Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.6/2012 dne 26.9.2012

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.6

ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 26.9.2012, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová,   Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Ing. Pavel Hušek,

 

Omluveni:  Luděk Kotek, Ing. Martin Layer

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č.3/2012.
 3. Informace o činnosti finančního a kontrolního výboru.
 4. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou     členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

4.    Schválení smlouvy s Jihočeským vodárenským svazem o zřízení práva věcného břemene k stanici katdické ochrany vodovodního řádu-Pohůrka. Věcné břemeno se zřizuje za    úplatu 6 790,-Kč.        

 1. Informace starosty o dílčím přezkumu hospodaření obce Staré Hodějovice za rok 2012 včetně schválení doplnění usnesení 2/2/2012.
 2. Schválení přijetí movitého daru pro MŠ.
 3. Projednání žádostí o změny ÚP.
 4. Projednání žádosti o uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/6/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program  zasedání  zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 8:

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/6/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1.  Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 3/2012.

 

Příjmy: 18.910,-Kč

Výdaje: 169.012,-Kč

 

 

       Návrh usnesení č.2/6/2012:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2012. Příjmy: 18.910,-Kč, výdaje: 169.012,-Kč.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 2/6/2012 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky kontrol finančního výboru:
 2.  

a)  kontrola hospodaření s dotací na provoz prodejny potravin v obci za rok 2011

b)  kontrola hospodaření s dotací na provoz jednotky SDH Staré Hodějovice za rok 2011.

 

        Dále pak s výsledky kontrol kontrolního výboru:

         

 1. kontrola provedení inventarizací obce Staré Hodějovice za rok 2011
 2. kontrola vyplácení příspěvku na ekologické vytápění za rok 2011
 3. kontrola vyplácení příspěvku na ekologické vytápění k 30.5.2012

  

Kontrolami nebyly shledány žádné nedostatky

 

K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky.

 

Dále pak zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením kontroly nákladů na veřejné osvětlení za roky 2009, 2010 a 2011.

 

Kontrolou bude prověřeno:

 • množství spotřebované el. energie (za jednotlivé roky)
 • výše investičních nákladů (za jednotlivé roky)

 

Návrh usnesení č. 3/6/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přednesené  zprávy a dále pak pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly nákladů na veřejné osvětlení za roky 2009, 2010 a 2011.

Kontrolou bude prověřeno:

 • množství spotřebované el. energie (za jednotlivé roky)
 • výše investičních nákladů (za jednotlivé roky)

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/6/2012 bylo schváleno.

 

 

 

4.   Zastupitelstvo projednalo  smlouvu s Jihočeským vodárenským svazem o zřízení práva věcného břemene k stanici katodické ochrany vodovodního řádu-Pohůrka. Věcné břemeno se bude zřízeno za úplatu 6 790,-Kč.

 

 Návrh usnesení č. 4/6/2012:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje smlouvu s Jihočeským vodárenským svazem o zřízení práva věcného břemene k stanici katodické ochrany vodovodního řádu-Pohůrka. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 6 790,-Kč.

 

 

      Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

      Usnesení č. 4/6/2012 bylo schváleno.

 

 

 

5.  Starosta informoval zastupitele o dílčím přezkumu hospodaření obce Staré Hodějovice a navrhl doplnitusnesení č.2/2/2012.

 

Návrh usnesení č. 5/6/2012:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje doplnění usnesení  č.2/2/2012 tímto zněním: Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2011 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2011 a projednání uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/6/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 6. Zastupitelstvo projednalo žádost o přijetí movitého sponzorského daru – kopírky    pro MŠ.

 

 

 Návrh usnesení č. 6/6/2012:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí movitého sponzorského daru -kopírky-  pro MŠ. 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/6/2012 bylo schváleno.

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo žádosti  fyzických osob na pořízení  změn územního plánu obce Staré Hodějovice. Změny ÚP se týkají vlastníků následujících pozemků:

 

   a) fyzická osoba, pozemek  p.č. 203/4

   b) fyzická osoba, pozemek  p.č. 620/4

   c) fyzická osoba, pozemek  p.č. 364/38

   d) fyzická osoba, pozemek  p.č. 364/2

   e) fyzická osoba, pozemek  p.č.240/3 a 4

   f) fyzická osoba, pozemek  p.č. 447/12

   g) fyzická osoba, pozemek  p.č. 583/1

   h) fyzická osoba, pozemek  p.č. 493/1 a 426/1

 

 

Návrh usnesení č. 7/6/2012:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

a) fyzická osoba, pozemek  p.č. 203/4

 

b) fyzická osoba, pozemek  p.č. 620/4schválena změna  pouze na rozšíření zahrady ke stávajícímu RD

 

c) fyzická osoba, pozemek  p.č. 364/38

 

d) fyzická osoba, pozemek  p.č. 364/2

 

e) fyzická osoba, pozemek  p.č.240/3 a 4

 

f) fyzická osoba, pozemek p.č. 447/12 – změna schválena pouze za podmínky:

 • zachování průjezdu (veřejná komunikace) podél lesa
 • minimalizace kácení vzrostlých dubů

 

g) fyzická osoba, pozemek  p.č. 583/1

 

h) fyzická osoba, pozemek  p.č. 493/1 a 426/1

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 7/6/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

8. Projednání uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě  s  investorem stavby ZTV Staré Hodějovice – U Vodojemu. Předmětem smlouvy je prodej infrastrukturního majetku.

 

Návrh usnesení č. 8/6/2012:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s investorem stavby ZTV Staré Hodějovice-U Vodojemu. na infrastrukturní majetek. Převod majetku lze uskutečnit pouze  uzavřením Smlouvy darovací.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/6/2012 bylo schváleno.

 

 

 

Přílohy zápisu

 

 1. Prezenční listina

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.9.2012

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :