Zápisy ze zastupitelstva 2016

Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva dne 19.1.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.1
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 19.1.2016, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Jiří Pilný, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 13/2015.
 3. Schválení  smluv o smlouvách budoucích kupních ZTV Krátká.
 4. Schválení  názvu ulice ZTV Pod Poustevníkem.
 5. Schválení změny výše odměn zastupitelstva k 1.2.2016.
 6. Schválení směny pozemků.
 7. Schválení smlouvy s DP na rok 2016. 
 8. Schválení darovací smlouvy.
 9. Schválení žádosti a veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku na provoz prodejny.
 10. Různé.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

10. Projednání Vzdání se funkce ředitelky MŠ.

11. Projednání dopravního značení ulic Dolní a Ke Studánce.

      

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/1/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 11:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/1/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.13/2015:

       

 Příjmy:              -24.328,12 Kč

 Výdaje:         -2.198.065,63 Kč

Financování:   -2.173.737,51 Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.13/2015 bylo předložena zastupitelstvu na zasedání č.1/ konaného dne 19.1.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

    

 

 

3.  Zastupitelé projednali návrh smluv o smlouvách budoucích kupních na nákup pozemků v ZTV Krátká.

 

Návrh usnesení č. 2/1/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky:

 • p.č. 364/39, orná půda, výměra 4,23 m2 (vlastník Kosová Jaroslava)
 • p.č. 364/34, orná půda, výměra 36,38 m2 (vlastník Kosová Markéta, ing.)
 • p.č. 364/35, orná půda, výměra 1,05 m2 (vlastník Kosová Markéta, ing.)
 • p.č. 426/1, orná půda, výměra 36,55 m2 (vlastník Vomela Milan, ing.)
 • p.č. 365/2, ostatní plocha, výměra 20,5 m2 (vlastníci Svatek Milan a Svatková Jana)

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/1/2016 bylo schváleno.

 

4. Zastupitelstvo projednalo název ulice ZTV Pod Poustevníkem.

 

 

Návrh usnesení č.3/1/2016:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje název nové ulice v ZTV Pod Poustevníkem. Ulice ponese název Pod Poustevníkem.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/1/2016 bylo schváleno.

 

 

5.  Zastupitelstvo projednalo zvýšení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům.

 

Návrh usnesení č. 4/1/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zvýšení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům od 1.2.2016:

Výše odměn:

Starosta:  26.130,-Kč

Místostarosta: 11.140,-Kč

Předsedové finančního a kontrolního výboru: 1.386,-Kč

Zastupitelé: 576,-Kč

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/1/2016 bylo schváleno.

      

 

 

6.  Zastupitelstvo projednalo směny pozemků.

 

Návrh usnesení č.5/1/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje směnu  pozemků takto:

·         pozemek p.č. 471/66, k.ú. Staré Hodějovice, lesní pozemek o výměře 916 m2, ve vlastnictví fyzických osob, obec Staré Hodějovice, LV 794

za

 • pozemek p.č. 445/20, orná půda o výměře 467 m2, ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV 1, KÚ Staré Hodějovice

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/1/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy s Dopravním podnikem na rok 2016.

 

 

 

      Návrh usnesení č. 6/1/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smlouvy s Dopravním podnikem na rok 2016. Náklady na dopravní obslužnost činí 662.459,-Kč.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/1/2016 bylo schváleno.

 

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo  přijetí finančního daru pro MŠ.

 

 

       Návrh usnesení č. 7/1/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo přijetí finančního daru pro MŠ dle darovací smlouvy. Finanční dar ve výši 7.400,--Kč poskytl  pan Jan Strnad.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 7/1/2016 bylo schváleno.

 

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz prodejny potravin v obci.

       

 

Návrh usnesení č. 8/1/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz prodejny potravin pro rok 2016 ve výši 3.000,-Kč/měsíc. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz obchodu s potravinami v obci Staré Hodějovice.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/1/2016 bylo schváleno.

 

 

10. Starosta informoval zastupitele o doručeném Vzdání se funkce ředitelky Mateřské školky ve Starých Hodějovicích paní Aleny Vejdovcové ke dni 31.1.2016. Řízením školky bude od 1.2.2016 pověřena paní učitelka Mgr. Bc. Jana Berešová, zástupcem bude paní Michalová. Na post ředitelky MŠ bude vypsáno výběrové řízení.

 

         Návrh usnesení č. 9/1/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Vzdání se funkce ředitelky MŠ ve Starých Hodějovicích paní Aleny Vejdovcové ke dni 31.1.2016.

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo nutnost dopravního značení ulic Dolní a Ke Studánce

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 19.20 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.1.2016

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     21.1.2016                                                            Sejmuto: 8.2.2016

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 21.1.2016  do  8.2.2016