Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.6 dne 27.11.2013

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.6
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 27.11.2013, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek

 

Omluveni: Zdeněk Fošum

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Výběr provozovatele pohostinství ve Starých Hodějovicích.

 3. Schválení prodejů pozemků.

 4. Schválení spolufinancování protidrogových služeb.

 5. Schválení rozpočtového opatření č.6.

 6. Ostatní.


 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.

 

 

 

 1. Schválení programu

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední

desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

6. Schválení dotace na SDH za účast na povodních.


7. Schválení ceny rekonstrukce sociálního zařízení v pohostinství.


 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/6/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu bodů 1 až 7:

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/6/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo projednalo a vyhodnotilo podnikatelské záměry zájemců o pronájem pohostinství.

 

 

 

Návrh usnesení č.2/6/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje pronájem pohostinství panu Miroslavu Čechovi.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/6/2013 bylo schváleno

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost:

 • Fyzické osoby o prodej části pozemku p.č. 270/10, o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude stanovena po předložení geometrického plánu), ostatní plocha, LV 1, KÚ Staré Hodějovice.

 

 • Fyzické osoby o prodej části pozemku p.č. 270/10, o výměře cca 55 m2 (přesná výměra bude stanovena po předložení geometrického plánu), ostatní plocha, LV 1, KÚ Staré Hodějovice.

 

 • Fyzické osoby o prodej pozemku p.č. 252/3 o výměře 163 m2 (přesná výměra bude stanovena po předložení geometrického plánu), zahrada, LV 1, KÚ Staré Hodějovice.

 

 

Návrh usnesení č.3/6/2013

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodeje pozemků:

 • Fyzické osobě ,část pozemku p.č. 270/10, o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude stanovena po předložení geometrického plánu), ostatní plocha, LV 1, KÚ Staré Hodějovice. Prodejní cena 400,-Kč/m2. Dále schvaluje zřízení věcného břemena chůze a jízdy na pozemku p.č. 270/10, KÚ Staré Hodějovice. Náklady související s prodejem hradí kupující.

 • Fyzické osobě, část pozemku p.č. 270/10, o výměře cca 55 m2 (přesná výměra bude stanovena po předložení geometrického plánu), ostatní plocha, LV 1, KÚ Staré Hodějovice. Prodejní cena 400,-Kč/m2. Dále schvaluje zřízení věcného břemena chůze a jízdy na pozemku p.č. 270/10, KÚ Staré Hodějovice. Náklady související s prodejem hradí kupující.

 • Fyzické osobě, pozemek p.č. 252/3 o výměře 163 m2 (přesná výměra bude stanovena po předložení geometrického plánu), zahrada, LV 1, KÚ Staré Hodějovice. Prodejní cena 400,-Kč/m2. Náklady související s prodejem hradí kupující.


 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/6/2013 bylo schváleno

 

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo spolufinancování protidrogových služeb.

 

Návrh usnesení č.4/6/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smlouvy s Občanským sdružením PREVENT na poskytování protidrogových služeb ve výši 12.166,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/6/2013 bylo schváleno

 

 

 

5. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.6/2013:

 

Příjmy: 54 700,- Kč

Výdaje: 240 552,- Kč

 

 

 

Rozpočtové opatření č.6 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.6/2013 dne 27.11.2013. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotace na SDH.

 


 

Návrh usnesení č.5/6/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo přijetí dotace na SDH za účast při povodních ve výši 67.126,-Kč. Dotace bude vyčerpána na refundaci mzdy při povodni a na vybavení jednotky SDH.


 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/6/2013 bylo schváleno


 

 1. Starosta informoval zastupitele o průběhu stavebních prací na rekonstrukci sociálního zařízení v pohostinství. Vzhledem k výši nákladů na rekonstrukci bylo vypsáno výběrové řízení při kterém byly osloveny 3 firmy.

  • ESTAV CB s.r.o., ČB

  • Hrakostav s.r.o., ČB

  • Glet s.r.o., ČB

 

 


 

Výběrovou komisí byla vybrána firma Glet s.r.o. Cena rekonstrukce činí 603 950,-Kč.

 

 

Návrh usnesení č.6/6/2013

Zastupitelstvo schvaluje výběr firmy Glet s.r.o. a cenu za rekonstrukci sociálního zařízení ve výši 603 950,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/6/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2013

 

 

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

 

.............................................. dne ...........................................

 

Starosta: .............................................. dne ...........................................

 

 

 

Vyvěšeno: Sejmuto:

Zveřejněno na www.stránkách