Zápisy ze zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č.1/2012 dne 15.2.2012

 

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.1
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 15.2.2012, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Martin Layer, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum

 

Omluveni: Ing. Vladimír Warisch

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. na rok 2012.

 3. Schválení přijetí účelové dotace od Jihočeského kraje na rok 2012.

 4. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. s názvem: „Kabelové vedení NN-Staré Hodějovice ČOV“. (Pozemek p.č. 616/1 v KÚ Staré Hodějovice).

 5. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2011.

 6. Schválení žádosti ředitelky MŠ o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu.

 7. Schválení žádosti o umožnění práva přístupu a vjezdu fyzických osob přes pozemky č. 241/11 a p.č. 204 v majetku obce.

 8. Projednání žádosti E.ON Distribuce a.s. o prodloužení smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení.

 9. Projednání žádosti obce Doubravice o spolupráci při výstavbě chodníků.

 10. Různé


 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:


 

10. Projednání a schválení příspěvku na provoz prodejny ve Starých Hodějovicích.

    11. Informace o vybudování zázemí u sportovního areálu.

    12. Informace o přijímání dětí do základních škol.

 13. Projednání připomínky p. Čechové k nahlašování poruch veřejného osvětlení.


 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/1/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu bodů 1 až 13:

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/1/2012 bylo schváleno.

 

 

 1. Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2012 pro obec Staré Hodějovice. Smlouva s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. bude uzavřena na částku 656.772,-Kč.

 

 

Návrh usnesení č.2/1/2012:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovic, a.s. na rok 2012.

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/1/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o přijetí účelové dotace od Jihočeského kraje ve výši 247.700,-Kč. (Příspěvek na školství 37.300,-Kč, příspěvek na výkon státní správy 210.400,-Kč).

 

Návrh usnesení č. 3/1/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí účelové dotace od Jihočeského kraje ve výši 247.700,-Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/1/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádost na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. s názvem: „Kabelové vedení NN-Staré Hodějovice ČOV“. (Pozemek p.č. 616/1 v KÚ Staré Hodějovice). Jedná se o uložení kabelového vedení NN při opravě mostu e.č.156-500. Aby bylo zachováno veřejné osvětlení, (nyní umístěno na stávajících podpěrných bodech v majetku E.ON Distribuce, které budou při realizaci stavby demontovány) pověřilo zastupitelstvo starostu k jednání se zástupci firmy E.ON Distribuce, a.s. ve smyslu umožnění uložení nového kabelu VO do výkopů, které bude firma E.ON provádět při realizaci stavby.


 

Návrh usnesení č. 4/1/2012

        Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. s názvem: „Kabelové vedení NN-Staré Hodějovice ČOV“. (Pozemek p.č. 616/1 v KÚ Staré Hodějovice) za předpokladu, že firma E.ON Distribuce, a.s. umožní při realizaci stavby obci Staré Hodějovice uložení nového kabelu VO do svých výkopů.Zastupitelstvo pověřuje starostupPřípravou dopisu.

 

 Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/1/2012 bylo schváleno

 

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo návrh rozpočtového opatření č.3/2011:

Příjmy – 1.221.171,12 Kč

Výdaje - 3.138.021,45 Kč

 

 

Návrh usnesení č.5/1/2012:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočtové opatření č.3/2011( příjmy – 1.221.171,12 Kč, výdaje – 3.138.021,45 Kč).

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/1/2012 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky MŠ paní Vejdovcové o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 3.835,90 Kč do rezervního fondu.

 

 

Návrh usnesení č.6/1/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku MŠ za rok 2011 ve výši 3.835,90 Kč do rezervního fondu.

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/1/2012 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Daniela Rysa a manželů Dornausových o umožnění přístupu a vjezdu na pozemky p.č. 202/2 a 203/3 v jejich vlastnictví přes pozemky p.č. 241/11 a p.č. 204 v majetku obce. Zároveň žádají o zrušení jejich původní žádosti na odkup těchto pozemků.

 

Návrh usnesení č.7/1/2012:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost p. Daniela Rysa a manželů Dornausových o umožnění přístupu a vjezdu na pozemky p.č. 202/2 a 203/3 v jejich vlastnictví přes pozemky p.č. 241/11 a p.č. 204 v majetku obce. Zároveň schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 10/4/2011.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/1/2012 bylo schváleno.

 

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy E.ON Distribuce, a.s. o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení. Jedná se o STL plynovod včetně přípojek v ulici Na Vyhlídce a K Hůrce. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodloužením platnosti smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení a pověřuje starostu k jednání s firmou E.ON Distribuce, a.s. o prodeji tohoto STL plynovodu.

 

 

Návrh usnesení č 8/1/2012:

      Zastupitelstvo nesouhlasí s prodloužením platnosti smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení a pověřuje starostu k jednání s firmou E.ON Distribuce, a.s. o prodeji tohoto STL plynovodu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/1/2012 bylo schváleno.


 

 

  9. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Obce Doubravice spolupráci při výstavbě chodníků podél komunikace III. třídy č. 1562 . Část zamýšleného chodníku se nachází na katastrálním území obce Staré Hodějovice. Zastupitelstvo obce vydává obci Doubravice souhlas s výstavbou chodníků. Nesouhlasí však se žádostí o to, aby se obec Staré Hodějovice podílela na financování chodníku pomocí žádostí o dotace. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou odpovědí starostovi obce Doubravice ing. Z.Schaffelhoferovi.

 

 

Návrh usnesení č.9/1/2012:

Zastupitelstvo obce vydává obci Doubravice souhlas s výstavbou chodníků podél komunikace III.tř. č.1562. Nesouhlasí však se žádostí o to, aby se obec Staré Hodějovice podílela na financování chodníku pomocí žádostí o dotace. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou odpovědí starostovi obce Doubravice ing. Z.Schaffelhoferovi.

 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/1/2012 bylo schváleno

 


 


 

10. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Ngoc Le Honga o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin.


 

Návrh usnesení č.10/1/2012:

   Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin v obci staré Hodějovice ve výši 3.000,-Kč/měsíc.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/1/2012 bylo schváleno


 

 1. Starosta informoval zastupitele o stavu obecního sportovního areálu hlavně o jeho počínající devastaci. Přednesl zastupitelům návrh řešení situace spočívající ve vybavení sportoviště sociálním zázemím, stanovením pravidel využívání sportoviště a zřízením místa správce sportoviště. Zastupitelé souhlasili s  předneseným návrhem. Na příštím zasedání zastupitelstva obce budou dořešeny podrobnosti tohoto záměru.


 

 1. Starosta předal zastupitelům dopis paní Evy Vomelové, ve kterém žádá o vysvětlení otázek týkajících se přijímání dětí do základních škol. Starosta seznámil zastupitele s výsledky jednání, které vede s náměstkem primátora Mgr. Podholou. Na těchto schůzkách jsou projednávány návrhy obce Staré Hodějovice na řešení celé situace. Výsledky jednání budou obsahem dopisu, který starosta odešle p.Vomelové.


 

13. Starosta informoval zastupitele o připomínce p. Čechové o absenci informace na Webových stránkách, která se týká nahlašování poruch veřejného osvětlení. Tel. číslo bude na webové stránky obce doplněno neprodleně.

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.05 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.2.2012

 

Zapisovatel:

 

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

 

.............................................. dne ...........................................

 

Starosta: .............................................. dne ...........................................

 

 

Vyvěšeno: Sejmuto:

Zveřejněno na www.stránkách :