Zápisy ze zastupitelstva 2016

Termín zasedání zastupitelstva 26.4.2016 v 18:00 hodin

Erb obce Staré Hodějovice                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  26.4.2016 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Informace starosty o reakci hejtmana na dopis zastupitelstva obce St.Hodějovice k rekultivaci odkaliště.
 3. Projednání žádosti o odkup pozemku č.25 ve vl. obce p. K.Dobrovskému.
 4. Informace o přijetí žádosti p. G.Šimečkové  o zařazení do ÚP č.6.
 5. Schválení záměru směny pozemků mezi obcí St.Hodějovice a Jihočeským krajem.
 6. Projednání  žádosti o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce č. 252/10 a 252/9 p. D. Vobrovi.
 7. Odpověď primátora Č.Budějovic v záležitosti uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích.
 8. Schválení prodeje pozemků pro dálnici.
 9. Schválení Usnesení č. ….. zastupitelstva obce St.Hodějovice o pořízení ÚP obce St.Hodějovice v KÚ St.Hodějovice.
 10. Schválení žádosti o odkup části pozemku č. 366/1 v KÚ St.Hodějovice (Kosová Markéta).
 11. Schválení návrhu na směnu pozemků č. 254/14 a č. 583/6 – návrh podává JUDr.M.Tonner.
 12. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN).
 13. Schválení návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB-souhlas s umístěním distribučního zařízení, (St.Hodějovice, D3, SO410-přeložka,kabelové vedení VN).
 14. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, K270/1, Beránek NN, kabelové vedení VN).
 15. Schválení smlouvy o zrušení věcného břemene (MUDr.Kořánová, Okružní 369, St.Hodějovice).
 16. Informace o zahájení správního řízení s firmou HYDROKOV.
 17. Informace o instalaci kamer do MŠ a OÚ.
 18. Informace o Územním rozhodnutí-ul.Krátká.
 19. Schválení rozpočtové změny č. 2/2016 a 3/2016.
 20. Schválení  Darovací smlouvy.
 21. Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2016.
 22. Informace o provedených kontrolách finančního výboru a kontrolního výboru  o provedených kontrolách v roce 2016.
 23. Informace o provedené veřejnosprávní kontrole MŠ.
 24. Různé.

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 19.4.2016