Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.4 dne 10.9.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.4
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 10.9.2014, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Ing. Pavel Hušek, Ing. Martin Layer

 

Omluveni:  Luděk Kotek

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení Rozpočtového opatření č.5 a 6/2014.
  3. Schválení Dodatku č. 1c – Směrnice k Veřejným zakázkám.
  4. Schválení prodeje pozemku.
  5. Různé.

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

       5. Záměr zřízení Věcného břemena „Staré Hodějovice, ZTV Pod Poustevníkem.

       6. Informace starosty o otevírání obálek s nabídkami na revitalizaci Hodějovického rybníka.

       7. Ustanovení komise pro výběrové řízení na revitalizaci Hodějovického rybníka.

       8. Projednání sankce udělené Úřadem pro ochranu osobních údajů.

       9. Schválení uzavření smlouvy na zajištění právních služeb.

     10. Informace o odložení případu poškození okrasných stromů na návsi.

     11. Projednání používání loga obce.

     12. Projednání opravy plotu u obecního bytu na návsi.

      

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/4/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 12:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/4/2014 bylo schváleno.

 

 

 

2. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.5/2014:

       

 Příjmy:         12.000,- Kč

 Výdaje:       -4.681,- Kč

Financování: -16.681,-Kč

 

     Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.6/2014:

 

Příjmy:           2.472,- Kč

Výdaje:          3.672,- Kč

Financování: 1.200,-Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.5/2014 a 6/2014 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.4/2014 dne 10.9.2014. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

 

3.    Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č.1c – Směrnice k Veřejným zakázkám (podle zákona 133/2012 Sb. a zák. č. 55/2012 Sb.).

 

 

       Návrh usnesení č.2/4/2014:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č.1c – Směrnice k Veřejným zakázkám

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 2/4/2014 bylo schváleno.

 

        

 

4.    Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 364/28 o výměře 327 m2.

 

       Návrh usnesení č.3/4/2014:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 364/28 o výměře 327 m2 fyzické osobě za cenu 4.2012,-Kč.

 

 

  Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 3/4/2014 bylo schváleno.

 

 

 

5.  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, ZTV Pod Poustevníkem“.  Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích  č. 79/9, ostatní plocha, (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

 Návrh usnesení č.4/4/2014:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, ZTV Pod Poustevníkem“.  Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích  č. 79/9, ostatní plocha, (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/4/2014 bylo schváleno.

      

                 

6. Starosta seznámil zastupitele s protokolem o otevírání obálek s nabídkami na provedení zakázky Revitalizace Hodějovického rybníka. Po ukončení lhůty pro podání nabídek přijal zadavatel 6 nabídek od těchto uchazečů:

     - AQASYS spol. s r.o.

 

     - HYDRO § KOV s.r.o.

 

     - AQUEKO, spol. s r.o.

        - KAVYL, spol. s r.o.

        - DŘEVOTVAR-ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

        - Czech Canada s.r.o.

      ( Seznam firem je přílohou tohoto zápisu)

 

 

  7.   Zastupitelstvo projednalo složení výběrové komise pro realizaci výběrového řízení na akci   Revitalizace Hodějovického rybníka konaného dne 15.9.2014.

 

 

 

Návrh usnesení č.5/4/2014

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výběrovou komisi na akci Revitalizace Hodějovického rybníka ve složení:  Ing. Zdeněk Blažek, Ing. Pavel Hušek, pan Karel Novotný.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 5/4/2014 bylo schváleno

 

               

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo sankci Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Návrh usnesení č.6/4/2014

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje pokutu udělenou Úřadem pro ochranu osobních údajů ve výši 40.000,-Kč a 1.000,-Kč jako náhradu nákladů správního řízení. Dále zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

 

 

   Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/4/2014 bylo schváleno

    

 

9.  Zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy na provádění právních služeb.

       

 

Návrh usnesení č.7/4/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smlouvy

    s Mgr. Petrem Smejkalem na provádění právních služeb.

 

  

  Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

  Usnesení č. 7/4/2014 bylo schváleno

.

 

10.  Starosta obce seznámil zastupitele s Usnesením zaslaným Policií České republiky o  odložení případu poškození okrasných stromů na návsi. Trestní stíhání osob je nepřípustné, neboť tyto nejsou pro nedostatek věku trestně odpovědné.

 

 

 

11. Zastupitelstvo obce projednalo požadavek paní V.Čechové na používání loga obce.

 

 

Návrh usnesení č.8/4/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje používání loga obce na vozidle a reklamní tabuli na Hodějovické hospodě.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 8/4/2014 bylo schváleno.

 

 

10.  Zastupitelstvo obce projednalo opravu plotu zahrady u obecního bytu.

 

Návrh usnesení č.9/4/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje opravu plotu zahrady u obecního plotu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 9/4/2014 bylo schváleno.

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 11.9.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     11.9.2014                                                            Sejmuto: 27.9.2014

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 11.9.2014 do 27.9.2014