Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5/2011 dne 7.12.2011

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.5

ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 7.12.2011, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012.
 3. Schválení termínu inventur pro rok 2011.
 4. Schválení  složení inventurních komisí.
 5. Schválení OZV č. 1/2011 o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Schválení OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
 7. Schválení OZV č. 3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 8. Schválení směrnice č.4 „ Evidence účtování a odepisování majetku“.
 9. Schválení směrnice č.5 „Odepisování dlouhodobého majetku“.
 10. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene.
 11. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu.
 12. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o   body:

 

12. Schválení majetkového převodu pozemků p.č. 591/4 – 8 m2 a pozemku p.č. 592/3 – 29 m2 k.ú. Staré Hodějovice  Jihočeskému kraji.

13.  Schválení příspěvku na ekologické vytápění včetně stanovení podmínek, za kterých bude příspěvek vyplácen.

14.  Schválení záměrů změn ÚP.

15.  Projednání nabídky fyzické osoby k odprodeji pozemku p.č. 432/1 o výměře  109 m2. 

16.  Projednání žádosti Pragoprojektu a.s. o pronájem pozemku ve vlastnictví obce - p.č. 583/4 na mezideponii při stavbě mostu na Novohradské ulici.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/5/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 16:

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 1/5/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočet je navržen  jako nevyrovnaný: příjmy 8 948 000,- Kč, výdaje 12 020 000,-Kč.

Starosta objasnil způsob tvorby rozpočtu a důvody pro návrh nevyrovnaného rozpočtu.

 

K návrhu rozpočtu pro rok 2012 nebyly vzneseny připomínky.

                                  

 

Návrh usnesení č. 2/5/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nevyrovnaný rozpočet pro rok 2012:

Příjmy:     8 948 000,- Kč

Výdaje:  12 020 000,-Kč

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

              Usnesení č. 2/5/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Starosta stanovil termín inventur roku 2011 k datu 31.12.2011

 

 

Návrh usnesení č. 3/5/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje termín inventur roku 2011 k datu 31.12.2011

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

              Usnesení č. 3/5/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur roku 2011:

 

     I. Mateřská škola                        Předseda:    Ing.Pavel Hušek

                                                             Člen:           Vejdovcová Alena

                                                             Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

 

       

        II. Obec, pohostinství                      Předseda:     Novotný Karel

                                                            Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

                                                                    Člen:           Ing. Layer Martin

 

   III. SDH                                           Předseda:    Kotek Luděk

                                                            Člen:           Ing. Vladimír Warisch

                                                                    Člen:           Fošum Zdeněk 

 

 

         IV. Veřejnoprávní kontrola MŠ      Předseda:   Ing. Pavel Hušek

                                                            Člen:            Novotný Karel

                                                                    Člen:            Ing. Čermáková Miroslava

 

 

         V. Knihovna                                      Předseda:  Ing. Čermáková Miroslava

                                                                    Člen:            Kotek Luděk

                                                                    Člen:            Kryštof Vacek

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.4/5/2011:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení inventurních komisí k provedení inventur roku 2011.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 4//2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku      za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 450,-Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.května 2012.

 

Návrh usnesení č. 5/5/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č. 1/2011.Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 450,-Kč za osobu a kalendářní rok.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

              Usnesení č. 5/5/2011 bylo schváleno.

      

                 

 1. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku  ze psů.

 

               Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

a)   za prvního psa     …………………………………………………………………………………    300,-Kč

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      ….…………………….    450,-Kč

c)   za psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

      vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

      sirotčího důchodu    ……………………………………………………………………………..   200,-Kč

 1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)

tohoto ustanovení     …………………………………………………………………………….   300,-Kč

 

Poplatek je splatný do 31.3.2012

 

 

   

        Návrh usnesení č 6/5/2011:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.2/2011 o místním poplatku ze psů.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 6/5/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

          Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

          Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4   odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 7/5/2011:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.3/2011 o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 7/5/2011 bylo schváleno

 

                  

 

 

8.   Zastupitelstvo projednalo vydání směrnice č.4 „Evidence účtování a odepisování  majetku“.

 

    Návrh usnesení č. 8/5/2011:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje vydání směrnice č.4 „Evidence účtování a odepisování majetku“.

 

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 8/5/2011 bylo schváleno

 

 

9. Zastupitelstvo projednalo vydání směrnice č.5 „Odepisování dlouhodobého majetku“.

 

    Návrh usnesení č. 9/5/2011:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje vydání směrnice č.5 „Odepisování dlouhodobého majetku“.

