Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5 dne 17.9.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.5
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 17.9.2014, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek

 

Omluveni:  Ing. Martin Layer, Ing. Vladimír Warisch

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení výběru dodavatele na akci: Revitalizace Hodějovického rybníka.

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o bod:

 

  1. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Staré Hodějovice a firmou

      HYDRO § KOV s.r.o. ( po lhůtě odvolání) na provedení akce: Revitalizace Hodějovického rybníka.

      

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/5/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 3:

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2014 bylo schváleno.

 

 

 

2.     Starosta seznámil zastupitele se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci Revitalizace Hodějovického rybníka.  Na základě odborného posudku a hlasování výběrové komise byla vybrána firma – HYDRO § KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň. Cena díla činí 17.777.777,-Kč bez DPH.

 

 

 

       Návrh usnesení č.2/5/2014:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výběr dodavatele na akci Revitalizace Hodějovického rybníka. Vítězem výběrového řízení je firma –

 

HYDRO § KOV s.r.o.

Rybářská 801

379 01 Třeboň

 

Celková cena díla bez DPH   17.777.777,-Kč

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 2/5/2014 bylo schváleno.

 

        

 

3.    Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo mezi obcí Staré Hodějovice a firmou

HYDRO § KOV s.r.o. (po lhůtě odvolání).

 

       Návrh usnesení č.3/5/2014:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Staré Hodějovice a firmou HYDRO § KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň na zhotovení stavebního díla Revitalizace Hodějovického rybníka (po lhůtě odvolání).

 

 

  Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 3/5/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.9.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     18.9.2014                                                            Sejmuto: 3.10.2014

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 18.9.2014 do 3.10.2014