Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2012 dne 28.3.2012

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.2

ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,

konaného dne 28.3.2012, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2011 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2011.
 3. Schválení  cen vodného a stočného pro rok 2012.
 4. Schválení rozpočtového opatření č.1/2012.
 5. Projednání žádosti o odkup části pozemku č. 471/71 v KÚ Staré Hodějovice fyzické osobě.
 6. Různé

 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

6. Projednání a schválení přijetí účelového peněžního daru.

7. Projednání aktualizace plánu investic obce do vodohospodářské infrastruktury.

8. Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2012.

9. Schválení pravidel provozování sportovního areálu obce.

10. Stanovisko společnosti E.ON Česká republika s.r.o. k uložení kabelu VO.

11. Schválení žádosti ředitelky MŠ p. Vejdovcové o navýšení kapacity mateřské   školky.

12. Informace starosty o rozpočtu na opravu dětského hřiště v MŠ.

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 12:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2011 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2011 a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Nedostatky uvedené ve Zprávě o přezkumu budou odstraněny do 10 dnů od zasedání zastupitelstva.

 

 

       Návrh usnesení č.2/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2011 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2011 a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Zastupitelstvo dále schválilo Dodatek č.4/2012 Zřizovací listiny MŠ.Nedostatky uvedené ve Zprávě o přezkumu budou odstraněny do 10-ti dnů od zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh cen vodného a stočného pro rok 2012.

 

Návrh usnesení č. 3/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2012. Vodné – 29,64 Kč, stočné -21,54 Kč. Navýšení ceny oproti roku 2011 je způsobeno zvýšenou sazbou DPH.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2012.

Příjmy:  128.064,-Kč

Výdaje:  213.184,-Kč

 

 

Návrh usnesení č. 4/2/2012

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012. Příjmy:  128.064,-Kč, výdaje:  213.184,-Kč.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2/2012 bylo schváleno

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo žádost pana ing. Vladimíra Warische o odkup části pozemku p.č.471/71 v KÚ Staré Hodějovice o výměře cca 50 m2.

 

 

Návrh usnesení č.5/2/2012:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 471/71 v KÚ Staré Hodějovice výměře cca 50 m2.

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo přijetí účelového peněžního daru ve prospěch MŠ ve výši 5.083,-Kč.

 

 Návrh usnesení č.6/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí účelového peněžního daru ve prospěch MŠ ve výši 5.083,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2/2012 bylo schváleno.

       

                

 

Zastupitelstvo projednaloaktualizaci plánu investic obce do vodohospodářské infrastruktury. Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel má za povinnost každoroční

 1. zpracování plánu investic, který je podkladem pro realizaci investic vlastníka vodohospodářské infrastruktury. V plánu pro rok 2012 jsou navrženy následující investiční akce:

 

 • Kohoutova ulice – odkanalizování.
 • Hokejbalové hřiště – vodovodní přípojka.
 • Staré Hodějovice – redukční šachta- bude realizováno pouze v případě vybudování ZTV „Pod Poustevníkem“ (investor ZTV bude i investorem redukční šachty).
 • Staré Hodějovice – stavební úpravy vodovodních řádů – vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti je realizace investice podmíněna získáním dotace.
 • Staré Hodějovice – doplnění automatických vzdušníků na vodovodu.
 • Staré Hodějovice – výměna, doplnění sekčních vodovodních šoupat a hydrantů.

 

 

 

 

Návrh usnesení č.7/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje aktualizaci plánu investic obce do vodohospodářské infrastruktury.

 • Kohoutova ulice – odkanalizování.
 • Hokejbalové hřiště – vodovodní přípojka.
 • Staré Hodějovice – redukční šachta- bude realizováno pouze v případě vybudování ZTV „Pod Poustevníkem“ (investor ZTV bude i investorem redukční šachty).
 • Staré Hodějovice – stavební úpravy vodovodních řádů – vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti je realizace investice podmíněna získáním dotace.
 • Staré Hodějovice – doplnění automatických vzdušníků na vodovodu.
 • Staré Hodějovice – výměna, doplnění sekčních vodovodních šoupat a hydrantů.

 

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/2/2012 bylo schváleno.

 

               

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo rozpočet MŠ pro rok 2012.

 Příjmy: 1.428.000,-Kč

Výdaje: 1.424.000,-Kč  

 

 

Návrh usnesení č. 8/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočet MŠ pro rok 2012.

Příjmy: 1.428.000,- Kč

Výdaje: 1.424.000,-Kč

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/2/2012 bylo schváleno.

 

 

9. Zastupitelstvo projednalo nové podmínky provozování sportovního areálu obce.

 

 

Návrh usnesení č. 9/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje:

 • Zřízení funkčního místa Správce sportovního areálu.
 • Pravidla užívání sportovního areálu včetně cen za pronájmy sportovišť, která budou zveřejněna na informačních tabulích a webových stránkách obce.
 • Náklady na stavební úpravy při vybudování zázemí ve výši cca 120.000,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2/2012 bylo schváleno.

 

 

 

10. Starosta seznámil zastupitele se zněním dopisu od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Jedná se o odpověď na žádost obce o uložení kabelů VO do připravovaných výkopů pro kabely NN v rámci akce „Staré Hodějovice ČOV-posílení NN“. Společnost E.ON vydala k žádosti souhlasné stanovisko za podmínky dodržení normy ČSN 736005.

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo žádost paní ředitelky MŠ o navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2012 – 2013 na 27 dětí.

 

Návrh usnesení č.10/2/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2012 – 2013 na 27 dětí.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2/2012 bylo schváleno.

 

 

 

12. Starosta informoval zastupitele o nutnosti oprav dětského hřiště v mateřské školce.   Rozpočet na opravy je ve výši 17.600,-Kč

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.3.2012

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

Zveřejněno na:www.stránkách