Zápisy ze zastupitelstva

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva dne 3.11. 2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 3.11. 2014, od 18.00 hodin.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2014 do 3.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Staré Hodějovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

*|         *          *

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Luďka Kotka, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice určuje ověřovateli zápisu p. Zdeňka Fošuma a p. Luďka Kotka, zapisovatelem p. Jaroslavu Blahníkovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje následující program ustavujícího     zasedání:

 

I)Volba starosty a místostarosty

  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

 

II)Zřízení finančního a kontrolního výboru

  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

 

III)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 

IV)  Diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

 

 

Bod I - volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl  volbu dvou  místostarostů.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům předložit své návrhy. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

 

 

Návrh usnesení:

           Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zvolení dvou místostarostů.

 

           Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

            Usnesení č.3 bylo schváleno

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající dále navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako uvolněná. Před    hlasováním byla dána možnost zastupitelům předložit své návrhy. Jiné návrhy vzneseny nebyly.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že žádná funkce nebude vykonávána jako uvolněná.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Jiné návrhy vzneseny nebyly.

 

 

 

      Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje veřejný  způsob volby starosty a        místostarosty.

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  Členka zastupitelstva paní Jaroslava Blahníková navrhla zvolit do funkce starosty ing. Zdeňka Blažka.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice  volí starostou ing. Zdeňka Blažka.

Výsledek hlasování:   Pro 8   Proti 0  Zdrželi se 1

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Zdeněk Fošum navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Jaroslavu Blahníkovou a pana Jiřího Pilného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice  volí místostarostou p.Jaroslavu Blahníkovou a pana Jiřího Pilného.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti  0 Zdrželi se 1.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

 

*          *          *

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru pana Luďka Kotka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice volí předsedou finančního výboru pana Luďka Kotka.

Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení  č. 9 bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Starosta ing.Zdeněk Blažek  navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Zdeňka Fošuma. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice volí předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka Fošuma.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající  ing. Zdeněk Blažek navrhl zvolit za členy finančního výboru pana Karla Novotného a pana Františka Farku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice volí členy finančního výboru pana Karla Novotného a pana Františka Farku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

Předsedající ing.Zdeněk Blažek navrhl zvolit za členy kontrolního výboru ing. Pavla Huška paní Vladimíru Čechovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal o návrhu hlasovat.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice  volí členy kontrolního výboru pana ing. Pavla Huška a paní Vladimíru Čechovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 540,-Kč, a to ode dne ustavujícího zasedání.  Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 1300,-Kč, odměnu za  výkon funkce neuvolněného starosty obce ve výši 24.511,-Kč a neuvolněných místostarostů obce ve výši 10 450,-Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,-Kč. měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního  výboru zastupitelstva ve výši 1300,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy finančního a kontrolního výboru.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.511,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarostů jako neuvolněných členů zastupitelstva obce ve výši 10.450,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarostů.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

 

 

 

Bod IV - Diskuse

 

Do diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky

 

*          *          *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.45 hodin

 

Přílohy zápisu:

1)Prezenční listina

2)Listina prokazující složení slibu zastupitelstva

3)Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.11.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

Vyvěšeno:  3.11.2014                                              Sejmuto: 20.11.2014

 

Zveřejněno na stránkách umožňující dálkový přístup:  3.11.2014 – 20.11.2014

 

 

 

 

Příloha č.1

 

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice dne 3.11.2014 –

 

 

 

Prezenční listina

 

 

 

 

Jméno a příjmení člena

zastupitelstva obce

Podpis

 

Ing. Zdeněk Blažek

 

 

Luděk Kotek

 

 

Jaroslava Blahníková

 

 

Zdeněk Fošum

 

 

Jiří Pilný

 

 

Karel Novotný

 

 

Vladimíra Čechová

 

 

František Farka

 

 

Ing. Pavel Hušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice dne 3.11.2014

 

 

 

 

 

Slib

člena zastupitelstva obce.

 

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Staré Hodějovice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  (§ 69 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

 

 

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

 

 

 

Jméno a příjmení

Podpis

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

 

 

Luděk Kotek

 

 

Jaroslava Blahníková

 

 

Zdeněk Fošum

 

 

Jiří pilný

 

 

Karel Novotný

 

 

Vladimíra Čechová

 

 

František Farka

 

 

Ing. Pavel Hušek

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích, 3.11.2014