Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.1/2013 dne 27.2.1213

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.1
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 27.2.2013, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Vladimír Warisch

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2012.
 3. Schválení žádosti ředitelky MŠ o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu.
 4. Schválení Výroční zprávy obce Staré Hodějovice za rok 2012.
 5. Schválení účetní závěrky obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2012.
 6. Seznámení s výsledky Veřejnosprávní kontroly MŠ Staré Hodějovice za rok 2012.
 7. Seznámení s výsledky kontrol finančního výboru.
 8. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin ve Starých Hodějovicích na rok 2013.

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1. Projednání směny pozemků se Statutárním městem České Budějovice.
 2. Projednání žádosti o pronájem obecního pozemku.
 3. Schválení cen vodného a stočného.
 4. Schválení kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
 5. Projednání možnosti uplatnění výjimky upravující rozpočtové určení daní.
 6.  Informace o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt.
 7. Schválení Dodatku č.5/2012 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Staré Hodějovice.
 8. Projednání žádosti o odprodej pozemku.
 9. Schválení složení výběrové komise.
 10. Schválení smluv o budoucích kupních smlouvách.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/1/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 18:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/1/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo návrh rozpočtového opatření č.5/2012:

Příjmy  – 119.902,10 Kč

Výdaje  - 265.772,95 Kč

 

 

Návrh usnesení č.2/1/2013:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočtové opatření č.5/2012( příjmy – 119.902,10 Kč, výdaje – 265.772,95 Kč).

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/1/2013 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky MŠ paní A.Vejdovcové o převedení      kladného hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 21.390,10 Kč do rezervního fondu MŠ.

 

 

 Návrh usnesení č.3/1/2013:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje převedení kladného  hospodářského výsledku MŠ za rok 2012 ve výši 21.390,10Kč do rezervního fondu MŠ.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/1/2013 bylo schváleno.

      

                 

 1. Zastupitelstvo projednalo  Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2012.

 

Návrh usnesení č.4/1/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2012. (Výroční zpráva je přílohou zápisu).

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/1/2013 bylo schváleno.

 

                

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2012 podle zákona 239/2012 Sb.

 

  

      Návrh usnesení č 5/1/2013:

      Zastupitelstvo schváliloÚčetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2012 podle zákona 239/2012 Sb.

 .

      Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 5/1/2013 bylo schváleno.

 

 

6.  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice bylo seznámeno panem L.Kotkem s výsledky Veřejnosprávní kontroly MŠ Staré Hodějovice za rok 2012.

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice bylo seznámeno panem L.Kotkem s výsledky kontrol Finančního výboru. Předmět kontrol:

-  Kontrola hospodaření s dotací na provoz prodejny potravin v obci. (Zápis č. 1/2013)

- Použití neinvestiční dotace na provoz jednotky SDH Staré Hodějovice(Zápis č. 2/2013)

 

      

8. Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin na rok 2013.

 

 

 

    Návrh usnesení č.6/1/2013:

   Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na   provoz prodejny potravin v obci staré Hodějovice ve výši 3.000,-Kč/měsíc.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/1/2013 bylo schváleno

 

9.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Statutárního města České Budějovice o směnu části pozemků  parc.č. 185/5 – ostatní plocha – vlastnictví obce Staré Hodějovice za část pozemku parc.č. 185/8 – ostatní plocha – vlastnictví Statutární město České Budějovice. Výše uvedené pozemky se nachází v lokalitě vodojemu a tenisových kurtů v obci Staré Hodějovice. Zaplocení areálu neodpovídá hranicím předmětných pozemků. Navrhovaný stav:

    Směna části zaplocených pozemků –

  část pozemku p.č. 185/5 o výměře cca 625 m2  z vlastnictví obce Staré Hodějovice

  za

  část pozemku p.č.185/8 o výměře cca 420 m2 z vlastnictví Statutárního města České  Budějovice.

 

    Návrh usnesení č.7/1/2013

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje

    Směnu části zaplocených pozemků –

  část pozemku p.č. 185/5 o výměře cca 625 m2  z vlastnictví obce Staré Hodějovice

  za

    část pozemku p.č.185/8 o výměře cca 420 m2 z vlastnictví Statutárního    města.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 7/1/2013 bylo schváleno

 

 

10.  Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby o dočasný pronájem části – cca    8 m2 pozemku p.č. 362/13 z důvodu parkování osobního vozidla.

 

Návrh usnesení č.8/1/2013

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje pronájem 8 m2 pozemku p.č.362/13 za cenu stanovenou Vyhláškou č.3/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 8/1/2013 bylo schváleno

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo návrh cen vodného a stočného pro rok 2013.

 

Návrh usnesení č. 9/1/2013:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje cenu vodného a stočného pro  rok 2013. Vodné – 29,90 Kč, stočné -22,30 Kč.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 9/1/2013 bylo schváleno.

 

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v MŠ Staré Hodějovice pro školní rok 2013-2014.

 

Návrh usnesení č. 10/1/2013:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v MŠ Staré Hodějovice pro školní rok 2013-2014. (Schválená kritéria jsou přílohou tohoto zápisu).

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

       Usnesení č. 10/1/2013 bylo schváleno.

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo možnost uplatnění výjimky upravující rozpočtové  určení daní.

 

 Návrh usnesení č. 11/1/2013:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uplatnění výjimky upravující rozpočtové  určení daní.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/1/2013 bylo schváleno.

 

 

14. Starosta informoval zastupitele o prodloužení pronájmu obecního bytu. Nájemní smlouva bude prodloužena o 1 rok za stejných podmínek.

 

 

15. Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.5/2012 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č. 12/1/2013:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č.5/2012 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Staré Hodějovice.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/1/2013 bylo schváleno.

 

 

16. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje pozemku 583/4 a části pozemku 583/6 fyzické osobě. Odprodej pozemků bude realizován za cenu 400,-Kč/m2. Veškeré výdaje související s prodejem hradí kupující.

 

  Návrh usnesení č. 13/1/2013:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemku 583/4 o výměře 335 m2 a části pozemku 583/6 o výměře 301 m2 fyzické osobě. Odprodej pozemků bude realizován za cenu 400,-Kč/m2. Veškeré výdaje související s prodejem hradí kupující.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/1/2013 bylo schváleno.

 

 

17. Zastupitelstvo projednalo složení komise pro přípravu výběrových řízení a výběr dodavatelů prací a služeb.

     Výběrová komise byla navržena ve složení: Ing. Zdeněk Blažek – předseda,

                   Ing. Vladimír Warisch – člen

                   Ing. Pavel Hušek - člen

 

  Návrh usnesení č. 14/1/2013:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvalujeVýběrovou komisi ve složení:

     Ing. Zdeněk Blažek – předseda,

        Ing. Vladimír Warisch – člen

        Ing. Pavel Hušek - člen

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/1/2013 bylo schváleno.

 

 

18. Zastupitelstvo obce projednalo uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s firmou MWS Imports s.r.o., jako investorem ZTV Staré Hodějovice – U Vodojemu. Předmětem smluv je prodej infrastrukturního majetku.

 

 

Návrh usnesení č. 15/1/2013:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvalujeuzavření:

 1. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na komunikaci a chodníky za cenu 100,-Kč.
 2. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na veřejný kanalizační řád dešťové  kanalizace za cenu 100,-Kč.
 3. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na veřejný kanalizační řád splaškové  kanalizace za cenu 100,-Kč.
 4. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na veřejný vodovod za cenu 100,-Kč.

 

Smlouvy jsou schváleny s podmínkou, že po zaměření komunikací a chodníků budou pod nimi ležící pozemky prodány obci Staré Hodějovice za cenu 100,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/1/2013 bylo schváleno.

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.35 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.2.2013

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

   Vyvěšeno:                                                                               Sejmuto:

  Zveřejněno na www.stránkách :