Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.4/2011 dne 26.10.2011

 

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.4

ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 26.10.2011, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání „Návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi“ se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.
 3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2011.
 4. Schválení  rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2016.
 5. Schválení darovací smlouvy – p. Kotek.
 6. Projednání a schválení „Směrnice k finanční kontrole“.
 7. Projednání a schválení „Směrnice upravující oběh účetních dokladů“.
 8. Projednání a schválení směrnice „ Inventarizace majetku a závazků“
 9. Projednání zprávy kontrolního výboru vč. projednání poskytnutí úhrady příspěvku na ekologické vytápění při nesplnění podmínek smlouvy.
 10. Projednání žádostí o odkup části pozemků p.č. 204 v k.ú. Staré Hodějovice.
 11. Projednání žádostí o změny ÚP.
 12. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.40 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

        K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

               Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/4/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 12:

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 1/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 722/1 o výměře 389 m2, p.č. 722/3 o výměře 465 m2 a p.č. 722/4 o výměře 441, které jsou ve výlučném vlastnictví obce Staré Hodějovice,  pod komunikacemi ve výlučném vlastnictví  Jihočeskéhokraje. Návrh vypořádání spočívá v bezplatném převodu výše uvedených pozemků do vlastnictví Jihočeského kraje.

 

Návrh usnesení č. 2/4/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 722/1 – 389 m2, 722/3 – 465 m2 a p.č. 722/4 – 441 m2 do vlastnictví Jihočeského kraje.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

              Usnesení č. 2/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření  č.2/2011.

 

- příjmy:  110 855,-Kč

            - výdaje:  215 041,- Kč

 

 

        Ing. Čermáková podala vysvětlení k jednotlivým položkám.

 

 

Návrh usnesení č.3/4/2011:

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2011 (příjmy: 110 855,-Kč, výdaje: 215 041,-Kč).

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 3/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2016.

      

   Návrh usnesení č.4/4/2011:

     

       Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 až 2016

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 4/4/2011 bylo schváleno.

 

 1. Zastupitelstvo projednalo schválení darovací smlouvy pana L.Kotka. Finanční obnos bude použit pro MŠ.

      

       Návrh usnesení č 5/4/2010:

 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy. L.Kotka.

 

           Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

           Usnesení č. 5/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo vydání „Směrnice k finanční kontrole“ č. 2/2011.

 

Návrh usnesení č. 6/4/2011:

 

Zastupitelstvo  schvaluje vydání „Směrnice k finanční kontrole“ č. 2/2011.

 

           Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

           Usnesení č. 6/4/2011 bylo schváleno

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo vydání „Směrnice upravující oběh účetních dokladů“ č. 1/2011.

 

       Návrh usnesení č. 7/4/2011:

 

Zastupitelstvo schvaluje vydání „Směrnice upravující oběh účetních dokladů“ č. 1/2011.

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 7/4/2011 bylo schváleno

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo vydání směrnice č. 3/2011 „Inventarizace majetku a závazků“

 

       Návrh usnesení č. 8/4/2011:

 

Zastupitelstvo schvaluje vydání směrnice č.3/2011 „Inventarizace majetku a závazků“.

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/4/2011 bylo schváleno

 

 

 

 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou kontrolního výboru Obecního úřadu Staré Hodějovice o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva – Zasedání zastupitelstva č. 1/2011 ze dne 23.2.2011. Kontrola byla zaměřena na vyplácení příspěvku občanům na ekologické topení.

Dále byly projednány žádosti občanů o poskytnutí příspěvku na ekologické topení       v případě, že nebyly splněny podmínky stanovené obecním zastupitelstvem ( zápis č.1/2011 ze dne 23.2.2011).

 

       Návrh usnesení č. 9/4/2011

 

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí příspěvku na ekologické topení občanům nesplňujícím podmínky stanovené obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 (zápis ze zasedání zastupitelstva č.1/2011).

       

 

          Výsledek hlasování:   Pro 8   Proti 1  Zdrželi se 0        

          Usnesení č. 9/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádosti fyzických osob o odkup částí pozemku p.č. 204 - ostatní plocha o výměře cca 80 m2.

 

Návrh usnesení č.10/4/2011:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 204 o výměře cca 80 m2 fyzické osobě a prodej části pozemku p.č. 204 o výměře cca 80 m2 fyzickým osobám za cenu  400,-Kč/m2 a následujících podmínek:

a) hranice prodávaných  pozemků budou navazovat na současnou hranici pozemků  ve vlastnictví kupujících.

b) kupující předloží zastupitelstvu ověřené geometrické plány

c) kupující hradí veškeré administrativní náklady spojené s prodejem pozemků

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

              Usnesení č. 10/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh pana Miroslava Jiříčka a paní Jindřišky Jiříčkové na pořízení změny územního plánu obce Staré Hodějovice. Změnu funkčního využití pozemku p.č. 501/8 projednalo a schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání již 14.12.2010 usnesením č. 10/7/2010. Na tomto zasedání byly stanoveny podmínky změny, na kterých zastupitelstvo obce trvá.       

 

Návrh usnesen č.11/4/2011:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje na pozemku p.č. 501/8  výstavbu více rodinných domů.

 

            Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

            Usnesení č. 11/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ing. Václava Wortnera na změny v lokalitě 10.2 schváleného územního plánu obce. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem pana Wortnera, který se týká rozmístění nové zástavby v řešeném území ve všech bodech.

 

               Návrh usnesení č.12/4/2011

      

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost pana  Wortnera týkající se rozmístění nové zástavby v lokalitě 10.2 schváleného územního plánu obce ve všech bodech .

 

            Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

            Usnesení č. 12/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Zdeňka Březiny a paní Ludmily Pouzarové

o změnu využití pozemku p.č. 300/1 - manipulační plocha o výměře 5 431 m2 na plochu pro bydlení za účelem výstavby rodinného domu. Vzhledem k proběhlé pozemkové úpravě v k.ú. Staré Hodějovice byl předmětný pozemek zpřístupněn cestou, která je sice v majetku obce, ale k vybudování povrchu cesty se zavázal Pozemkový úřad. Musí tedy dojít nejprve k jednání mezi PÚ a obcí Staré Hodějovice. Po vyřešení tohoto problému bude změna ÚP schválena, ale OÚ Staré Hodějovice trvá na tom, aby bylo toto území řešeno jako celek, dle pravidel, která jsou pro takové případy v obci nastavena. Tzn., že bude schválena studie celého území, kde budou vyřešeny problémy s obslužností území včetně inženýrských sítí. Dále pak obec uzavře s investorem smlouvu o bezúplatném převodu komunikací a sítí do svého majetku. ( Takto je postupováno i v jiných lokalitách, kde dochází ke změnám ÚP).

 

 Návrh usnesení č.13/4/2011

      

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost pana Zdeňka Březiny a paní Ludmily Pouzarové tak jak byla předložena. Po vyřešení výše uvedeného problému zastupitelstvo obce rozhodne o změně územního plánu.

 

           Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

           Usnesení č. 13/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ing. Markéty Kosové na změnu funkčního využití pozemku p.č. 364/34 – orná půda na plochu pro bydlení za účelem výstavby rodinného domu a žádost ing. Patra Kosa spočívající ve změně funkčního využití pozemku p.č. 364/5 – orná půda na plochu pro bydlení za účelem výstavby rodinného domu.

 

Návrh usnesení č.14/4/2011

      

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost ing. Markéty Kosové   na   změnu funkčního využití pozemku p.č. 364/34 – orná půda na plochu pro bydlení za účelem výstavby rodinného domu a žádost ing. Patra Kosa spočívající ve změně funkčního využití pozemku p.č. 364/5 – ornápůda na plochu pro bydlení za účelem výstavby rodinného domu. Náklady na změnu ÚP hradí žadatelé.

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 14/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1.  Zastupitelstvo projednalo výši poplatků pro rok 2011.

 

Návrh usnesení č.15/4/2011

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje ponechání  poplatků pro rok  2012( za likvidaci odpadů, za psy a za pronájem veřejného prostranství) ve stejné výši jako v roce   2011.

 

               Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

               Usnesení č. 15/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Zastupitelé projednali pověření starosty k provádění rozpočtových opatření v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu.

 

              Návrh usnesení č.16/4/2011

 

Zastupitelé obce pověřují starostu k provádění rozpočtových opatření v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu v období mezi zasedáními zastupitelstva. Písemné zpracování   rozpočtových opatření bude předloženo na následujícím zasedání zastupitelstva obce ke schválení.

 

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 16/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 1.  Zastupitelstvo projednalo nákup techniky  k zajištění údržby komunikací (chodníků) v zimním období.

 

 

Návrh usnesení č.17/4/2011

 

K zajištění údržby obecních  komunikací  schvaluje zastupitelstvo obce  nákup malotraktoru včetně příslušenství. Dle předložených cenových  nabídek byla vybrána nabídka  firmy SOME J.Hradec s.r.o. (nejnižší cena). 

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 17/4/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o probíhající výměně orientačního systémuobce.

 

 

 1. Starosta seznámil zastupitele s výsledky dílčího přezkumu hospodaření obce.

 

 

 1. Ing. Warisch požádal o změnu dopravního značení v ulici Na Návsi ( okolo dětského hřiště). Bude oslovena firma, která vypracovala studii dopravního značení obce k předložení návrhu řešení této situace.

 

 

              21.Zastupitelstvo projednalo odkup části pozemku 244/42 od fyzické osoby.

 

 

          Návrh usnesení č.18/4/2011

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo odkup části pozemku 244/42 od fyzické osoby, aby byl umožněn přístup na pozemky jak soukromých osob tak i na pozemky obce.

 

              Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

              Usnesení č. 18/4/2011 bylo schváleno.

 

              Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.15 hodin

 

 

 

              Přílohy zápisu

 

              1)   Prezenční listina

 

              Zápis byl vyhotoven dne: 2.11.2011

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

  

Ověřovatelé:             ........................................ dne ....................................... .

 

                               .......................................  dne …………………………                            

 

Starosta:               ........................................  dne .......................................