Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.3/2012 dne 20.6.2012

 

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.3

ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 20.6.2012, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2012.
 3. Projednání žádosti fyzické osoby o pronájem pozemku.
 4. Schválení přijetí daru „Vodovod u Veselských“
 5. Schválení Dodatku č.1b – Směrnice k Veřejným zakázkám.
 6. Různé.

 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

6. Projednání a schválení přijetí daru pro MŠ.

7. Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 471/75.

8. Informace starosty o opravě plotu v MŠ.

9. Schválení kupní smlouvy na prodej plynovodu.

10.Projednání opravy komunikace K Hůrce.

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/3/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 10:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2012.

 

Příjmy: 296.130,-Kč

 

Výdaje: 549.250,-Kč

 

 

      Návrh usnesení č.2/3/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2012. Příjmy: 296.130,-Kč, výdaje: 549.250,-Kč.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 2/3/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby, týkající se odkoupení/pronájmu části pozemku (42 m2) p.č. 369/1 – lesní pozemek o výměře 18371 m2 v k.ú. Staré Hodějovice pro parkování automobilu u chatové kolonie. Pozemek je v ideálním spoluvlastnictví obce Staré Hodějovice a statutárního města České Budějovice.

 

Návrh usnesení č. 3/3/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost fyzické osoby o odkoupení/pronájem části pozemku p.č. 369/1 o výměře 42 m2. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/3/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh Darovací smlouvy, ve které dárce je vlastníkem vodovodu v ul. U Veselských situovaného na pozemku p.č. 288/5, ostatní plocha, LV č.1 v KÚ Staré Hodějovice. Délka vodovodu je 29 m. Dárce tuto nemovitost daruje obdarovanému, tím je Obec Staré Hodějovice, do jeho vlastnictví a obdarovaný tento dar od dárce bez výhrad přijímá. Celková hodnota daru je 12.000,-Kč,

 

 

Návrh usnesení č. 4/3/2012

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu jejímž předmětem je 29 m vodovodu, v celkové hodnotě 12.000,-Kč, situovaného na pozemku 288/5, ostatní plocha, LV č.1 v KÚ Staré Hodějovice. Dárce tuto nemovitost daruje obdarovanému, tím je Obec  Staré Hodějovice, do jeho vlastnictví a obdarovaný tento dar od dárce bez výhrad přijímá.

.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/3/2012 bylo schváleno

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo znění Dodatku č. 1b – Směrnice k Veřejným zakázkám. Ing. Layer předložil návrh k doplnění postupu při zadávání veřejných zakázek.

 

 

Návrh usnesení č.5/3/2012:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č.1b – Směrnice k Veřejným zakázkám, ve které budou zapracovány předložené připomínky ing.Layera. Znění Dodatku č. 1b – Směrnice k Veřejným zakázkám je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/3/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo přijetí věcného movitého daru: televizor, CD přehrávač a CD (pohádky) od fyzické osoby ve prospěch MŠ.

 

 Návrh usnesení č.6/3/2012:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí věcného movitého  daru: televizor, CD přehrávač a CD (pohádky) od fyzické osoby ve prospěch MŠ.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/3/2012 bylo schváleno.

      

                 

 1. Zastupitelstvo projednaloprodej pozemku p.č. 471/75 o výměře 64 m2 , který je zapsán na LV č. 1, u Katastrálního úřadu  pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, KÚ Staré Hodějovice, za cenu 400,-Kč/m2, fyzické osobě. Náklady související s prodejem hradí kupující.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.7/3/2012:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 471/75 o  výměře 64 m2 , který je zapsán na LV č. 1, u Katastrálního úřadu  pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, KÚ Staré Hodějovice, fyzické osobě za cenu 400,-Kč/m2. Náklady související s prodejem hradí kupující.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/3/2012 bylo schváleno.

 

               

 

8. Zastupitelstvo projednalo opravu oplocení zahrady mateřské školy.

 

Návrh usnesení č. 8/2/2012:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje opravu oplocení zahrady  mateřské školy. Oprava bude provedena firmou Glet s.r.o., za cenu dle předložené cenově nabídky ve výši 51.060,-Kč bez DPH.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/3/2012 bylo schváleno.

 

 

 

9. Zastupitelstvo projednalo prodej STL plynovodu (ZTV Na Vyhlídce) včetně přípojek na pozemcích p.č. 429/1, 452/1, 452/6, 452/12, 452/13, 452/14, 452/23 a 452/39 v KÚ Staré Hodějovice. O prodej žádá provozovatel plynovodu E.ON Distribuce, České Budějovice. Prodej bude realizován za odhadní cenu 255.700,-Kč.

 

 

Návrh usnesení č. 9/3/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvalujeprodej STL plynovodu (ZTV Na Vyhlídce) včetně přípojek na pozemcích p.č. 429/1, 452/1, 452/6, 452/12, 452/13, 452/14, 452/23 a 452/39 v KÚ Staré Hodějovice. Kupujícím je provozovatel plynovodu E.ON Distribuce, České Budějovice. Prodej bude realizován za odhadní cenu 255.700,-Kč.

 

   Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

   Usnesení č. 9/3/2012 bylo schváleno.

 

 

 

10. Zastupitelstvo projednalo nevyhovující stav komunikace k Hůrce.  

 

 

Návrh usnesení č.10/3/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje provedení oprav komunikace k Hůrce. Opravy budou zahájeny v co nejkratším možném termínu.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/3/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.10 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.6.2012

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :