Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva dne 2.3.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.2
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 2.3.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Luděk Kotek

 

Omluveni:  Jiří Pilný,

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2016.
 3. Schválení  žádosti o převod kladného hosp.výsledku MŠ.
 4. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, 21 RD-kabel NN).
 5. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, ZTV Jez U Špačků)).
 6. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, podzemní optické vedení).
 7. Schválení záměru prodeje pozemku.
 8. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015.
 9. Schválení účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015.
 10. Informace o dílčí kontrole ČIŽP-Hodějovický rybník deponie skládky.
 11. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2016.
 12. Informace o dopisu primátorovi Č.Budějovic o sloučení ZTV K Jezu k městu Č.Budějovice.
 13. Informace o konkursu na místo ředitelky MŠ ve Starých Hodějovicích.
 14. Schválení převodu výsledku hospodaření obce Starých Hodějovice.
 15. Schválení ceny pozemků u smluv o smlouvách budoucích – ul. Krátká.
 16. Různé.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

16. Informace o schválení vyjádření k odvolání Teplárny,a.s. k odkališti St.Hodějovice.

17. Informace o převodu majetku do vlastnictví obce Staré Hodějovice-ZTV Jez U Špačků.

      

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/2/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 17:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.1/2016:

       

 Příjmy:             522.297,-- Kč

 Výdaje:            439.000,-- Kč

Financování:      -83.297,-- Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.1/2016 bylo předložena zastupitelstvu na zasedání č.2/2016 konaného dne 2.3.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

    

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky MŠ o převod kladného hospodářského výsledku za rok 2015.

 

 

Návrh usnesení č 2/2/2016:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo převod kladného výsledku hospodaření MŠ za rok 2015 ve výši 37.908,69 Kč do rezervního fondu MŠ.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno.

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, 21 RD – kabel NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 493/1, 493/47, 493/48, TTP (031-300), 493/7, orná půda (031-310), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,-Kč.

 

 

 

       Návrh usnesení č.3/2/2016

 

     Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, 21 RD – kabel NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 493/1, 493/47, 493/48, TTP (031-300), 493/7, orná půda (031-310), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,-Kč.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

5.   Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, ZTV Jez U Špačků“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 671/1, ostatní plocha (031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

 

       Návrh usnesení č.4/2/2016

 

     .   Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, ZTV Jez U Špačků“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 671/1, ostatní plocha (031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno.

 

 

    

 

 

6.  Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou STARNET s.r.o. , České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, podzemní optické vedení“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 214/1, 79/9, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.5/2/2016

 

      Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou STARNET s.r.o., České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, podzemní optické vedení“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 214/1, 79/9, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části pozemku 429/30 o výměře cca 197m2, orná půda (031-300).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 6/2/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 429/30 o výměře cca 197 m2, orná půda (031-300). Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Cenu pozemku stanoví zastupitelstvo.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2015 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2015.

 

 

       Návrh usnesení č. 7/2/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo Závěrečný účet obce za rok 2015 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2015 a projednání uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2015 podle zákona 239/2012 Sb.

       

 

Návrh usnesení č. 8/2/2016:

    Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2015 podle zákona 239/2012 Sb.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

      Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno.

 

 

10. Starosta informoval zastupitele o kontrole ČIŽP-Hodějovický rybník deponie skládky.

     Seznámil zastupitele obce se zněním dílčího protokolu o průběhu kontroly. Protokol je  přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

         

 

11. Zastupitelstvo projednalo návrh cen  vodného a stočného na rok 2016.

 

Návrh usnesení č.9/2/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výši ceny vodného a stočného pro rok 2016. Vodné: 30,09 Kč , stočné 22,53 Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

12. Starosta informoval zastupitele se zněním dopisu zaslaném primátorovi Českých Budějovic jehož obsahem byl návrh na uzavření dohody mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice o sloučení ZTV K Jezu s městem České Budějovice.

 

 

 

 

13. Starosta informoval zastupitele o vyhlášeném konkursu na ředitelku MŠ ve Starých Hodějovicích.

 

Návrh usnesení č.10/2/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění návrhu usnesení, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo převod výsledku hospodaření obce Staré Hodějovice za rok 2015.

 

Návrh usnesení č.11/2/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje převod výsledku hospodaření obce Staré Hodějovice ve výši 3.648.476,03 Kč na účet 432-300, nerozdělený zisk z minulých let.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

15. Zastupitelstvo obce projednalo výši cen pozemků u Smluv o smlouvách budoucích kupních – ul. Krátká.

 

Návrh usnesení č.12/2/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výši cen pozemků ve Smlouvách  o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví k pozemkům  - ul. Krátká následujícím způsobem:

 • p.č. 364/39, orná půda, výměra 4,23 m2 , cena 500,--Kč/m2
 • p.č. 364/34, orná půda, výměra 36,38 m2 , cena 500,--Kč/m2
 • p.č. 364/35, orná půda, výměra 1,05 m2 , cena 500,--Kč/m2
 • p.č. 426/1, orná půda, výměra 36,55 m2 , cena 400,--Kč/m2
 • p.č. 365/2, ostatní plocha, výměra 20,5 m2 , cena 200,--Kč/m2

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 1. Starosta seznámil zastupitele se zněním dopisu určeného hejtmanovi Jihočeského kraje, mgr. Jiřímu Zimolovi týkajícího se  problémů spojených s Rekultivací odkaliště Staré Hodějovice s cílem dosáhnout co nejefektivnější ochrany veřejného zájmu a oprávněných zájmů občanů. Dále pak seznámil zastupitele s Vyjádřením obce Staré Hodějovice k odvolání Teplárny České Budějovice a.s. podanému proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice – Stavební úřad, sp.zn. SU/4131/2015 Bd ze dne 7.1.2016.

Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

Návrh usnesení č.13/2/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění dopisu určeného hejtmanovi Jihočeského kraje a znění Vyjádření k odvolání Teplárny České Budějovice a.s. podanému proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice – Stavební úřad, sp.zn. SU/4131/2015 Bd ze dne 7.1.2016.

Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

17. Starosta informoval zastupitele o převodu majetku – ZTV Jez U Špačků do majetku obce Staré Hodějovice.

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

2)

3)

4)

5)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.3.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     7.3.2016                                                            Sejmuto: 23.3.2016

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 7.3.2016  do  23.3.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ccf07032016-0001.pdf 9878.5 Kb
ccf07032016-0002.pdf 1076.7 Kb
ccf07032016.pdf 4903.2 Kb