Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2011 ze dne 24.3.2011.

Obec Staré Hodějovice
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

Zápis č.2
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 24.3.2011, od 17:30 hodin.

Přítomni:

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Ing. Vladimír Warisch, Luděk Kotek

Omluveni: na začátek zasedání omluveni pan Karel Novotný a pan Zdeněk Fošum

Program zasedání:
1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
2. Seznámení zastupitelů s výsledky kontrol finančního výboru.
3. Schválení výroční zprávy obce Staré Hodějovice za rok 2010.
4. Schválení opatření obecné povahy k vydání změny ÚP č.3.
5. Projednání odpovědi na dopis pana Čiháka ke změně ÚP č.3.
6. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2011.
7. Projednání a schválené výdajů na obecní zpravodaj.
8. Různé.
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.35 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Pan Karel Novotný a pan Zdeněk Fošum se omluvili na začátek zasedání. Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.


1. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

8. Schválení rozhodnutí o spolufinancování projektu „Opravy a rekonstrukce MŠ.
9. Schválení žádosti divadla „Větrný mlýn“ na pronájem sálu.
10. Projednání způsobu pronajímání tenisových kurtů.
11. Schválení pronájmu obecního bytu.
12. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2011
13. Informace starosty o obměně IT zařízení a nákupu nábytku
14. Projednání dopisu p.Čechové

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usneseníč. 1/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu bodů 1 až 14:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2/2011 bylo schváleno.


2. Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s výsledky provedených kontrol:
a) kontrola hospodaření SDH za rok 2010
b) kontrola pokladny a BÚ obce za rok 2010
c) kontrola vyplácení příspěvku na prodejnu potravin

V 17.45 hodin se dostavil pan Karel Novotný a pan Zdeněk Fošum. Starosta konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva.

Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky

K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení č. 2/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přednesenou zprávu:

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2/2011 bylo schváleno.


3. ing. Čermáková podala informace k Výroční zprávě obce Staré Hodějovice za rok 2010.


Návrh usneseníč. 3/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2010.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 3/2/2011 bylo schváleno.4. Starosta informoval zastupitele o Důvodové zprávě k návrhu změny č.3 územního plánu obce Staré Hodějovice.

Ing Layer požádal starostu o vysvětlení historie schvalování návrhu změny ÚP č.3. tuto historii starosta popsal. Dále ing Layer vyslovil názor, že úsek „C“ je značně odloučená lokalita a bylo by nejlepší variantou tyto pozemky přičlenit k městu České Budějovice. Starosta objasnil, že v současné době nikdo na pozemcích nebylí a proto nelze nyní tuto záležitost řešit. Další dotaz ing. Layera byl na počet majitelů pozemků. Starosta sdělil, že pozemky vlastní dva majitelé. Paní Čechová vyslovila obavy z vysokých nákladů na údržby komunikací v této lokalitě. Starosta vysvětlil, že není povinností obce komunikace ani jiné sítě převzít do své správy.

Další připomínky vzneseny nebyly.

Návrh usneseníč.4/2/2011:

Text usnesení je přílohou tohoto zápisu

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2 Zdrželi se 1
Usnesení č. 4/2/2011 bylo schváleno.

5. Starosta seznámil zastupitele s odpovědí na dopis pana Čiháka, který se týkal
změny ÚP č.3. ( Dopis i odpověď jsou přílohou zápisu).

K dopisu nebyly vzneseny připomínky


Návrh usneseníč.5/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění odpovědi na dopis pana Čiháka, ke změně ÚP č.3.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5/2/2011 bylo schváleno.


6. Zastupitelstvo projednalo ceny vodného a stočného pro rok 2011:
vodné činí 31,96 Kč, stočné činí 17,25 Kč.


Návrh usnesen č.6/2/2011í:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2011.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2/2011 bylo schváleno.
7. Starosta přednesl návrh na vydávání periodického tisku (obecního zpravodaje). Důvodem je zlepšit informovanost obyvatelstva o dění v obci.

Po přednesení návrhu vyzval starosta zastupitele k vznesení připomínek.
Paní Čechová vyslovila názor, že pravidelné periodikum informovanost obyvatel nezlepší a vhodnější je komunikace formou setkání v obecním sále. Ing Layer vyslovil názor,že hlavním zdrojem informací by bylo vhodné používat internet. S názorem využívání internetu jako hlavním způsobem komunikace s obyvateli nesouhlasila většina zastupitelů, neboť v obci je mnoho občanů, kteří s internetem nepracují. Jako ideální se jeví kombinace periodického zpravodaje a internetu.


Návrh usnesení č.7/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje vydávání periodického tisku a pověřuje starostu předložením seznamu firem, které mohou tuto činnost zajišťovat. Zpracovatel bude vybrán formou výběrového řízení.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2/2011 bylo schváleno.8. Zastupitelstvo projednalo zajištění spolufinancování projektu „ Výměna podlahových krytin v MŠ, vybavení školní zahrady, vybavení dětského koutku v MŠ“. Tento projekt je součástí Grantového programu Jihočeského kraje – „Opravy a rekonstrukce MŠ, opatření č.2 – opravy budov, vybavení a úpravy tříd (neinvestičního charakteru).


Návrh usneseníč. 8/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Rozhodnutí o spolufinancování projektu č.j.: 1/2011. Minimální spoluúčast zřizovatele na celkových nákladech je 40%..

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2/2011 bylo schváleno9. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Romana Hrabala, vedoucího souboru ochotnického divadla Větrný mlýn o pronájem obecního sálu na zkoušky souboru.


Návrh usnesení č.9/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje pronájem sálu pro zkoušky divadelního souboru Větrný mlýn. Na pronájem sálu bude vyhotovena nájemní smlouva.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2/2011 bylo schváleno


10. Vzhledem k blížící se letní sezóně a k potřebě zajistit bezproblémový pronájem tenisových kurtů veřejnosti, seznámil starosta nové členy zastupitelstva s historii pronajímání kurtů. V důsledku toho, že dosavadní způsoby pronájmů nebyly optimální, se jako jediné řešení jeví zajistit tuto činnost formou placené služby. Službu bude v roce 2011 zajišťovat pan Jiří Špale na základě uzavřené smlouvy. Podmínky pronajímání sportoviště budou občanům oznámeny před zahájením sezóny obvyklým způsobem.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zajištění pronájmů tenisových kurtů a jejich údržbu formou placené služby. Službu bude zajišťovat pan Jiří Špale.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2/2011 bylo schváleno


11. 24.3.2011 bylo ukončeno výběrové řízení na pronájem obecního bytu Na Návsi 30. Tohoto řízení se zúčastnil pouze jediný zájemce. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky výběrového řízení, bude s tímto od 1.4.2011 uzavřena nájemní smlouva.


Návrh usnesení č. 11/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje pronájem obecního bytu sl. Petře Vachuškové od 1.4.2011.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2/2011 bylo schváleno12. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu MŠ na rok 2011.
Příjmy: 1 397 000,-Kč
Výdaje: 1 397 000,-Kč

K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení č.12/2/2011:
Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočet MŠ pro rok 2011
Příjmy: 1 397 000,-Kč
Výdaje: 1 397 000,-Kč

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2/2011 bylo schváleno


13. Starosta informoval zastupitele o výměně 2 kusů PC a nákupu tiskárny na obecní úřad. Současné zařízení je nevyhovující. Dále pak podal informaci o nákupu nábytku do nově zrekonstruované místnosti v podkroví obecního úřadu. Oba nákupy byly realizovány na základě výběrového řízení.


14. Starosta obdržel dopis od zastupitelky Obce paní Vladimíry Čechové, ve kterém popisuje dopravní situaci v obci a jejím okolí. Upozorňuje na nebezpečí, která hrozí a navrhuje řešení. (Dopis paní Čechové je přílohou tohoto zápisu). Starosta informoval nové zastupitele o činnostech, které k problematice dopravní situace probíhaly v minulých letech. V roce 2009 byl zpracován Pasport dopravního značení obce, kterým bylo zrevidováno a doplněno dopravní značení v obci. Dále ve snaze zajistit větší bezpečnost v obci starosta inicializuje a účastní se jednání se zástupci SÚS a dopravní policie. Zastupitelstvo pověřilo starostu k vyvolání dalšího místního šetření s těmito zástupci k vyřešení neuspokojivé situace na křižovatce ul. Hodějovická a Novohradská.


Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.05 hodin.
Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Usnesení č.4/2/2011
3) Dopis pana Čiháka
4) Odpověď na dopis pana Čiháka
3) Dopis paní V.Čechové


Zápis byl vyhotoven dne: 29.3.2011
Zapisovatel:Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

.............................................. dne ...........................................

Starosta: .............................................. dne ...........................................

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dopis paní Čechová Vladimíra.pdf Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2011 ze dne 24.3.2011. 1128.4 Kb
Odpověď na dopis pana Čiháka.pdf Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2011 ze dne 24.3.2011. 75.2 Kb
Změna ÚP č.3 část 1..pdf Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2011 ze dne 24.3.2011. 213.7 Kb
Změna ÚP č.3 část 2..pdf Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2011 ze dne 24.3.2011. 110.5 Kb