 

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 9/5/2011 bylo schváleno

 

10. Zastupitelstvo projednaloSmlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene. Předmětem smlouvy je přeložka stanice katodické ochrany vodovodu Staré Hodějovice v rámci akce „Oprava prvků PKO vodovodu“.  Uložením anodového uzemnění katodické ochrany budou zatíženy pozemky p.č. 270/8 a 308/8 v k.ú. Staré Hodějovice.

 

    Návrh usnesení č. 10/5/2011:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene pro Jihočeský vodárenský svaz k uložení anodového uzemnění stanice katodické ochrany na pozemcích p.č. 270/8 a 308/8 v k.ú. Staré Hodějovice.

 

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 10/5/2011 bylo schváleno

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Tzn., že  za každého občana bude z rozpočtu obce uhrazena částka 450,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu.

 

        Návrh usnesení č. 11/5/2011:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Za každého občana bude z rozpočtu obce uhrazena částka 450,-Kč.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

                      Usnesení č. 11/5/2011 bylo schváleno

 

12. Zastupitelstvo projednalo  majetkový převod částí pozemků p.č. 591/4 – 8 m2 a pozemku p.č. 592/3 – 29 m2 k.ú. Staré Hodějovice ve vlastnictví obce Staré Hodějovice  Jihočeskému kraji. SÚS Jihočeského kraje připravuje podklady pro stavební řízení na akci „ Stavba opěrné zdi před a za mostem ev.č. 156-005 Staré Hodějovice“. Stavbou mostu bude trvale zabrána část výše uvedených pozemků.

 

      Návrh usnesení č. 12/5/2011:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje majetkový převod-darování  8 m2 pozemku p.č. 591/4 a 29 m2 pozemku p.č. 592/3 k.ú. Staré Hodějovice Jihočeskému kraji.

             

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 12/5/2011 bylo schváleno

 

 

13.Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na podporu ekologického vytápění (zemní plyn, el.energie, tepelné čerpadlo) a stanovilo podmínky poskytnutí příspěvku.

 

   Návrh usnesení č. 13/5/2011:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu ekologického vytápění ve výši 3 000,-Kč na jedno číslo popisné.

    Podmínky poskytnutí příspěvku:

- Vyplnění Smlouvy o poskytnutí příspěvku. Formulář je k vyzvednutí na OÚ.

    - Doložení fotokopie vyúčtování  energií za rok 2011 s min. odběrem 15 000 kWh.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 13/5/2011 bylo schváleno

 

 

14.Zastupitelstvo projednalo  schválení záměru částečné změny územního plánu v lokalitě 10,2 schváleného územního plánu obce a záměru změny funkčního využití pozemku p.č. 364/34 a pozemku 364/5.

 

    Návrh usnesení č. 14/5/2011

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice  schvaluje záměr částečné změny územního plánu v lokalitě 10,2 schváleného územního plánu obce a záměr změny funkčního využití pozemku p.č. 364/34 a pozemku 364/5.

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

                      Usnesení č. 14/5/2011 bylo schváleno

 

 

15. Zastupitelstvo projednalo nabídku fyzické osoby na prodej pozemku p.č. 432/1 o výměře 109 m2. Fyzická osoba je majitelem pozemku, který nevyužívá a protože všechny okolní pozemky jsou v majetku obce nabízí tento pozemek k prodeji.

 

   Návrh usnesení č. 15/5/2011

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice  schvaluje odkup pozemku p.č. 431/2 o výměře 109 m2 za cenu 400,-Kč/m2. Náklady na vyhotovení kupní smlouvy a návrh na vklad hradí  prodávající.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 15/5/2011 bylo schváleno

 

 

16. Zastupitelstvo projednalo žádost Pragoprojektu a.s. o pronájem pozemku p.č. 583/4 za účelem uložení materiálu při stavbě mostu e.č. 156-005 na Novohradské ulici.

 

Návrh usnesení č. 16/5/2011

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice  schvaluje pronájem pozemku p.č. 583/4 firmě Pragoprojekt a.s. za účelem uložení materiálu při stavbě mostu e.č. 156-005 na Novohradské ulici.      

 

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 16/5/2011 bylo schváleno

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.10 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8.12.2011

 

 

Zapisovatel:

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :