Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5 dne 30.10.2013

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.5
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 30.10.2013, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení zadání změny č.4 územního plánu obce Staré Hodějovice.
 3. Výběr provozovatele pohostinství ve Starých Hodějovicích.
 4. Různé

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1. Projednání záměru odprodeje pozemku ve vlastnictví obce Staré Hodějovice  a smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes obecní pozemek.
 2. Schválení Smlouvy o dílo na zpracování změny č.4 ÚPO.
 3. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření.
 4. Schválení darovací smlouvy.
 5. Projednání opravy plotu u obecního bytu.
 6. Informace Starosty o realizaci protidrogové politiky na území Jihočeského kraje.
 7. Schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.
 8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Staré Hodějovice.
 9. Informace starosty o výsledku dílčího auditu.
 10. Projednání žádosti o umístění zpomalovacích prahů v ulici Dolní.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/5/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 13:

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č.4 územního plánu obce Staré Hodějovice.

       

 

 

Návrh usnesení č.2/5/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje v souladu s ustanovením §47 odst.5) a § 55 odst.2) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm.x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č.4 ÚPO, upravené na základě vyhodnocení požadavků, stanoviska, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47stavebního zákona v upraveném znění doplněné o:

 lokalita „h“ bude

a) rozšířena o části parcel:  432/1, 432/6, 432/7, 471/7

b) rozšířena o parcely: 452/16 a 452/2      

 

Celý text Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/5/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

3.   Zastupitelstvo projednalo doručené žádosti o pronájem pohostinství. Zájemci o pronájem musí své žádosti doplnit o podnikatelský záměr. Zastupitelstvo dále projednalo způsob a výběr dodavatele na rekonstrukci soc.zařízení v pohostinství.

 

 

 

 

Návrh usnesení č.3/5/2013

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rekonstrukci soc. zařízení v pohostinství . Oslovena bude firma Glet, která má pro tuto časově náročnou zakázku kapacitu.

  Nový nájemce bude vybrán na základě doplněných podnikatelských záměrů do konce měsíce listopadu 2013.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 3/5/2013 bylo schváleno

 

 

 

4.  Zastupitelstvo obce projednalo žádosti fyzických osob o prodej části pozemku p.č. 270/10 v majetku obce Staré Hodějovice a zřízení věcných břemen - chůze a jízdy po pozemku 270/10 v majetku obce Staré Hodějovice.

 

 

Návrh usnesení č.4/5/2013

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr odprodeje části pozemku 270/10 ve vlastnictví obce Staré Hodějovice fyzickým osobám (předpokládané výměry prodeje činí cca 130 a cca 55 m2). Prodejní cena pozemku je 400,-Kč/m2. Náklady související s prodejem hradí kupující. Dále zastupitelstvo schvaluje zřízení věcných břemen chůze  a jízdy na pozemku p.č. 270/10.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 4/5/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

5.  Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o dílo předmětem které je zpracování změny č.4 územního plánu obce Staré Hodějovice v lokalitách dle schváleného zadání.

 

Návrh usnesení č.5/5/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zpracování změny č.4 územního plánu obce Staré Hodějovice v lokalitách dle schváleného zadání. Dále schvaluje výběr dodavatele zakázky, kterým je ing. arch. Petr Žížala, který byl již zpracovatelem předchozích územních plánů obce Staré Hodějovice. Celková cena díla činí 169 400,-Kč. Tuto částku  uhradí žadatelé o změny územního plánu č.4. Forma úhrady bude upřesněna.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/5/2013 bylo schváleno

 

 

 

   

6. Zastupitelé projednali pověření starosty k provádění rozpočtových opatření v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu.

               

                

Návrh usnesení č.6/5/2013:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu v období mezi zasedáními zastupitelstva. Písemné zpracování rozpočtových opatření bude předloženo na zasedání zastupitelstva obce ke schválení.

   

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 6/5/2013 bylo schváleno

 

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo přijetí finančního daru od p. Luďka Kotka ve výši 3.000,-Kč pro MŠ.

 

 

 

Návrh usnesení č.7/5/2013

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje darovací smlouvu na přijetí finančního daru ve výši 3.000,-Kč pro MŠ.

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 7/5/2013 bylo schváleno

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo nutnost opravy plotu u obecního bytu.

 

      Návrh usnesení č.8/5/2013

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje provedení opravy plotu u obecního bytu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 8/5/2013 bylo schváleno

 

 

9. Starosta seznámil zastupitele s informací Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje, týkající se záležitosti realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje.

 

 

 

10.Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o věcném břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s.

 

Návrh usnesení č.9/5/2013

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o věcném břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. s názvem: „Staré Hodějovice ČOV – posílení NN“. Cena za věcné břemeno činí 500,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 9/5/2013 bylo schváleno

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby o prodej pozemku p.č. 252/3 ve vlastnictví obce Staré Hodějovice.

 

 

Návrh usnesení č.10/5/2013

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodej pozemku p.č. 252/3 v KÚ Staré Hodějovice. Cena pozemku je 400,-Kč/m2, náklady související s prodejem hradí kupující.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 10/5/2013 bylo schváleno

 

 

12. Starosta seznámil zastupitele s výsledky dílčího auditu.

a)  obec bude i nadále účtovat podle zákona o účetnictví.

b) zastupitelstvo dochválilo oslovené firmy na výběrová řízení ( Oprava  ul.Obecní,   Oprava ul. Průběžná, Odkanalizování Kohoutova ulice).

 

Návrh usnesení č.11/5/2013

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje oslovené firmy na akce:

Oprava ulice Obecní:

AKORD-stavební a obchodní spol.

K-Building CB, a.s.

EUROVIA CS, a.s.

Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

 

Oprava ul. Průběžná

EUROVIA CS, a.s.

Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

Stavitelství Matourek s.r.o.

VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

 

Odkanalizování Kohoutova ulice

AKORD-stavební a obchodní spol.

ČIS, spol. s r.o.

K-Building CB, a.s.

Stavitelství Matourek s.r.o.

VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 11/5/2013 bylo schváleno

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů z ulice Dolní o umístění zpomalovacích prahů z důvodu bezpečnosti.

 

Návrh usnesení č.12/5/2013

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje umístění zpomalovacích prahů v ulici Dolní.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 12/5/2013 bylo schváleno

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.25 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31.10.2013

 

 

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

  Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :