Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.4/2012 dne 27.6.2012

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.4

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 27.6.2012, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová,  Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum,

 

Omluveni:  Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Ing. Vladimír Warisch

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu mimořádného zasedání zastupitelstva.
 2. Schválení výběrové komise k projednání výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace K Hůrce (úsek I a II) a komunikace Na Štětkách (úsek III).
 3. Projednání výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace K Hůrce (úsek I a II) a komunikace Na Štětkách (úsek III).

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání mimořádného zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo mimořádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou     členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/4/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program mimořádného  zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1až 3:

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/4/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo členy výběrové komisek projednání výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace K Hůrce (úsek I a II) a komunikace Na Štětkách (úsek III). Komise byla starostou navržena v počtu šesti členů ve složení:

Předseda:

ing. Zdeněk Blažek

Členové:  

Jaroslava Blahníková, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, Karel Novotný, Luděk Kotek

Návrh usnesení č. 2/4/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje členy výběrové komisek projednání výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace K Hůrce (úsek I a II) a komunikace Na Štětkách (úsek III). Komise byla starostou navržena v počtu šesti členů ve složení:

Předseda:

ing. Zdeněk Blažek

Členové:  

       Jaroslava Blahníková, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, Karel Novotný, Luděk Kotek

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/4/2012 bylo schváleno.

 

 1. Předseda výběrové komise otevřel 4 došlé nabídky. Do výběrového řízení se přihlásily firmy:
  • Akord, stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A.Trägera 2654,

370 10 Č.Budějovice.

Nabídková cena celkem vč. DPH: 1.974.164,-Kč

 

 • K-BULDING CB, a.s.,Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

Nabídková cena celkem vč. DPH: 2.249.324,-Kč

 

 • EUROVIA CS, a.s.,Národní 10, 113 19 Praha 1

                  Nabídková cena celkem vč. DPH: 2.176.777,-Kč

 

 • Stavitelství Matourek s.r.o., dopravní a inženýrské stavby,Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

           Nabídková cena celkem vč. DPH: 2.211.719,-Kč

Návrh usnesení č. 3/4/2012

Výběrová komise se usnesla, že vítězem výběrového řízení se stává firma Akord, stavební a obchodní společnost,spol.s r.o.,A.Trägera 2654, 370 10 Č.Budějovice.

Nabídková cena zakázky celkem vč. DPH: 1.974.164,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/4/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

Přílohy zápisu

 

 1. Prezenční listina
 2. Porovnávací tabulka zakázky
 3. Vyhodnocení nabídek na zakázku

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2012

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :