Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.7 dne 16.12.2013

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.7
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 16.12.2013, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Luděk Kotek

 

Omluveni: Ing. Martin Layer, Ing. Vladimír Warisch

 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení termínu inventur pro rok 2013.

 3. Schválení složení inventurních komisí.

 4. Schválení OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 5. Schválení OZV č. 2/2013 o místním poplatku ze psů.

 6. Schválení OZV č. 3/2013 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 7. Schválení rozpočtu obce na rok 2014.

 8. Schválení rozpočtové změny č.7/2013

 9. Projednání žádostí o změny ÚP.

 10. Různé


 

 


 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.

 

 

 

 1. Schválení programu

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:


 

10. Projednání zprávy kontrolního výboru.


 

11. Schválení darovací smlouvy.


 

12. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu.


 

13. Prezentace změn kruhového objezdu zaměstnanci Pragoprojektu, a.s.


 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/7/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu bodů 1 až 13:

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/7/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

2. Starosta dal pokyn k provedení inventur pro rok 2013 k datu 31.12.2013

 

 

Návrh usnesení č.2/7/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje termín inventur roku 2013 k datu 31.12.2013.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/7/2013 bylo schváleno.

 

 

 

3. Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur roku 2013:

I. Mateřská škola Předseda: Ing.Pavel Hušek

Člen: Vejdovcová Alena

Člen: Ing. Čermáková Miroslava

 

 

II. Obec, pohostinství Předseda: Novotný Karel

Člen: Ing. Čermáková Miroslava

Člen: Ing. Layer Martin

 

III. SDH Předseda: Kotek Luděk

Člen: Ing. Vladimír Warisch

Člen: Fošum Zdeněk

 

 

IV. Veřejnoprávní kontrola MŠ Předseda: Ing. Pavel Hušek

Člen: Novotný Karel

Člen: Ing. Čermáková Miroslava

 

 

V. Knihovna Předseda: Ing. Čermáková Miroslava

Kotek Luděk

Kryštof Vacek

 


 

 

 

Návrh usnesení č.3/7/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení inventurních komisí k provedení inventur roku 2013.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/7/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

4. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.září 2013.

 

Návrh usnesení č. 4/7/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č. 1/2013.Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/7/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

5. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku ze psů.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa ………………………………………………………………………………… 300,-Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ….……………………. 450,-Kč

c) za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

sirotčího důchodu …………………………………………………………………………….. 200,-Kč

 1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)

tohoto ustanovení ……………………………………………………………………………. 300,-Kč

 

Poplatek je splatný do 31.3.2013

 

Návrh usnesení č. 5 /7/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.2/2013 o místním poplatku ze psů.


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/7/2013 bylo schváleno.


 


 

 1. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

Návrh usnesení č. 6/7/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/7/2013 bylo schváleno.

 

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2014. Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný: příjmy 9.510.000,- Kč, výdaje 12.874.000,-Kč.

Schodek rozpočtu bude financován z finančních prostředků minulých let.

Starosta objasnil způsob tvorby rozpočtu a důvody pro návrh nevyrovnaného rozpočtu.

 

K návrhu rozpočtu pro rok 2014 nebyly vzneseny připomínky.

 

 

Návrh usnesení č. 7/7/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nevyrovnaný rozpočet pro rok 2014:

Příjmy: 9.510.000,- Kč

Výdaje: 12.874. 000,-Kč

Financování: - 3.364.000,- Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/7/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.7/2013:

 

Příjmy: 690.361,- Kč

Výdaje: - 1.819.585,- Kč

Financování: - 2.509.946,-Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.7/2013 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.7/2013 dne 16.12.2013. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 


 

9. Zastupitelstvo projednalo žádosti fyzických osob na pořízení změn územního plánu obce Staré Hodějovice. O změny ÚP žádají:

 

a) Fyzická osoba, p.č. 583/4 a 583/10

b) Fyzická osoba, p.č. 339/38 a 339/1

c) Fyzické osoby, p.č. 234/36 a 234/35

d) Fyzická osoba, p.č. 269/1

e) Fyzické osoby, p.č. 339/37 a 339/32

 

Návrh usnesení č. 8/7/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

a) Fyzická osoba, p.č. 583/4 a 583/10

 

 

c) Fyzické osoby, p.č. 234/36 a 234/35

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/7/2013 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení č. 9/7/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

b) Fyzická osoba, p.č. 339/38 a 339/1

 

d) Fyzická osoba, p.č. 269/1

 

e) Fyzické osoby, p.č. 339/37 a 339/32


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/7/2013 bylo schváleno.


 

10. Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele s výsledky provedených kontrol.


 

 

11. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí finančního daru od pana Z.Fošuma ve výši 1.500,-Kč pro MŠ.


 

Návrh usnesení č. 10/7/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu na přijetí finančního daru ve výši 1.500,-Kč pro MŠ.


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/7/2013 bylo schváleno.


 


 

 

12. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Tzn., že za každého občana s trvalým pobytem ve Starých Hodějovicích bude z rozpočtu obce v roce 2014 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.


 

Návrh usnesení č. 11/7/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Za každého občana bude z rozpočtu obce v roce 2013 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/7/2013 bylo schváleno


 


 


 

13. Zástupci firmy Pragoprojekt, a.s. seznámili zastupitele se změnami ve výstavbě kruhového objezdu nad dálnicí D3.


 


 

Návrh usnesení č. 12/7/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje předložené změny ve výstavbě kruhového objezdu.


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/7/2013 bylo schváleno


 

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.40 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2013

 

 

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

 

.............................................. dne ...........................................

 

Starosta: .............................................. dne ...........................................

 

 

 

Vyvěšeno: Sejmuto:

Zveřejněno na www.stránkách