Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.1 dne 29.1.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.1
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 29.1.2014, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch

 

Omluveni: Ing. Martin Layer

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení Dodatku č.19 s firmou A.S.A na likvidaci odpadu na rok 2014.

 3. Schválení Smlouvy o dopravní obslužnosti na rok 2014.

 4. Schválení rozpočtového opatření č.8/2012 za 12/2013.

 1. Schválení změny v odměňování zastupitelů od ledna 2014.

 1. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2013 ve výši 1.195.943,06 Kč

 1. Různé.


 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:


 

    7. Žádost ředitelky MŠ o převod výsledku hospodaření za rok 2013 do Rezervního fondu.

 1. Schválení příspěvku na provoz prodejny potravin na rok 2014.

 2. Schválení dodatku k nájemní smlouvě na pohostinství.

 3. Projednání zavedení kompletního systému svozu biologicky rozložitelných odpadů.

 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena.

 5. Schválení výroční zprávy obce Staré Hodějovice za rok 2013.


 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/1/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu bodů 1 až 12:

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/1/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Starosta seznámil zastupitele se zněním Dodatku č.19 Smlouvy o poskytování služeb s firmou .A.S.A. České Budějovice s.r.o.

 

 


 

Návrh usnesení č. 2/1/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č.19 Smlouvy o poskytování služeb s firmou A.S.A. České Budějovice s.r.o.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 pro obec Staré Hodějovice. Smlouva s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. bude uzavřena na částku 654.349,-Kč.

 

 

 

 

Návrh usnesení č.3/1/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovic, a.s. na rok 2014. Smlouva s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. bude uzavřena na částku 654.349,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/1/2014 bylo schváleno.

 

 

4. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.8/2013:

 

Příjmy: 486.900,- Kč

Výdaje: - 1.559.530,- Kč

Financování: - 2.046.430,-Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.8/2013 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 29.1.2014. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

 

5. Zastupitelstvo projednalo změny v odměňování zastupitelů s účinností od ledna 2014 dle přílohy č.1 k novele nařízení vlády č.37/2003 Sb. ze dne 18.12.2013. Odměny členů zastupitelstva se vrací na úroveň roku 2010. Odměna starosty se řídí dle § 2 odst.2 novely zákona č.37/2003 Sb. kdy měsíční odměna pro neuvolněného starostu se od 1.ledna 2014 stanoví výpočtem 60% z odměny, která by náležela uvolněnému starostovi.

 

 

Návrh usnesení č.4/1/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo změny v odměňování zastupitelů s účinností od ledna 2014 dle přílohy č.1 k novele nařízení vlády č.37/2003 Sb. ze dne 18.12.2013. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva se vrací na úroveň roku 2010. Odměna starosty se řídí dle § 2 odst.2 novely zákona č.37/2003 Sb., kdy měsíční odměna pro neuvolněného starostu se od 1.ledna 2014 stanoví výpočtem 60% z odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Odměny se přiznávají od 1.2.2014.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.

 

 

6. Zastupitelstvo projednalo převod výsledku hospodaření roku 2013 ve výši

   1.195.943,06,- Kč na účet Nerozdělená ztráta/zisk minulých let.

 

 

Návrh usnesení č.5/1/2014

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje převod výsledku hospodaření roku 2013 ve výši 1.195,.943,06 Kč na účet Nerozdělená ztráta/zisk minulých let.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno

 

 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky MŠ o převod výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 24.688,36 Kč do rezervního fondu.

 

 

Návrh usnesení č 6/1/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo převod výsledku hospodaření MŠ za rok 2013 ve výši 24.688,36 Kč do rezervního fondu.

.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/1/2014 bylo schváleno.


 

 

8. Zastupitelstvo projednalo žádost Ngoc Le Honga o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin na rok 2014.


 


 

Návrh usnesení č. 7/1/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin v obci staré Hodějovice pro rok 2014 ve výši 3.000,-Kč/měsíc.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/1/2014 bylo schváleno.


 

 

9. Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě na Pohostinství Staré Hodějovice. Nájemce provede na své náklady investici do vybavení pohostinství ve výši 153.500,- Kč. (viz příloha tohoto zápisu).V důsledku tohoto bude s účinností od 1.2.2014 do 31.1.2016 nájemce osvobozen od platby nájemného.Tato investice od 1.2.2016 přejde do majetku obce.


 


 

Návrh usnesení č.8/1/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě na Pohostinství Staré Hodějovice. Nájemce provede na své náklady investici do vybavení pohostinství ve výši 153.500,- Kč. (viz příloha tohoto zápisu). V důsledku tohoto bude s účinností od 1.2.2014 do 31.1.2016 nájemce osvobozen od platby nájemného.Tato investice od 1.2.2016 přejde do majetku obce.


 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/1/2014 bylo schváleno.


 


 

10. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy .A.S.A. na zavedení nové služby spočívající v zajištění komplexního systému svozu biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností občanů.


 


 

Návrh usnesení č.9/1/2014

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zavedení nové služby spočívající v zajištění svozu bioodpadů. Na sběr bioodpadů bude na jedno číslo popisné dodána jedna speciální sběrná nádoba o objemu 240l. Náklady na pořízení nádob a na vyvážení bioodpadu budou hrazeny obcí.


 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/1/2014 bylo schváleno.


 


 

11. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, 21RD – kabel NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 491/11, ostatní plocha, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 5 000,-Kč.

 

 

 

Návrh usnesení č.10/1/2014:

 

Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, 21RD – kabel NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 491/11, ostatní plocha, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 5 000,-Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/1/2014 bylo schváleno.


 


 

12. Zastupitelstvo projednalo Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2013.

 

Návrh usnesení č.11/1/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2013. (Výroční zpráva je přílohou zápisu).

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/1/2014 bylo schváleno.


 


 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.35 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.1.2014

 

Zapisovatel:

 

 

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

 

.............................................. dne ...........................................

 

Starosta: .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 31.1.2014 Sejmuto: 20.2.2014

Zveřejněno na www.stránkách : od 31.1.2014 do 20.2.2014