Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2 dne 26.3.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.2
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 26.3.2014, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch, Ing. Martin Layer

 

Omluveni: Ing. Pavel Hušek

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2013.

 3. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, příp. STL, Na Vyhlídce 430“.

 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, K 189/7 – ČS NN“.

 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, Krátká 134/2“.

 6. Schválení Účetní závěrky obce Staré Hodějovice a MŠ Staré Hodějovice za rok 2013.

 7. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2014 a č. 2/2014.

 8. Schválení cen vodného a stočného na rok 2014.

 9. Schválení cenové nabídky na automatický vzdušník s firmou ČEVAK, a.s.

 10. Schválení veřejných zakázek malého rozsahu.

 11. Schválení prodeje pozemku p.č. 270/16 o výměře 262 m2 – p.Libor Veselský.

 12. Schválení prodeje pozemku p.č. 270/17 o výměře 47 m2 – p. Miroslav Veselský.

 13. Schválení prodeje pozemku p.č. 252/3 o výměře 163 m2 – p. Karel Řehoř.

 14. Schválení plné moci a příkazní smlouvy se Stavební poradnou s.r.o., Č.Budějovice (odbahnění rybníka-„Hodějovický“)

 15. Různé.


 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:


 

15. Projednání stavby nového plotu u dětského hřiště na návsi.

16. Projednání nákupu traktoru pro údržbu zeleně.

17. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, K 234/36, Chudomel-NN“.


 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu bodů 1 až 17:

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2014 bylo schváleno.

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2013 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2013 .

 

 

 

Návrh usnesení č.2/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2013 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2013 a projednání uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Příp. STL, Na Vyhlídce 430“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 452/10, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.3/2/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Příp. STL, Na Vyhlídce 430“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 452/10, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2/2014 bylo schváleno.

 

 

4. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 189/7 – ČS NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 189/7, trvalý travní porost, (031-300), 214/1, 221/1 ostatní plocha, ( 031-500) KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 1.120,-Kč.

 

 

Návrh usnesení č.4/2/2014

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 189/7 – ČS NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 189/7, trvalý travní porost, (031-300), 214/1, 221/1 ostatní plocha, ( 031-500) KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 1.120,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2/2014 bylo schváleno.

 

 

 

5. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Krátká 134/2“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 79/1, ostatní plocha, (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

Návrh usnesení č.5/2/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, Krátká 134/2“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 79/1, ostatní plocha, (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2/2014 bylo schváleno.

 

 

6. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 234/36, Chudomel-NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 235/1, ostatní plocha, (031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 600,-Kč.

 

 

 

Návrh usnesení č.6/2/2014

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 234/36, Chudomel-NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 235/1, ostatní plocha, (031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 600,-Kč.

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2/2014 bylo schváleno

 

 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2013 podle zákona 239/2012 Sb.

 

Návrh usnesení č 7/2/2014:

Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2013 podle zákona 239/2012 Sb.


 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2/2014 bylo schváleno

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.1/2014:

 

Příjmy: 41.881,- Kč

Výdaje: 308.000,- Kč

Financování: 266.119,-Kč

 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2/2014:

 

Příjmy: 3.000,- Kč

Výdaje: 3.000,- Kč

Financování: 0

 

 

Rozpočtové opatření č.1/2014 a 2/2014 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.2/2014 dne 26.3.2014. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

9. Zastupitelstvo projednalo návrh cen vodného a stočného pro rok 2014.

 

Návrh usnesení č.8/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2014. Vodné – 30,09 Kč, stočné -22,53 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2/2014 bylo schváleno.

 


 

10. Zastupitelstvo obce projednalo doplnění automatického vzdušníku na vodovod firmou ČEVAK a.s., České Budějovice.


 

Návrh usnesení č.9/2/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje osazení automatického vzdušníku na vodovod za cenu 69.817,-Kč vč. DPH.


 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2/2014 bylo schváleno.


 


 

11. Starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na firmu pro realizaci akce. „Rekonstrukce čističky odpadních vod-Pod silnicí Staré Hodějovice“. Vzhledem k výši nákladů byly osloveny 3 firmy.

 1. AKORD-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

 2. VHS – vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

 3. Stavitelství Matourek, spol. s r.o.

Výběrovou komisí byla vybrána firma AKORD-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Cena rekonstrukce činí 889.368,-Kč.


 

Starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na firmu pro realizaci akce. „Rekonstrukce výčepu a kuchyně-Hodějovická hospoda“. Osloveny byly 3 firmy.

a. ESTAV CB s.r.o.

b. GLET s.r.o.

c. Hrakostav, stavební firma s.r.o.


 

Výběrovou komisí byla vybrána firma GLET s.r.o. Cena rekonstrukce činí 282.863,-Kč.


 


 

Starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na firmu pro realizaci akce. „Přístavek vstupu -Hodějovická hospoda“. Osloveny byly 3 firmy.

a. ESTAV CB s.r.o.

b. GLET s.r.o.

c. Hrakostav, stavební firma s.r.o.


 

Výběrovou komisí byla vybrána firma GLET s.r.o. Cena rekonstrukce činí 333.932,-Kč.


 

Návrh usnesení č.10/2/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje pro akci „Rekonstrukce čističky odpadních vod-Pod silnicí“ výběr firmy AKORD-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Cena rekonstrukce činí 889.368,-Kč. Pro akci „Rekonstrukce výčepu a kuchyně-Hodějovická hospoda“ výběr firmy GLET s.r.o. Cena rekonstrukce činí 282.863,-Kč. Pro akci „Přístavek vstupu-Hodějovická hospoda“ výběr firmy GLET s.r.o., cena rekonstrukce činí 333.932,-Kč.

Zastupitelstvo souhlasí s tím, že stavební práce na rekonstrukci Hodějovické hospody z časových důvodu již byly zrealizovány.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2/2014 bylo schváleno.


 


 

12. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 270/16 o výměře 262 m2 panu Liboru Veselskému za cenu 400,-Kč/m2. Dále projednalo zřízení věcného břemena vstupu a chůze na pozemku p.č. 270/10, ostatní plocha - bezúplatně.

 

Návrh usnesení č.11/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 270/16 o výměře 262 m2 panu Liborovi Veselskému za cenu 400,-Kč/m2. Dále projednalo zřízení věcného břemena vstupu a chůze na pozemku p.č. 270/10, ostatní plocha- bezúplatně.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2/2014 bylo schváleno.


 


 

13. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 270/17 o výměře 47 m2 panu Miroslavu Veselskému za cenu 400,-Kč/m2. Dále projednalo zřízení věcného břemena vstupu a chůze na pozemku p.č. 270/10, ostatní plocha - bezúplatně.

 

Návrh usnesení č.12/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 270/17 o výměře 472 m2 panu Miroslavu Veselskému za cenu 400,-Kč/m2. Dále projednalo zřízení věcného břemena vstupu a chůze na pozemku p.č. 270/10, ostatní plocha - bezúplatně.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2/2014 bylo schváleno.


 


 

14. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 252/3 o výměře 163 m2 panu Karlu Řehořovi za cenu 400,-Kč/m2.

 

Návrh usnesení č.13/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 252/3 o výměře 163 m2 panu Karlu Řehořovi za cenu 400,-Kč/m2. plocha bezúplatně.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2/2014 bylo schváleno.


 


 

15. Zastupitelstvo projednalo uzavření Příkazní smlouvy na zajištění zadavatelské činnosti na akci: „Revitalizace Hodějovického rybníka“.


 

Návrh usnesení č.14/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, spol. s r.o., České Budějovice (vzhledem k její odbornosti) na zajištění zadávacího řízení na akci: „Revitalizace Hodějovického rybníka“ za cenu 96.800Kč vč. DPH. Smlouva bude uzavřena po doplnění výše pojistného uchazeče a po provedení posouzení Příkazní smlouvy hlediska právní čistoty.


 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2/2014 bylo schváleno.


 


 

16. Zastupitelstvo projednalo stavbu nového plotu kolem dětského hřiště na návsi.


 

Návrh usnesení č.15/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje stavbu nového plotu kolem dětského hřiště na návsi. Náklady na pořízení plotu činí cca 60.000,-Kč.


 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/2/2014 bylo schváleno.


 


 


 

17. Zastupitelstvo projednalo nákup nového traktoru na údržbu zeleně v obci.


 

Návrh usnesení č.16/2/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje pořízení nového traktoru na údržbu zeleně za cenu cca 89.000,-Kč. Dále schvaluje prodej starého nevyhovujícího traktoru panu F.Farkovi za cenu 5.000,-Kč.


 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2/2014 bylo schváleno.


 


 


 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.3.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

 

.............................................. dne ...........................................

 

Starosta: .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.3.2014 Sejmuto: 15.4.2014

 

Zveřejněno na www.stránkách : od 28.3.2014 do 15.4.2014