Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.7/2012 dne 28.11.2012

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.7
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 28.11.2012, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová,   Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek, Ing.Martin Layer

 

Omluveni:  Ing. Pavel Hušek

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání výše koeficientu daně z nemovitostí.
 3. Schválení termínu inventur pro rok 2012.
 4. Schválení  složení inventurních komisí.
 5. Schválení OZV č. 1/2012 o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Schválení OZV č. 2/2012 o místním poplatku ze psů.
 7. Schválení OZV č. 3/2012 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 8. Schválení výběru dodavatele na realizaci  vodovodní přípojky na hokejbalové hřiště.
 9. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2017
 10. Projednání aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2012.
 11. Projednání žádostí o změnu ÚP.
 12. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou     členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 

   12. Projednání  možnosti umístění dopravní značky „Vyhrazené parkoviště“.

 1.  Informace o výdajích za el. energii v letech 2009 – 2011.

   14. Schválení darovací smlouvy.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/7/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program  zasedání  zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 14:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/7/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1.  Zastupitelstvo projednalo výši koeficientu daně z nemovitostí. Pro rok 2013 nebude obec Staré Hodějovice tento koeficient navyšovat.

 

       Návrh usnesení č.2/7/2012:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje koeficient daně z nemovitostí bez navýšení.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 2/7/2012 bylo schváleno.

 

 

 1. Starosta dal pokyn k provedení inventur pro rok 2012 k datu 31.12.2012.

 

 

 Návrh usnesení č. 3/7/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje termín inventur roku 2012 k datu 31.12.2012.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

        Usnesení č. 3/7/2012 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 1. Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur roku 2012:

 

     I. Mateřská škola                        Předseda:    Ing.Pavel Hušek

                                                   Člen:           Vejdovcová Alena

                                                   Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

 

       

        II. Obec, pohostinství                   Předseda:     Novotný Karel

                                                   Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

                                                        Člen:           Ing. Layer Martin

 

   III. SDH                                       Předseda:    Kotek Luděk

                                                   Člen:           Ing. Vladimír Warisch

                                                        Člen:           Fošum Zdeněk 

 

 

         IV. Veřejnoprávní kontrola MŠ      Předseda:   Ing. Pavel Hušek

                                                   Člen:          Novotný Karel

                                                         Člen:          Ing. Čermáková Miroslava

 

 

         V. Knihovna                               Předseda:  Ing. Čermáková Miroslava

                                                                      Kotek Luděk

                                                                      Kryštof Vacek

 

 

 

Návrh usnesení č.4/7/2012:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení inventurních komisí k provedení inventur roku 2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/7/2012 bylo schváleno.

 

 

 

    5.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku      za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.května 2013.

 

Návrh usnesení č. 5/7/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č. 1/2012.Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok.

 

         Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/7/2012 bylo schváleno.

      

 

 

6.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku  ze psů.

 

               Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)   za prvního psa     …………………………………………………………………………………    300,-Kč

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      ….…………………….    450,-Kč

c)   za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

      vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

      sirotčího důchodu    ……………………………………………………………………………..   200,-Kč

 1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)

tohoto ustanovení     …………………………………………………………………………….   300,-Kč

 

Poplatek je splatný do 31.3.2013

  

        Návrh usnesení č 6/7/2012:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.2/2012 o místním poplatku ze psů.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

         Usnesení č. 6/7/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství.

       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

          Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 7/7/2012:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.3/2012 o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/7/2012 bylo schváleno

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na realizaci vodovodní přípojky na hokejbalové hřiště. Ze tří oslovených firem byla vybrána firma Akord stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. s nejnižší cenou 185.998,-Kč.

 

 

      Návrh usnesení č. 8/7/2012:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje dodavatele na realizaci vodovodní přípojky na hokejbalové hřiště. Dodavatelem stavby je firma Akord stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/7/2012 bylo schváleno.

 

 

 

9.   Zastupitelstvo projednalo  rozpočtový výhled na roky 2013-2017

 

 Návrh usnesení č. 9/7/2012:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013-2017. (Rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu).

 

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

      Usnesení č. 9/7/2012 bylo schváleno.

 

 

 

10.  Zastupitelstvo projednalo aktualizaci rozpočtového výhledu na rok 2012.

 

Návrh usnesení č. 10/7/2012:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na rok 2012. (Aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2012 je přílohou tohoto zápisu).

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/7/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo žádosti  fyzických osob na pořízení  změn územního plánu obce Staré Hodějovice. O změny ÚP žádají:

 

   a) Fyzická osoba,  p.č. 275 a 276

   b) Fyzická osoba, p.č. 352/4

   c) Fyzická osoba, p.č. 308/7

   d) Fyzická osoba, p.č. 270/12

   e) Fyzické osoby, p.č.395/8 a 390/15

   f) Fyzická osoba, p.č. 308/2

   g) Fyzická osoba,  p.č. 308/3

   h) Fyzická osoba.  p.č. 286/1

    i) Fyzická osoba, p.č. 277, 278, 279, 280/1

    j) Fyzická osoba, p.č. 308/5 a 308/6

     k) Fyzické osoby  , p.č. 281, 282, 258/2, 308/1

    l) Fyzická osoba, p.č. 285

   m) Fyzická osoba, p.č. 583/7

    n) Fyzická osoba, p.č. 493/14 a 493/15

    o) Fyzická osoba, p.č. 203/5

 

Návrh usnesení č. 11/7/2012:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

a) Fyzická osoba,  p.č. 275 a 276 – změna schválena na výstavbu 1 RD.

 

b)Fyzická osoba, p.č. 352/4– změna schválena na    výstavbu 1 RD a dílny.

 

c) Fyzická osoba, p.č. 308/7 - změna schválena na výstavbu 1 RD.

 

d) Fyzická osoba, p.č. 270/12 - změna schválena na výstavbu 1 RD.

 

 f) Fyzická osoba, p.č. 308/2 - změna schválena na výstavbu 1 RD.

 

 g) Fyzická osoba,  p.č. 308/3– změna schválena na výstavbu 1 RD.

 

i) Fyzická osoba, p.č. 277, 278, 279, 280/1-změna schválena na výstavbu 1 RD.

 

j) Fyzická osoba, p.č. 308/5 a 308/6 - změna schválena na výstavbu 2 RD.

 

k) Fyzické osoby, - změna schválena na pozemky p.č. 281 a 282 za účelem výstavby 1 RD

 

   m) Fyzická osoba,  p.č. 583/7

 

   n) Fyzická osoba, p.č. 493/14 a 493/15

 

    o) Fyzická osoba, p.č. 203/5

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 11/7/2012 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení č. 12/7/2012:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

e) Fyzické osoby, p.č.395/8 a 390/15

 

h) Fyzické osoby, p.č. 286/1

 

l)  Fyzické osoby, p.č. 285

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 12/7/2012 bylo schváleno.

 

 

12. Zastupitelstvo projednalo možnost umisťování dopravních značek „Vyhrazené parkoviště“ na soukromých pozemcích fyzických osob. Došlo ke shodě, že osazení značek „Vyhrazené parkoviště“ a projednání na dotčených orgánech státní správy je pouze v kompetenci majitelů pozemků.

 

Návrh usnesení č.13/7/2012

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje možnost umisťování dopravních značek „Vyhrazené parkoviště“ na soukromých pozemcích fyzických osob. Osazení značek „Vyhrazené parkoviště“ a projednání na dotčených orgánech státní správy je pouze v kompetenci majitelů pozemků.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/7/2012 bylo schváleno

 

 

 

13. Starosta informoval zastupitele o výsledku kontroly výše nákladů na spotřebu el.energie, na údržbu el.osvětlení a investic do VO za roky 2009-2011. Kontrolou bylo prokázáno, že investice vložené do veřejného osvětlení mají za důsledek snížení nákladů na spotřebu el.energie.

 

 

 

 

14. Zastupitelstvo projednalo přijetí finančního daru od p. Luďka Kotka ve výši 3.000,-Kč pro MŠ.

 

 

 

Návrh usnesení č.14/7/2012

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje darovací smlouvu na přijetí finančního daru ve výši 3.000,-Kč pro MŠ

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/7/2012 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu

 

 1. Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.11.2012

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

   Vyvěšeno:  5.12.2012                                                     Sejmuto: 21.12.2012

  Zveřejněno na www.stránkách : 5.12.2012-21.12.2012