Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.8/2012 dne 18.12.2012

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.8
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 18.12.2012, od 19.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová,   Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek, Ing.Martin Layer, Ing. Pavel Hušek

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtu obce na rok 2013.
 3. Schválení rozpočtové změny č.4/2012.
 4. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou     členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 

4. Schválení smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. na rok 2013.

 

 1. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu.
 2. Schválení Dodatku č.17 Smlouvy o poskytování služeb s firmou .A.S.A. České Budějovice s.r.o.

 

 

 

Návrh usnesení č. 1/8/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program  zasedání  zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 6:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/8/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1.  Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2013. Rozpočet je navržen  jako nevyrovnaný: příjmy 9.081.000,- Kč, výdaje 12.872.000,-Kč.

       Změna oproti návrhu: par. 2212 -300tis., par. 3419 +300tis.

Starosta objasnil způsob tvorby rozpočtu a důvody pro návrh nevyrovnaného rozpočtu.

 

K návrhu rozpočtu pro rok 2013 nebyly vzneseny připomínky.

                                  

 

Návrh usnesení č. 2/8/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nevyrovnaný rozpočet pro rok 2012:

Příjmy:     9.081.000,- Kč

Výdaje:  12.872. 000,-Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/8/2012 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo návrh rozpočtového opatření č.4/2012:

Příjmy:     - 343.823,90 Kč

Výdaje:  - 3.994.953,05 Kč

 

 

Návrh usnesení č.3/8/2012:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2012( příjmy: – 343.823,90 Kč, výdaje – 3.994.953,05 Kč).

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/8/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním Smlouvy o veřejných službách      v přepravě cestujících na rok 2013 pro obec Staré Hodějovice. Smlouva s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. bude uzavřena na částku 654.794,-Kč.

 

 

 

       Návrh usnesení č.4/8/2012:

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovic, a.s. na rok 2013.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 4/8/2012 bylo schváleno.

                                                    

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Tzn., že  za každého občana bude z rozpočtu obce v roce 2013 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu.

 

   Návrh usnesení č. 5/8/2012:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Za každého občana bude z rozpočtu obce v roce 2013 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/8/2012 bylo schváleno

 

 

 

6. Starosta seznámil zastupitele se zněním Dodatku č.17 Smlouvy o poskytování služeb s firmou .A.S.A.  České Budějovice s.r.o. Pro rok 2013 dochází k 3% navýšení nákladů za úhradu likvidace odpadů.

 

  Návrh usnesení č. 6/8/2012

 

 

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Dodatku č.17 Smlouvy o poskytování služeb s firmou .A.S.A. České Budějovice s.r.o.

 

 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro:  9  Proti: 0  Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/8/2012 bylo schváleno

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu

 

 1. Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2012

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :