Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2013 dne 15.5.2013

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.2
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 15.5.2013, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení přijetí finančních darů.
 3. Schválení rozpočtového opatření č. 1,2,3/2013.
 4. Schválení převodu výsledku hospodářského roku.
 5. Projednání aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2013.
 6. Schválení Závěrečného účtu za rok 2012 a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2012.
 7. Schválení dodatku ke zřizovací listině MŠ.
 8. Schválení nákupu obytného modulu na hřiště.
 9. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2013.

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1. Schválení návrhu na pořízení změny č.4 územního plánu obce Staré Hodějovice.
 2. Schválení oprav částí komunikací v ulicích Obecní a Průběžná.
 3. Informace starosty o jednání na ČIŽP.
 4. Projednání žádosti o stanovisko firmy REKKA s.r.o. ke „Studii úpravy konečného tvaru rekultivace odkaliště Hodějovice Teplárny Č.Budějovice, a.s“.
 5. Projednání Žádosti o schválení a podpis smluv vztahujících se k projektu stavby ZTV Pod Poustevníkem.
 6.  Informace o nabídce firmy A.S.A.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/2/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 15:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo poskytnutí finančních darů od           – p. Zdeňka Fošuma ve výši 2000,-Kč ve prospěch SDH Staré Hodějovice a 2000,-Kč ve prospěch MŠ                         

 - p. Jaroslava Járy ve výši 1500,-Kč ve prospěch MŠ Staré Hodějovice

 

 

Návrh usnesení č.2/2/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí finančních darů od  

 • p. Zdeňka Fošuma ve výši 2000,-Kč ve prospěch SDH Staré Hodějovice
 • p. Zdeňka Fošuma ve výši 2000,-Kč ve prospěch MŠ Staré Hodějovice

                      

-    p. Jaroslava Járy ve výši 1500,-Kč ve prospěch MŠ Staré    Hodějovice

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/2013 bylo schváleno.

 

 

 

3.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtová opatření č.1,2,3/2013:

        Rozpočtové opatření č.1/2013

 Příjmy:   65 468,- Kč

 Výdaje: 166 000,- Kč

 

Rozpočtové opatření č.2/2013

Příjmy:   500,- Kč

Výdaje:  500,- Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.3/2013

Příjmy:  244 098,-Kč

Výdaje: - 35 364,-Kč

 

Návrh usnesení č.3/2/2013:

 

Rozpočtová opatření č. 1,2,3 byla předložena zastupitelstvu na zasedání č.2/2013 dne 15.5.2013. Zastupitelé byli seznámeni se změnami rozpočtu a změny berou na vědomí bez námitek.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 3/2/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

4. Zastupitelstvo projednalo převod výsledku hospodaření roku 2012 ve výši

    - 581 619,41 Kč na účet Nerozdělená ztráta/zisk minulých let.

 

 

Návrh usnesení č.4/2/2013

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje převod výsledku hospodaření roku 2012 ve výši  - 581 619,41 Kč na účet Nerozdělená ztráta/zisk minulých let.

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 4/2/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

5.  Zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci Rozpočtového výhledu na rok 2013

 

 

Návrh usnesení č.5/2/2013

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje aktualizaci Rozpočtového výhledu na rok 2013.

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 5/2/2013 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

6.  Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2012 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2012 .

 

 

 

 Návrh usnesení č.6/2/2013:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2012 a projednání uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2012.

Náprava nedostatků:

 1. byl sestaven plán inventur za rok 2012 a Zpráva o provedení inventarizace za rok 2012 podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků.
 2. byl vyhotoven soupis analytických účtů pozemků. Soupis byl proveden tak, aby pozemky s věcnými břemeny byly jednotlivě evidovány.

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude vypracována do 30.5.2013.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/2/2013 bylo schváleno.

      

                 

                

7.  Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č.6 ke zřizovací listině MŠ.

 

 Návrh usnesení č.7/2/2013:

        Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č.6 ke zřizovací listině MŠ.

 .

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/2/2013 bylo schváleno

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo nákup obytného modulu na hřiště U vodárny.

 

Návrh usnesení č.8/2/2013:

        Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nákup obytného modulu na hřiště U vodárny za dohodnutou cenu 54 000,-Kč.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/2/2013 bylo schváleno

 

9. Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočet MŠ na rok 2013.

 

Návrh usnesení č.9/2/2013:

        Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Rozpočet MŠ na rok 2013.

      Příjmy: 1 415 050,-Kč

     Výdaje: 1 414 950,-Kč

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/2/2013 bylo schváleno

 

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na pořízení změny č.4 ÚPO Staré Hodějovice.

 

     Návrh usnesení č.10/2/2013:

        Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje návrh na pořízení změny č.4 ÚPO Staré Hodějovice (celé znění Usnesení č.10/2/2013 je přílohou zápisu).

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/2/2013 bylo schváleno

 

11. Zastupitelstvo obce projednalo potřeby oprav komunikací v obci.

 

Návrh usnesení č.11/2/2013:

        Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje opravu části komunikace a výměnu vodovodního řádu v ulici Obecní a Průběžná. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového  řízení.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 11/2/2013 bylo schváleno

 

 

12. Starosta informoval zastupitele o jednání na ČIŽP, které bylo uskutečněno za účelem podání vysvětlení k věci „Odtěžení sedimentu z části plochy Hodějovického rybníka a uložení odtěženého sedimentu na pozemky na levé straně přítoku do Hodějovického rybníka- pozemek p.č. 642/1 k.ú. Staré Hodějovice, vlastník obec Staré Hodějovice“

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy REKKA s.r.o. o stanovisko ke „Studii úpravy konečného tvaru rekultivace odkaliště Hodějovice Teplárny České Budějovice, a.s.“

 

Návrh usnesení č.12/2/2013:

   Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje Studii úpravy konečného  tvaru rekultivace odkaliště Hodějovice Teplárny České Budějovice, a.s.“  a pověřuje starostu k vypracování konečného stanoviska.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 12/2/2013 bylo schváleno

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo žádost projektové kanceláře ALFAPLAN s.r.o. o schválení podpisu budoucích darovacích smluv.

Návrh usnesení č.13/2/2013:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Budoucí darovací  smlouvy na vodovod a kanalizaci a Budoucí darovací smlouvy na komunikace, dále pak schvaluje uzavření Dohody na umístění stavby na parcele p.č. 79/9, k.ú. Staré Hodějovice. Všechny dokumenty se vztahují  k projektu stavby ZTV Pod Poustevníkem.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 13/2/2013 bylo schváleno

 

15. Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy .A.S.A na zajištění svozu bioodpadů.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.5.2013

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :