkup pozemků p.č. 252/10 a 259/9 ve vlastnictví obce St.Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.4/3/2016

 

      Zastupitelstvo obce projednalo přijetí žádosti p.Vobra o odkup pozemků p.č. 252/10 a 259/9. Záležitost bude projednána až na základě místního šetření.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

7. Starosta seznámil zastupitele se zněním odpovědi primátora v záležitosti uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.staveb.úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16odst.1 zákona o pozemních komunikacích.

 

 

Návrh usnesení č.5/3/2016

 

      Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.staveb.úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích. Nesouhlasí s navrženou paušální měsíční platbou 5.000,-Kč. Záležitosti týkající se místních komunikací budou řešeny individuálně formou uzavření smlouvy s konkrétním dopr.inženýrem.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodej pozemků pro výstavbu dálnice D3.

 

 

       Návrh usnesení č. 6/3/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemků:

·         p.č. 631/2 o výměře 2.084 m2, lesní pozemek, 031-210

·         p.č. 631/6 o výměře 40 m2, lesní pozemek 031-200

·         p.č. 631/7 o výměře 274,50 m2, lesní pozemek 031-200

·         p.č. 631/10 o výměře 66,50 m2, lesní pozemek 031-200

·         p.č. 632/14 o výměře 539,50 m2, orná půda, 031-310

LV 535, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Pozemky jsou v ½ vlastnictví s městem České Budějovice. Pozemky budou určeny na výstavbu dálnice.  Cena za pozemky je stanovena znaleckým posudkem ve výši 152.928,50Kč.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 6/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o pořízení územního plánu obce Staré Hodějovice v katastrálním území Staré Hodějovice.

       

 

Návrh usnesení č. 7/3/2016:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice na svém řádném zasedání dne 26.4.2016

1.  rozhodlo v souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení  územního  plánu Staré Hodějovice v katastrálním území Staré Hodějovice (dále jen“ÚP Staré Hodějovice“),

2. schvaluje pořizovatele ÚP Staré Hodějovice, kterým bude na žádost obce v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování,

3. určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP Staré Hodějovice, dle příslušných paragrafů stavebního zákona, pana ing. Zdeňka Blažka,

4.  ukládá  panu ing. Zdeňku Blažkovi zaslat pořizovateli žádost o zajištění pořízení ÚP Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

      Usnesení č. 7/3/2016 bylo schváleno.

 

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ing. Markéty Kosové o odkoupení části pozemku p.č.366/1 v KÚ Staré Hodějovice o výměře 38 m2.

 

 

Návrh usnesení č. 8/3/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr odkupu části pozemku p.č. 366/1 v KÚ Staré Hodějovice o výměře 38 m2 za cenu 500,-Kč/m2.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/3/2016 bylo schváleno.

 

         

 

11. Zastupitelstvo obce projednalo návrh JUDr. Martina Tonnera na směnu pozemků v k.ú. Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.9/3/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr směny pozemku p.č. 254/14 zahrada, v k.ú. Staré Hodějovice, ve vlastnictví fyzické osoby za pozemek p.č. 583/6, ostatní plocha , ostatní komunikace, v k.ú. Staré Hodějovice, ve vlastnictví obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/3/2016 bylo schváleno.

 

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 366/1, ostatní plocha (031-500), 79/5, 79/6, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č. 10/3/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 366/1, ostatní plocha (031-500), 79/5, 79/6, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,--Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/3/2016 bylo schváleno

 

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, D3, SO410-přeložka“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 608/8 TTP (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.11/3/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, D3, SO410-přeložka“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 608/8 TTP (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 900,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, K 270/1, Beránek NN“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.12/3/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, K 270/1, Beránek NN“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

15. Zastupitelstvo obce projednalo žádost MUDr. Jany Kořánové o schválení Smlouvy o zrušení věcného břemene (služebnosti).

 

Návrh usnesení č.13/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění Smlouvy o zrušení věcného břemene (služebnosti).

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 1. Starosta seznámil zastupitele se zněním Oznámení ČIŽP o zahájení správního řízení s firmou HYDROKOV s.r.o. týkajícího se úpravy koryta přítoku do Hodějovického rybníka.

 

 

17. Zastupitelstvo obce projednalo z hlediska bezpečnosti nutnost nainstalování kamer ke vchodu do MŠ a OÚ.

 

Návrh usnesení č.14/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje instalaci kamer ke vchodu do MŠ a OÚ.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/3/2016 bylo schváleno.

 

 

18. Starosta informoval zastupitele o tom, že na OÚ bude v nejbližších dnech doručena kompletní projektová dokumentace k ZTV Staré Hodějovice – Krátká ulice.

 

 

19. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2/2016:

       

 Příjmy:             115.000,-- Kč

 Výdaje:              46.000,-- Kč

Financování:       -69.000,-- Kč

 

a rozpočtové opatření č.3/2016:

 

 

Příjmy:             126.160,-- Kč

 Výdaje:            210.045,--Kč

Financování:       83.885,-- Kč

 

 

 

Rozpočtové opatření č.2/2016 a rozpočtové opatření č.3/2016 byla předložena zastupitelstvu na zasedání č.3/2016 konaného dne 26.4.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

20. Zastupitelstvo obce projednalo znění Darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru ve výši 33.500,--Kč.

 

Návrh usnesení č.15/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi p. M.Čechem a Obcí Staré Hodějovice na poskytnutí věcného daru ve výši 33.500,--Kč. Seznam darovaných předmětů je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/3/2016 bylo schváleno.

 

 

21. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet MŠ na rok 2016.

 

Návrh usnesení č.16/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočet MŠ na rok 2016.

       Příjmy:       1.606.300,--Kč

       Výdaje:      1.587.890,--Kč

       Financování:   18.410,--Kč

Rozpočet MŠ na rok 2016 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/3/2016 bylo schváleno.

 

 

22. Předseda finančního výboru informoval zastupitele o provedených kontrolách. Byla provedena kontrola využití peněžních prostředků na provoz prodejny potravin v obci a na SDH Staré Hodějovice za rok 2015. Z provedených kontrol byly vyhotoveny protokoly. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Peněžní prostředky byly čerpány na stanovený účet uvedený ve veřejnoprávních smlouvách.

Předseda kontrolního výboru Z.Fošum informoval zastupitele o provedené kontrole – vyplácení příspěvků na ekologické vytápění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

     

     Návrh usnesení č.17/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky  kontrol finančního i  kontrolního výboru.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/3/2016 bylo schváleno.

 

 

23. Ing. Pavel Hušek informoval zastupitele obce o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace MŠ Staré Hodějovice za rok 2015. Z provedené  kontroly byl vyhotoven protokol. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, peněžní prostředky byly čerpány na stanovený účet.

 

Návrh usnesení č.18/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledek veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace MŠ Staré Hodějovice za rok 2015.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/3/2016 bylo schváleno.

 

 

24. Zastupitelé projednali návrh na zřízení obecního parkoviště.

 

Návrh usnesení č.19/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje návrh na zřízení obecního parkoviště, které bude sloužit pro hosty restaurace. Na akci bude vypsáno výběrové řízení

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/3/2016 bylo schváleno.

25.Zastupitelstvo obce projednalo nutnost opravy dešťové kanalizace na pozemku fyzické osoby v ulici Kohoutova.

 

Návrh usnesení č.20/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje realizaci opravy dešťové kanalizace v ulici Kohoutova. Na akci bude vypsáno výběrové řízení.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/3/2016 bylo schváleno.

 

 

26. Starosta informoval zastupitele o HoSPORTovní benefici konané 5.6.2016 ve sportovním areálu Holportu. Obec podpoří tuto akci bezplatným zapůjčením obecního sportovního areálu.

 

Návrh usnesení č.21/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje bezplatné zapůjčení obecního sportovního areálu na konání sportovní benefiční akce dne 5.6.2016.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/3/2016 bylo schváleno.

 

 

27.Starosta informoval zastupitele o jednání týkajícího se dálnice D3. Trasa dálnice zůstává nezměněna, termín zahájení realizace bude odložen o cca 6 měsíců.

 

 

28. Starosta seznámil zastupitele se zněním odpovědi na návrh obce Staré Hodějovice o možnosti uzavření dohody mezi  statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice o změně katastrální hranice. Vedení města rozhodlo, že bude vytvořena pracovní skupina složená z pracovníků odborných útvarů Magistrátu města ČB, která se bude touto věcí zabývat.

 

29. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ing.Warische o odkup pozemku p.č. 445/20 ve vlastnictví obce.

 

Návrh usnesení č.22/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice ruší usnesení č. 5/1/2016 ze dne 19.1.2016 týkající se směny pozemků 471/66, lesní pozemek ve vlastnictví fyzických osob za pozemek 445/20, orná půda, ve vlastnictví obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.23/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemku 445/20, orná půda o výměře 467 m2, ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV1, KÚ Staré Hodějovice. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/3/2016 bylo schváleno.

 

 

30. Paní Čechová informovala zastupitele o závěrečné besídce žáků ZŠ Nové Hodějovice, která se bude konat v sále pohostinství dne 22.6 a 23.6.2016 vždy v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin. V této době bude v okolí restaurace a na návsi  zvýšený provoz vozidel. Pronájem sálu bude uhrazen obcí.

 

 

31. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. G.Šimečkové o směnu pozemku p.č.211/7,  orná půda o výměře 199 m2, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 211/5, TTP o výměře 380 m2 ve vlastnictví obce.

 

Návrh usnesení č.24/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr směny pozemku p.č. 211/7, orná půda o výměře 199 m2, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 211/5, TTP o výměře 380 m2 ve vlastnictví obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/3/2016 bylo schváleno.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.05 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

2)

3)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.4.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     28.4.2016                                                            Sejmuto: 16.5.2016

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 28.4.2016  do  16.5.2016