Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.4 dne 2.10.2013

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.4
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 2.10.2013, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2013.
 3. Schválení Směrnice č.2/2013 o schvalování účetních závěrek obce.
 4. Projednání žádosti č.2 o změnu rekultivace odkaliště.
 5. Projednání ukončení nájemní smlouvy na pohostinství.
 6. Projednání žádosti o vybudování útulku pro zvířata.
 7. Různé

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1. Informace starosty o povodňové opravě koryta potoka ve Vidovské ulici.
 2. Schválení přijetí dotace z KÚ ve výši 66 000,- pro SDH.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/4/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 8:

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/4/2013 bylo schváleno.

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.5/2013:

       

 Příjmy:    226 350,- Kč

 Výdaje:     30 090,- Kč

 

 

Návrh usnesení č.2/4/2013:

 

Rozpočtové opatření č.5 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.4/2013 dne 2.10.2013. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/4/2013 bylo schváleno

 

 

 

3.    Zastupitelstvo projednalo Směrnici č.2/2013, o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace.

 

 

Návrh usnesení č.3/4/2013

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Směrnici č.2/2013 o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace.

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 3/4/2013 bylo schváleno

 

 

 

4.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy REKKA s.r.o. o stanovisko ke „Studii úpravy konečného tvaru rekultivace odkaliště Hodějovice Teplárny České Budějovice, a.s. – Srpen 2013“.

 

 

Návrh usnesení č.4/4/2013

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje „Studii úpravy konečného  tvaru rekultivace odkaliště Hodějovice Teplárny České Budějovice, a.s. – Srpen 2013“  a pověřuje starostu k vypracování konečného stanoviska.

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 4/4/2013 bylo schváleno

 

 

 

5.  Starosta informoval zastupitele o ukončení nájemní smlouvy na pohostinství. Tato bude ukončena k 31.10.2012. V době od 1.11.2013 do 15.12.2013 budou v pohostinství probíhat opravy nevyhovujícího soc. zařízení a vstupu do objektu. Nový nájemce bude vybrán na základě výběrového řízení.  Záměr pronájmu pohostinství bude vyvěšen na úředních deskách a zároveň na internetových stránkách obce.

 

Návrh usnesení č.5/4/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo výběr nového nájemce formou výběrového řízení.  Záměr pronájmu pohostinství bude vyvěšen na úředních deskách a zároveň na internetových stránkách obce.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/4/2013 bylo schváleno

 

 

 

   

6. Starosta seznámil zastupitele s žádostí fyzické osoby o vybudování útulku pro opuštěná zvířata na pozemku p.č. 409/2.

                 

                

Návrh usnesení č.6/4/2013:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádosti o vybudování útulku  pro opuštěná zvířata. Podmínkou je předložení dokladů o splnění všech zákonnýchpovinností.

   

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 6/4/2013 bylo schváleno

 

 1. Starosta informoval zastupitele o nutnosti opravy koryta potoka ve Vidovské ulici. V době povodní došlo ke zničení koryta potoka a bylo nutné urychleně koryto opravit.

 

Návrh usnesení č.7/4/2013:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo cenu opravy koryta potoka včetně likvidace padlých stromů ve výši 71 000,-Kč.

 

 

 

 1. Zastupitelé projednali přijetí účelové dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši 66 000,-Kč pro jednotku SDH.

 

      Návrh usnesení č.8/4/2013

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo přijetí účelové dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši 66 000,- pro jednotku SDH.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 8/4/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.20 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.10.2013

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :