Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.3 dne 25.6.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

 

Zápis č.3
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 25.6.2014, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch

 

Omluveni: Ing. Pavel Hušek, Ing. Martin Layer

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení Rozpočtového opatření č.3 a 4/2014.

 3. Projednání počtu volených zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí 2014.

 4. Projednání žádosti o navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2014-2015.

 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, příp. STL, pro RD 234/99“.

 6. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, Pod Lomem 245“-plynové potrubí.

 7. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, Vidov-2x vřazení OÚ“.

 8. Schválení rozpočtu MŠ Staré Hodějovice pro rok 2014.

 9. Schválení uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM.

10.Různé.


 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:


 

10. Informace o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru.

11. Projednání závěrů kontroly České inspekce životního prostředí České Budějovice.

12. Projednání oprav komunikací v obci.

13. Projednání revitalizace Hodějovického rybníka.

14. Informace starosty ke zničeným stromům na návsi.

15. Informace starosty o doručené petici obyvatel ulice Ke Studánce.

16. Projednání žádosti o odkup pozemku.

17. Informace starosty o opravě povrchové kanalizace.


 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/3/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu bodů 1 až 17:

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/2014 bylo schváleno.

 

 

 

2. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.3/2014:

 

Příjmy: 239.997,- Kč

Výdaje: 142.410,- Kč

Financování: -97.587,- Kč

 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.4/2014:

 

Příjmy: 21.000,- Kč

Výdaje: 66.698,- Kč

Financování: 45.698,- Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.3/2014 a 4/2014 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání zastupitelstva obce č.3/2014 dne 25.6.2014. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo počet volených zastupitelů na další volební období.

 

 

Návrh usnesení č.2/3/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zastupitelstvo pro příští volební období v počtu 9 členů.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/3/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky MŠ o navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2014-2015.

 

Návrh usnesení č.3/3/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost ředitelky MŠ o navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2014-2015 na 28 dětí na třídu.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/3/2014 bylo schváleno.

 

 

 

5. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, STL pro RD 234/99“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 234/77, ostatní plocha, (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

Návrh usnesení č.4/3/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, STL pro RD“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 234/77, ostatní plocha, (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/3/2014 bylo schváleno.

 

 

6. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Pod Lomem 245 – plynové potrubí“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 254/16, TTP, (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

 

Návrh usnesení č.5/3/2014

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Pod Lomem 245 – plynové potrubí“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 254/16, TTP, (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/3/2014 bylo schváleno.

 

 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Vidov-2x vřazení ÚO“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 667/14, vodní plocha, (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 1.000,-Kč.

 

 

 

Návrh usnesení č.6/3/2014

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Vidov-2x vřazení ÚO“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 667/14, vodní plocha, (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 1.000,-Kč.

 


 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/3/2014 bylo schváleno.

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo rozpočet MŠ pro rok 2014.

 

 

Návrh usnesení č.7/3/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočet MŠ pro rok 2014.

Rozpočet byl schválen jako nevyrovnaný:

 

Příjmy: 1.483.005,-Kč

Výdaje: 1.475.800,-Kč

Financování: 7.205,-Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/3/2014 bylo schváleno.

.

 

9. Zastupitelstvo projednalo návrh Dodatku č.1 ke smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s. pro rok 2014.

 

Návrh usnesení č.8/3/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s. pro rok 2014.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/3/2014 bylo schváleno.

 


 

10. Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili zastupitele s výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.


 

Návrh usnesení č.9/3/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru.


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/3/2014 bylo schváleno.


 


 

11. Starosta informoval zastupitele o pokutě udělené ČIŽP. Jedná se o akci vytěžení sedimentu z Hodějovického rybníka, ke které došlo v roce 2013. Odtěžení bylo nutné z důvodu nemožnosti vypustit cca 2 ha rybníka při výlovech. Sediment byl uložen na pozemek 642/1, jedná se o mezideponii, neboť nebylo možno sediment uložit na zemědělské pozemky a zároveň musel být sediment uložen tak, aby při lokálních povodních nebyl splaven do koryta potoka ani do rybníka. ČIŽP za uložení sedimentu na výše uvedený pozemek uložila obci Staré Hodějovice pokutu ve výši 60000,-Kč. Panu Vlastimilu Němcovi, který uložení sedimentu zrealizoval byla uložena pokuta ve výši 40000,-Kč.


 

Návrh usnesení č.10/3/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zaplacení pokuty ČIŽP ve výši 61.000,-Kč.


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/3/2014 bylo schváleno.


 

12. Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na opravy místních komunikací ( Pod Lomem, ul. Potoční, křižovatka ulic Potoční a Na Návsi, lesní komunikace-oprava recykláží). Byly osloveny firmy: Hlach Miloslav, Stavomont, Plav 3 a firma Vlastimil Němec, Nová Ves.

 

 

 

 

Návrh usnesení č.11/3/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje k provedení oprav komunikací firmu vybranou výběrovou komisí: firma Vlastimil Němec, Nová Ves provede opravy za cenu 467 039,-Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/3/2014 bylo schváleno.


 


 

13. Starosta informoval zastupitele o jednáních týkajících se revitalizace Hodějovického rybníka.


 

Návrh usnesení č.12/3/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí dotace MŽP ve výši 70% z nákladů na revitalizaci Hodějovického rybníka. Na dofinancování nákladů obec využije možnosti úvěru.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/3/2014 bylo schváleno.


 

 

14. Starosta informoval zastupitele o škodě, která vznikla zničením stromů na návsi.


 


 

Návrh usnesení č.12/3/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje způsob náhrady škody domluvený s rodiči viníků.

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/3/2014 bylo schváleno.


 


 

15. Starosta informoval zastupitele o doručené petici obyvatel ulice Ke Studánce týkající se připojení ulice Ke Studánce k obci Staré Hodějovice. Zastupitelé berou tuto petici na vědomí.


 


 

16. Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby o odkup pozemku p.č. 364/28, ostatní plocha o výměře 327m2.


 

Návrh usnesení č.14/3/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 364/28, ostatní plocha , o výměře 327 m2 fyzické osobě.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/3/2014 bylo schváleno.

17. Starosta informoval zastupitele o nutnosti opravy povrchové kanalizace v ulici Kohoutova na pozemku p.č. 240/3.


 

Návrh usnesení č.15/3/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje provedení opravy povrchové kanalizace v ulici Kohoutova na pozemku p.č.240/3.


 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/3/2014 bylo schváleno.


 


 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.6.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

 

.............................................. dne ...........................................

 

Starosta: .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26.6.2014 Sejmuto: 11.7.2014

 

Zveřejněno na www.stránkách : od 26.6.2014 do 11.7.2014