Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5/2012 dne 29.8.2012

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.5

ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 29.8.2012, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová,  Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Ing. Pavel Hušek, Ing. Martin Layer

 

Omluveni:  Luděk Kotek

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení programu zasedání zastupitelstva.
  2. Projednání změny rozsahu opravy komunikace K Hůrce

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

  1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou     členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/5/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program  zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 2:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2012 bylo schváleno.

 

2.    Zastupitelstvo projednalo změnu rozsahu opravy komunikace K Hůrce. Změna spočívá ve zrušení opravy komunikace Na Štětka (obec není vlastníkem komunikace). Finanční částka plánovaná na tuto opravu byla schválena ve výši 554 749,-Kč bez DPH. Náhradou bude provedena oprava  vodovodního řádu a komunikace v ulici K Hůrce, v úseku od domu č.p. 60 po dům č.p. 70. Předmětem opravy bude výměna azbestového potrubí za plastové a zároveň budou osazena šoupata pro případné samostatné odstavení ulic K Hůrce a ulice Na Vyhlídce. Cena této opravy činí 641.458,-Kč bez DPH.

 

Návrh usnesení č.2/5/2012:

 

       Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje změnu rozsahu opravy komunikace K Hůrce. Změna spočívá ve zrušení opravy komunikace Na Štětka (obec není vlastníkem komunikace). Finanční částka plánovaná na tuto opravu byla schválena ve výši 554 749,-Kč bez DPH. Náhradou bude provedena oprava  vodovodního řádu a komunikace v ulici K Hůrce, v úseku od domu č.p. 60 po dům č.p. 70. Předmětem opravy bude výměna azbestového potrubí za plastové a zároveň budou osazena šoupata pro případné samostatné odstavení ulic K Hůrce a ulice Na Vyhlídce. Cena této opravy činí 641.458,-Kč bez DPH.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/5/2012 bylo schváleno

 

 

 

 

Přílohy zápisu

 

  1. Prezenční listina

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.8.2012

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :