Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.9 ze zasedání Zastupitelstva dne 14.12.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.9
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 14.12.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Jiří Pilný, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení termínu inventur pro rok 2016.
 3. Schválení  složení inventurních komisí.
 4. Schválení OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku ze psů.
 6. Schválení OZV č. 2/2016 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 7. Schválení OZV č. 4/2016 o stanovení systému shromažďování odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
 8. Schválení rozpočtu obce na rok 2017.
 9. Schválení rozpočtové změny č.11/2016 a 12/2016.
 10. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu na rok 2017
 11. Projednání úhrady příspěvku na podporu ekologického vytápění.
 12. 12.  Schválení zřízení VB, „Staré Hodějovice, D3 SO 436 – VO u MÚK-       Hodějovice-obec“.
 13. Schválení žádosti o finanční příspěvek-SDH.
 14. Schválení žádosti o odkup pozemku p.č. 215/1 od Jihočeské university, České Budějovice pro dětské hřiště Kohoutova ul.
 15. Schválení pachtu pozenku p.č. 215/1 od Jihočeské university.
 16. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 452/86.
 17. Schválení prodeje pozemku p.č. 429/32.
 18. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 153/3.
 19. Schválení žádosti o dotaci pro Občanské sdružení PREVENT 99 z.ú.
 20. Projednáání žádosti o odkup pozemku p.č. 369/1, KÚ Staré Hodějovice o výměře cca 50m2.
 21. Informace o veřejnoprávnísmlouvě na úseku výkonu agendy speciálníhoé stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle zákona 13/1997 Sb. - změna od 15.12.2016.
 22. Informace o vypořádání připomínek a schválení dodatku plánu péče o přírodní památku-“Tůně u Špačků“, na období 2016-2024.
 23. Projednání udělení souhlasu obce s opravou vodovodního potrubí v chatové oblasti na pozemku 369/1.
 24. Projednání připomínky pana Labského k retardéru před domem č. 331, ul.Hodějovická.
 25. Projednání vydání rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti jejímž majitelem je JUDr.M.Tonner k účelové komunikaci  na pozemku p.č. 583/6.
 26. Projednání rozhodnutí ČIŽP k rybníku Hodějovický a schválení odvolání k tomuto rozhodnutí.
 27. Informace o průběhu konkurzu na místo ředitelky MŠ.
 28. Různé

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing. Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

28. Informace o zastavení řízení rekultivace odkaliště Staré Hodějovice.

29. Informace o žádosti obce Nová Ves o příspěvek na opravu komunikace Na Štětkách v majetku obce Nová Ves.

30. Schválení darovací smlouvy.

31. Informace o rozboru otázky rušení nočního klidu v obci.

32. Schválení změny odměn zastupitelů od 1.1.2017.

33. Schválení Dodatku č. 1e-Směrnice k veřejným zakázkám.

34. Schválení žádosti o navýšení příspěvku na provoz MŠ.

35. Zrušení záměru směny pozemků, usnesení č. 24/3/2016 ze dne  26.4.2016.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 35:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/9/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Starosta dal pokyn k provedení inventur pro rok 2016 k datu 31.12.2016

       

 

Návrh usnesení č.2/9/2016:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje termín inventur roku 2016 k datu 31.12.2016.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.

    

 

 

3.  Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur roku 2016:

 

I. Mateřská škola                              Předseda:    Ing.Pavel Hušek

                                                      Člen:           Mgr. Berešová Jana

                                                      Člen:           Novotný Karel

 

       

        II. Obec, pohostinství                   Předseda:     Novotný Karel

                                                       Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

                                                            Člen:           Vladimíra Čechová

 

   III. SDH                                         Předseda:    Kotek Luděk

                                                       Člen:           František Farka

                                                            Člen:           Fošum Zdeněk 

 

 

         IV. Veřejnoprávní kontrola MŠ      Předseda:   Ing. Pavel Hušek

                                                        Člen:          Novotný Karel

                                                              Člen:          Jiří Pilný

 

 

 

         V. Knihovna                                  Předseda:  Ing. Čermáková Miroslava

                                                                           Kotek Luděk

                                                                           Kryštof Vacek

 

 

 

 

Návrh usnesení č.3/9/2016:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení inventurních komisí  k provedení inventur roku 2016.

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/9/2016 bylo schváleno.

 

 

4.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku      za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.září 2017.

 

Návrh usnesení č. 4/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č. 3/2016.Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok.

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/9/2016 bylo schváleno.

      

 

 

 

5.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku  ze psů.

 

               Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)   za prvního psa     …………………………………………………………………………………    300,-Kč

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      ….…………………….    450,-Kč

c)   za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

      vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

      sirotčího důchodu    ……………………………………………………………………………..   200,-Kč

b)

tohoto ustanovení     …………………………………………………………………………….   300,-Kč

 

Poplatek je splatný do 31.3.2017

  

        Návrh usnesení č. 5 /9/2016:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.1/2016 o místním poplatku ze psů.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

         Usnesení č. 5/9/2016 bylo schváleno.

 6.    Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství.

 

       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

          Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 6/9/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.2/2016 o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/9/2016 bylo schváleno.

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice

 

 

 

      Návrh usnesení č. 7/9/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.4/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/9/2016 bylo schváleno.

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet je navržen    jako nevyrovnaný: příjmy 17.800.000,-Kč,

                                výdaje 27.510.000,-Kč,

                                financování -12.210.000

      

Starosta objasnil způsob tvorby rozpočtu a důvody pro návrh nevyrovnaného rozpočtu.

 

K návrhu rozpočtu pro rok 2017 nebyly vzneseny připomínky.

                                  

 

Návrh usnesení č. 8/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nevyrovnaný rozpočet na položky a paragrafy. Rozepsaný rozpočet na rok 2017 je přílohou zápisu.:

       příjmy 17.800.000,-Kč,

       výdaje 27.510.000,-Kč,

      financování -12.210.000, z toho 2.500.000,-Kč činí splátky dlouhodobého     úvěru. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem finančních prostředků minulých let.

      

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/9/2016 bylo schváleno.

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.10/2016:

       

 Příjmy:         403.700,-Kč

 Výdaje:        800.665,- Kč

Financování:  396.965,-Kč

 

Dále rozpočtové opatření č. 11/2016:

 

Příjmy:          376.505,-Kč

Výdaje:         203.647,- Kč

Financování:  172.858,-Kč

 

Rozpočtová opatření č.10/2016 a 11/2016 byla předložena zastupitelstvu na zasedání č.9/2016 dne 14.12.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

10.  Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Tzn., že  za každého občana s trvalým pobytem ve Starých Hodějovicích bude z rozpočtu obce v roce 2017 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

   Návrh usnesení č. 9/9/2016:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Za každého občana bude z rozpočtu obce v roce 2017 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/9/2016 bylo schváleno.

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického   vytápění.

 

 

   Návrh usnesení č. 10/9/2016:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického vytápění. Příspěvek ve výši 3.000,-Kč bude poskytnut občanům, kteří splňují podmínky uvedené ve Smlouvě o příspěvku, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/9/2016 bylo schváleno

 

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena služebnosti s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem „Staré Hodějovice, D3 SO 436-VO u MÚK-Hodějovice-obec“.

 

       Návrh usnesení č. 11/9/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo zřízení věcného břemena s firmou Ředitelství silnic a dálnic, České Budějovice s názvem „Staré Hodějovice, D3 SO 436-VO u MÚK-Hodějovice-obec“.

  Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 606/1, ostatní plocha , KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 100, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje. Investorem je ŘSD, které platí úhradu za VB povinnému v ceně 12.317,-Kč.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 11/9/2016 bylo schváleno.

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Staré Hodějovice o neinvestiční příspěvek   na provoz spolku na rok 2016.

 

       

      Návrh usnesení č.12/9/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost SDH Staré Hodějovice o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz spolku na rok 2016 ve výši 50.000,--Kč.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 12/9/2016 bylo schváleno.

 

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo žádost obce o odkup pozemku p.č. 215/1 od Jihočeské university České Budějovice pro dětské hřiště v ulici Kohoutova.

                

 

       Návrh usnesení č.13/9/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost o odkup pozemku p.č. 215/1 od Jihočeské university České Budějovice pro dětské hřiště v ulici Kohoutova.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 13/9/2016 bylo schváleno.

 

15. Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci (pozemek p.č. 215/1, TTP    o výměře 548 m2) s Jihočeskou universitou České Budějovice.

 

 

 

 

Návrh usnesení č.14/9/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci, pozemek p.č. 215/1, TTP    o výměře 548 m2. s Jihočeskou universitou České Budějovice. Nájemné činí 5.480,-Kč/rok.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 14/9/2016 bylo schváleno.

 

 

16. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části pozemku p.č. 452/86.

 

Návrh usnesení č. 15/9/2016

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 452/86.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 15/9/2016 bylo schváleno.

 

 

17. Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.č. 429/32, ostatní plocha o výměře 127 m2, 031-510, LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.16/9/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 429/32, ostatní plocha o výměře 127 m2, 031-510, LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Cena pozemku činí 400,--Kč. Náklady související s prodejem pozemku hradí kupující.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 16/9/2016 bylo schváleno.

 

18. Zastupitelstvo projednalo žádost o odkup pozemku p.č. 153/3, KÚ Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.17/9/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.  153/3, KÚ Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 17/9/2016 bylo schváleno.

 

19. Zastupitelstvo obce projednalo  žádost občanského sdružení PREVENT 99 z.ú. o poskytnutí příspěvku na podporu služeb v oblasti protidrogové politiky na území okresu České Budějovice na rok 2017.

 

 

Návrh usnesení č. 18/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení PREVENT 99 z.ú. ve výši 12.540,-Kč na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/9/2016 bylo schváleno.

 

    

   20. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p.č. 369/1 o výměře cca 50m2 (chatová oblast).

 

 

          Návrh usnesení č.19/9/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost o prodej části pozemku        p.č.   369/1.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 19/9/2016 bylo schváleno.

 

 

21. Starosta informoval zastupitele o Ukončení veřejnoprávních smluv na úseku

        výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle  

        zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

        Zákon nabývá účinnosti 14.12.2016.

 

 

22. Starosta informoval zastupitele o revitalizaci „Přírodní památky Tůně u Špačků“. K úpravám přírodní památky nemá obec připomínek.

 

 

 

23. Zastupitelstvo projednalo nutnost opravy vodovodního potrubí v chatové oblasti v k.ú. Staré Hodějovice na parcele č. 369/1.

 

 

   Návrh usnesení č. 20/9/2016:Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje opravu vodovodního potrubí v chatové oblasti na parcele č. 369/1.

 

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 20/9/2016 bylo schváleno

 

 

24. Starosta informoval zastupitele o  připomínce  p.Labského  k retardéru před domem č. 331., ulice Hodějovická. Situace bude řešena.

 

 

 

25. Starosta informoval zastupitele o vydaném Rozhodnutí  o povolení  připojení nemovitosti v majetku JUDr. M.Tonnera k účelové komunikaci na pozemku p.č. 583/6.

 

 

26. Zastupitelstvo obce projednalo znění Rozhodnutí České inspekce životního prostředí,

     Oblastního inspektorátu České Budějovice a znění Odvolání k tomuto Rozhodnutí.

 

Návrh usnesení č. 21/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění Odvolání k Rozhodnutí     ČIŽP, Oblastní inspektorát České Budějovice týkající se Hodějovického rybníka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 21/9/2016 bylo schváleno

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o termínu konání výběrového řízení na místo ředitelky MŠ.

 

 

28. Starosta seznámil zastupitele s Usnesením zastavení řízení. Magistrát města České

      Budějovice – vodoprávní úřad  zastavil řízení ve věci vodního díla:  „Rekultivace

      odkaliště Hodějovice“.

 

 

29. Zastupitelstvo obce projednalo žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na opravu

      silnice na    Štětkách v majetku obce Nová Ves.

 

 

Návrh usnesení č. 22/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na opravu komunikace Na Štětkách v majetku obce Nová Ves.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 1

     Usnesení č. 22/9/2016 bylo schváleno

 

30. Zastupitelstvo obce projednalo znění darovací smlouvy.

 

Návrh usnesení č. 23/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč, který bude použit na provozní výdaje MŠ.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 23/9/2016 bylo schváleno

 

31. Starosta seznámil zastupitele s právnickým rozborem otázky nočního klidu v obci.

      Vydání vyhlášky bude řešeno s právním zástupcem.

   

 

32. Zastupitelstvo projednalo změnu nařízení vlády č.37/2003 Sb. O navýšení odměn

     zastupitelů o 4% .

   

  Návrh usnesení č. 24/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje navýšení odměn zastupitelů od 1.1.2017 (dle změny nařízení vlády č.37/2003 Sb.,) o 4% takto:

Starosta: 27.176,-Kč, Místostarostové: 11.605,-Kč, Předseda finančního výboru: 1.442,-Kč, Předseda kontrolního výboru 1.442,-Kč,  Zastupitelé: 599,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 24/9/2016 bylo schváleno

 

 

33. Zastupitelstvo obce projednalo znění dodatku č. 1e – Směrnice k Veřejným zakázkám 

      (podle zákona 134/2016 Sb. A zák. č. 55/2012 Sb.).

 

Návrh usnesení č. 25/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Dodatek č. 1e – Směrnice k Veřejným zakázkám (podle zákona 134/2016 Sb. A zák. č. 55/2012 Sb.).

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 25/9/2016 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

34. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o navýšení příspěvku na provoz MŠ.

 

Návrh usnesení č. 26/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost o navýšení příspěvku na provoz MŠ ve výši 10.000,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 26/9/2016 bylo schváleno

 

 

35. Zastupitelstvo obce projednalo zrušení záměru směny pozemků s p.Šimečkovou

      týkající se možnosti přístupu na obecní pozemek.

 

 

Návrh usnesení č. 27/9/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zrušení usnesení č. 24/3/2016 ze dne 26.4.2016 (Zápis ze zastupitelstva č.3).

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 27/9/2016 bylo schváleno

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

2)  Rozpočet obce na rok 2017

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.12.2016

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     15.12.2016                                                            Sejmuto: 2.1.2017