Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.3/2011 dne 22.6.2011.

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.3

ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 22.6.2011, od 19.45 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání ukončení nájemního vztahu s firmou ELZAKO CB, s.r.o.
 3. Projednání ukončení nájemní smlouvy na pohostinství.
 4. Schválení  rozpočtového opatření č.1/2011.
 5. Projednání bezplatného převodu1 ks radiostanice MOTOROLA GM 300 od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – Sboru dobrovolných hasičů Staré Hodějovice.
 6. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2010 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2010.
 7. Projednání žádosti o odprodej části pozemku p.č. 125/1 + projednání zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 125/1 a 125/2 v k.ú. Staré Hodějovice.
 8. Projednání způsobu opravy lávky pro pěší u mostu e.č. 156-005.
 9. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.45 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

      9.   Informace o místním šetření týkajícího se zvýšení bezpečnosti silničního provozu – křižovatka Hodějovická ulice a Novohradská ulice.

    10.  Projednání a schválení odpovědi na stížnost ke změně č.3 ÚPO – změna využití území.

                    11.  Projednání dopisu p.Čechové ke změně jízdního řádu MHD.

                    12.  Schválení věcného břemene s firmou E.ON ČR  

    13.  Informace starosty o provozu v knihovně, o výši školného a uzavírce silnice Srubec – Štětka.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/3/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 13:

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

        Usnesení č. 1/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádost firmy - Elzaco cb,s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu veřejného prostranství.

K žádosti  nebyly vzneseny připomínky.

 

Návrh usnesení č. 2/3/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost firmy –Eelzaco cb, s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy k 30.6.2011:

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o výpovědi pana Kozojeda z nájemní smlouvy na pohostinství, která byla uzavřen na dobu určitou do 15.7.2011. Novým zájemcem o pronájem je pan Petr Švarc, který žádá o pronájem od 1.7.2011.

 

 

Návrh usnesení č. 3/3/2011:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pohostinství p. Kozojeda k 30.6.2011 a pronájem pohostinství panu Petru Švarcovi od 1.7.2011. Nájemné bylo stanoveno ve výši 60.000,-Kč/rok + energie.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 3/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření  č.1/2011.

 

- příjmy:  600.783,-Kč

            - výdaje:  366.798,- Kč

 

 

        Ing. Čermáková podala vysvětlení k jednotlivým položkám.

 

 

Návrh usnesení č.4/3/2011:

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011 (příjmy: 600.783,-Kč, výdaje: 366.798,-Kč).

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

       Usnesení č. 4/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo bezplatný převod 1 ks radiostanice MOTOROLA GM 300 od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – Sboru dobrovolných hasičů Staré Hodějovice.

      

      Návrh usnesení č.5/3/2011:

       

       Zastupitelstvo schvaluje bezplatný převod 1 ks radiostanice MOTOROLA GM 300 od  HZS     Jihočeského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Staré Hodějovice.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

        Usnesení č. 5/3/2011 bylo schváleno.

 

 1. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2010 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření.

       Ing. Čermáková podala informace k závěrečnému účtu obce

   

        Návrh usnesení č 6/3/2010:

 

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010 spolu se Zprávou   o přezkumu hospodaření bez výhrad.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

         Usnesení č. 6/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Starosta seznámil zastupitele s žádostí o odprodej části pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Staré Hodějovice a zřízení věcného břemene na právo jízdy a chůze na parcelu 125/1 a 125/2 v k.ú. Staré Hodějovice, kterou předložil pan Jaroslav Kaša. Zastupitelstvo projednalo předmětnou žádost a vzhledem k umístění parcely a v zájmu bezpečného provozu v dané lokalitě předloženou žádost neschválilo.

 

 

Návrh usnesení č. 7/3/2011:

 

        Zastupitelstvo  neschvaluje prodej pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Staré Hodějovice a    zřízení věcného břemene na právo jízdy a chůze na parcele 125/1 a 125/2.

 

 

          Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

          Usnesení č. 7/3/2011 bylo schváleno

 

 1. Starosta seznámil zastupitele s problematikou lávky pro pěší vedle mostu e.č. 156-005, který je součástí silnice II/156 – České Budějovice-Trhové Sviny. Vzhledem k potřebě opravy lávky je nutné, aby se obec zapojila do jednání se zástupci Pragoprojektu, a.s., který je pověřen zpracováním projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci mostu, dále pak s vlastníkem silnice II/156 a mostu e.č. 156-005, kterým je Jihočeský kraj, ale i se správcem mostu tedy SÚS JčK a projednala další postup při zajištění rekonstrukce lávky. V současné době firma Inbest spol. s r.o. předložila tři varianty možných řešení:
  1. Most bude v rámci rekonstrukce rozšířen o chodník ( nosná konstrukce mostu by byla konzolově rozšířena) a lávka pro pěší by pak byla zrušena.
  2. Most bude rekonstruován ve stávajícím tvaru a současně se stavbou mostu se provede rekonstrukce lávky pro pěší jako samostatná konstrukce. Správce mostu požaduje odstup lávky od mostního tělesa cca 1m, pro potřeby přístupu pro údržbu mostu.
  3. Most bude rekonstruován samostatně v předstihu. Lávka bude uzavřena a byla by obnovena po dokončení opravy mostu.

 

        Zastupitelstvo projednalo všechna navrhovaná řešení a rozhodlo, že optimálním   řešením je přijetí první varianty. Zároveň pověřilo starostu účastí na dalších jednáních k této problematice.

 

 

       Návrh usnesení č. 8/3/2011:

 

Zastupitelstvo schvaluje variantu a) Most bude v rámci rekonstrukce rozšířen o   chodník a lávka pro pěší bude zrušena.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 8/3/2011 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o místním šetření týkajícího se zvýšení bezpečnosti  provozu na křižovatce silnic II/156 a III/1561 (ul. Hodějovická a Novohradská). Jednání se zúčastnili zástupci SÚS JčK a obce Staré Hodějovice. Výsledky  jednání jsou zaznamenány v příloze tohoto   zápisu.                                                                            

V rámci ještě většího zabezpečení bezpečnosti provozu starosta dále informoval o  objednání dvou informačních světelných radarů s vyobrazením okamžité rychlosti jedoucích vozidel, které budou instalovány v ulici Hodějovická.

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o stížnosti majitelů domů č. 230 a 229 - ulice Vidovská, kteří nesouhlasí se změnou č.3 ÚPO, ve které je navržena změna funkčního využití území, a to z plochy trvalého bydlení na plochu smíšenou výrobní-podnikání. Starosta předložil zastupitelům návrh dopisu, ve kterém je popsán postup při schvalování změny č. 3 ÚPO včetně zákonem stanovených lhůt pro uplatňování připomínek. Znění dopisu je přílohou tohoto zápisu.

 

 

       Návrh usnesení č. 9/3/2011

 

Zastupitelstvo schvaluje znění dopisu. „Odpověď na stížnost ke změně č.3 územního plánu obce Staré Hodějovice – změna využití území“

       

 

       Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 2 Zdrželi se 0        

       Usnesení č. 9/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 1.  Starosta informoval zastupitele o dopise paní V.Čechové, jehož součástí je žádost o změnu jízdního řádu MHD č.11 (dopis je přílohou tohoto zápisu). Problematika změn časů odjezdu autobusů MHD byla již na Dopravním podniku konzultována. Odpovědí na připomínky obce bylo sdělení, že cituji: „Radikální změny vycházejí podrobného průzkumu potřeb všech cetujících, všech linek a zároveň by měly ročně uspořit až 8 mil. Kč. Toho bylo dosaženo částečně i úpravou všech fungujících linek, které obsluhuje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Nový systém dopravy povede k přizpůsobení poptávky cestujících, k posílení přetížených úseků, přehlednosti sítě páteřních linek s taktovými jízdními řády, časově výhodnějším spojením a větší efektivitě provozu jednotlivých linek. Z tohoto důvodu byly pak méně vytížené linky z nového jízdního řádu vypuštěny“ konec citace.

Další informací bylo, že případné další připomínky k novému systému dopravy mohou být uplatněny ve zkušebním období , které potrvá do konce měsíce října 2011. V případě schválení nových požadavků bude provedeno přehodnocení jízdních řádů a tyto budou aplikovány do jízdních řádů platných ode dne 11. prosince 2011.

 

V žádosti o změnu jízdního řádu, kterou doručila p.Čechová je jediný požadavek, a to na přidání jednoho spoje v rozmezí 7.15 – 7.20 hodin, kterým jezdí děti do městských škol. Změna je požadována od začátku nového školního roku, tedy od 1.září 2011. Zastupitelstvo projednalo tento požadavek a shledalo jej opodstatněným. Pověřilo starostu jednáním na Dopravním podniku města Českých Budějovic.

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.10/3/2011:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje „Žádost o změnu jízdního řádu MHD č.11 a požaduje navýšení jednoho spoje MHD v rozmezí 7.15 – 7.20 hodin, s účinností od 1.9.2011..

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 10/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo záměr zřízení věcného břemene s firmou E.ON ČR s názvem: Doubravice-hájovna – kabel NN. Věcné břemeno se schvaluje na pozemcích č.631/2, 632/14, 633/1, k.ú. Staré Hodějovice, obec staré Hodějovice, LV č. 535. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví s městem České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 14.800,-Kč.

       

 

Návrh usnesen č.11/3/2011:

 

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemene s firmou E.ON ČR s názvem: Doubravice-hájovna – kabel NN. Věcné břemeno se schvaluje na pozemcích č.631/2, 632/14, 633/1, k.ú. Staré Hodějovice, obec staré Hodějovice, LV č. 535. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví s městem České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 14.800,-Kč. 

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

         Usnesení č. 11/3/2011 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o inventuře knih v obecní knihovně a nové možnosti  rezervování knih prostřednictvím webových stránek obce.

 

Dále informoval o vyúčtování neinvestičních výdajů za žáky s trvalým pobytem v obci, kteří v roce 2010 plnili povinnou školní docházku v základních školách v Českých Budějovicích. Náklady obce na školáky jsou ve výši 392.326,-Kč.

 

Dle telefonického sdělení paní starostky obce Srubec bude z důvodu oprav  uzavřena silnice Štětka – Srubec, po dobu přibližně dvou  měsíců.

             

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 21.00 hodin.

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

2)   Zápis z místního šetření

3)  Odpověď na stížnost obyvatel domů č.p. 229 a 230

4)   Dopis paní V.Čechové

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2011

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

   Vyvěšeno:  29.6.2011                                                                             Sejmuto:17.7.2011

 

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : 28.6.2011

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dopis paní Čechová.pdf Zapis c.3 ze zasedani - 22.6.2011 682 Kb
Příloha k zápisu č.3 -návrh odpovědi změna č. 3 UPO - část A.doc Zapis c.3 ze zasedani - 22.6.2011 32.3 Kb
Zápis z místního šetření.pdf Zapis c.3 ze zasedani - 22.6.2011 351.6 Kb