Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.3 dne 10.7.2013

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.3
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 10.7.2013, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch

 

Omluveni:  Luděk Kotek

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013.
 3. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu staveb technické infrastruktury do majetku obce (ZTV  - Jez U Špačků).
 4. Schválení Vnitřního předpisu č.2/2013.
 5. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1. Informace starosty o výsledcích výběrových řízení na akce:
 • Oprava ulice Obecní, Staré Hodějovice
 • Oprava ulice Průběžná, Staré Hodějovice
 • Odkanalizování ulice Kohoutova, Staré Hodějovice

 

 6.    Projednání žádostí majitelů rekreačních objektů o prominutí poplatku za    likvidaci odpadů.

           

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/3/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 6:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.4/2013:

        

 Příjmy:    18 780,- Kč

 Výdaje: - 50 496,- Kč

 

 

Návrh usnesení č.2/3/2013:

 

Rozpočtové opatření č.4 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.3/2013 dne 10.7.2013. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/3/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

3.   Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude uzavřena kupní smlouva o odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb technické infrastruktury – vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, výtlak splašků, čerpací stanici splašků, strojní a elektro část, veřejné osvětlení, úprava a přeložka vodoteče, terénní úpravy a komunikace vybudovaných v rámci stavby „ZTV – Jez U Špačků“. Předmětem převodu budou i pozemky dotčené stavbou komunikace – parc.č. 670/86 a části pozemků parc.č. 670/22 a parc.č. 670/3 v k.ú. Staré Hodějovice. (Pozemky jsou majetkem stavebníka a budoucího prodávajícího).

 

 

Návrh usnesení č.3/3/2013

 

      Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude uzavřena kupní smlouva o odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb technické infrastruktury – vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, výtlak splašků, čerpací stanici splašků, strojní a elektro část, veřejné osvětlení, úprava a přeložka vodoteče, terénní úpravy a komunikace vybudovaných v rámci stavby „ZTV – Jez U Špačků“. Předmětem převodu budou i pozemky dotčené stavbou komunikace – parc.č. 670/86 a části pozemků parc.č. 670/22 a parc.č. 670/3 v k.ú. Staré Hodějovice.  Kupní cena za všechny převáděné stavby vč. dotčených částí pozemků pod komunikací bude činit celkem 2 000,-Kč. Prodávající doloží souhlasy správců s převzetím staveb, kolaudace staveb a geometrické zaměření staveb ZTV.

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 3/3/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

4.  Zastupitelstvo obce projednalo Vnitřní předpis č.2/2013

 

 

Návrh usnesení č.4/3/2013

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Vnitřní předpis č.2/2013

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 4/3/2013 bylo schváleno

 

 

 

5.  Starosta informoval zastupitele o výsledcích výběrových řízení na akce:

 • Oprava ulice Obecní, Staré Hodějovice
 • Oprava ulice Průběžná, Staré Hodějovice
 • Odkanalizování ulice Kohoutova, Staré Hodějovice

 

 

 

 Návrh usnesení č.5/3/2013:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky výběrových řízení konaných 19.6.2013. Výběrová komise vyhodnotila předložené nabídky a na realizaci staveb byly vybrány následující firmy:

 

- Akce „Oprava ulice Obecní, Staré Hodějovice“, firma AKORD spol. s r.o. za cenu 822 727,-Kč vč. DPH.

 

- Akce „Oprava ulice Průběžná, Staré Hodějovice“, společnost Vodohospodářské stavby ČB s.r.o. za cenu 943 849,-Kč vč. DPH.

 

- Akce“Odkanalizování ulice Kohoutova, Staré Hodějovice“, firma AKORD spol. s r.o. za cenu 1 442 495,-Kč.

.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/3/2013 bylo schváleno.

6. Zastupitelstvo projednalo 2 žádosti majitelů rekreačních objektů o prominutí poplatku  za likvidaci odpadů.      

                 

                

Návrh usnesení č.6/3/2013:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádosti o prominutí poplatku za likvidaci odpadů pro majitele rekreačních objektů.

   

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/3/2013 bylo schváleno

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 11.7.2013

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :