Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.8 ze zasedání Zastupitelstva dne 15.12.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.8
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 15.12.2014, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Jiří Pilný, František Farka

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení termínu inventur pro rok 2014.
 3. Schválení  složení inventurních komisí.
 4. Schválení OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Schválení OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů.
 6. Schválení OZV č. 3/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 7. Schválení rozpočtu obce na rok 2015.
 8. Schválení rozpočtové změny
 9. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určil ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl program rozšířit o body:   

 

   9.    Schválení žádosti občanského sdružení PREVENT o poskytnutí příspěvku.

  10.   Schválení výše dotací na akci „Revitalizace Hodějovického rybníka“.

  11.   Schválení poskytnutí příspěvku na provoz prodejny.

  12.   Projednání zpráv finančního a kontrolního výboru.

  13.   Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadů.

  14.   Projednání úhrady příspěvku na podporu ekologického vytápění.

  15.   Projednání žádosti o pronájem obecního bytu.

  16.   Výběr finančního ústavu na poskytnutí úvěru na „Revitalizaci  Hodějovického rybníka“.

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/8/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 16:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 

2.  Starosta dal pokyn k provedení inventur pro rok 2014 k datu 31.12.2014

       

 

Návrh usnesení č.2/8/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje termín inventur roku 2014 k datu 31.12.2014.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/8/2014 bylo schváleno.

    

 

 

3.  Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur roku 2014:

I. Mateřská škola                              Předseda:    Ing.Pavel Hušek

                                                      Člen:           Vejdovcová Alena

                                                      Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

 

       

        II. Obec, pohostinství                   Předseda:     Novotný Karel

                                                       Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

                                                            Člen:           Vladimíra Čechová

 

   III. SDH                                       Předseda:    Kotek Luděk

                                                       Člen:           František Farka

                                                            Člen:           Fošum Zdeněk 

 

 

         IV. Veřejnoprávní kontrola MŠ        Předseda:   Ing. Pavel Hušek

                                                        Člen:          Novotný Karel

                                                             Člen:          Ing. Čermáková Miroslava

 

 

         V. Knihovna                                Předseda:  Ing. Čermáková Miroslava

                                                                           Kotek Luděk

                                                                           Kryštof Vacek

 

 

 

 

Návrh usnesení č.3/8/2014:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení inventurních komisí k provedení inventur roku 2014.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 3/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 

4.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku      za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.září 2014.

 

Návrh usnesení č. 4/8/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č. 1/2014.Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok.

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/8/2014 bylo schváleno.

      

 

 

 

5.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku  ze psů.

 

               Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)   za prvního psa     …………………………………………………………………………………    300,-Kč

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      ….…………………….    450,-Kč

c)   za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

      vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

      sirotčího důchodu    ……………………………………………………………………………..   200,-Kč

 1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)

tohoto ustanovení     …………………………………………………………………………….   300,-Kč

 

Poplatek je splatný do 31.3.2014

  

        Návrh usnesení č. 5 /8/2014:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.2/2014 o místním poplatku ze psů.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

         Usnesení č. 5/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství.

       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

          Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 6/8/2014:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.3/2014 o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2015. Rozpočet je navržen    jako nevyrovnaný: příjmy 25.889.000,- Kč, výdaje 32.105.000,-Kč.

       Schodek rozpočtu bude financován dlouhodobou půjčkou.

Starosta objasnil způsob tvorby rozpočtu a důvody pro návrh nevyrovnaného rozpočtu.

 

K návrhu rozpočtu pro rok 2015 nebyly vzneseny připomínky.

                                  

 

Návrh usnesení č. 7/8/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nevyrovnaný rozpočet na položky a paragrafy. Rozepsaný rozpočet na rok 2015 je přílohou zápisu.:

Příjmy:     25.889.000,- Kč

Výdaje:     32.105.000,-Kč

Financování: bude řešeno úvěrem ve výši  6.658.000-Kč

Přebytek: 442.000,-Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

   

8. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.9/2014:

       

 Příjmy:         659.796,- Kč

 Výdaje:        - 13.540,- Kč

Financování: - 673.336,-Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.9/2014 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.8/2014 dne 15.12.2014. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 9.   Zastupitelstvo projednalo žádost občanského sdružení PREVENT o poskytnutí příspěvku na podporu služeb v oblasti protidrogové politiky na území okresu České Budějovice na rok 2015.

 

 

Návrh usnesení č. 8/8/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení PREVENT ve výši 12.265,-Kč na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 

10.  Zastupitelstvo projednalo příjem dotací na akci „Revitalizace Hodějovického rybníka“

 

 

   Návrh usnesení č. 9/8/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí dotací na akci „Revitalizace Hodějovického rybníka“ v následujících výších:

 • Dotace ERDF:    14.424.587,45 Kč
 • Dotace SFZP:      1.109.583,63 Kč
 • Hrazeno z prostředků obce: 6.657.501,62 Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/8/2014 bylo schváleno

 

 

 

11.  Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny  potravin v obci Staré Hodějovice na rok 2015.

 

 Návrh usnesení č.10/8/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin v obci Staré Hodějovice ve výši 3.000,-Kč/měsíc. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že otvírací doba v prodejně bude od 7.00 hodin.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 

12.   Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili zastupitele s provedenými   kontrolami.

          -Finanční výbor:  Kontrola využití dotace na SDH.

          -Kontrolní výbor: Kontrola vyplácení příspěvku občanům na ekologické vytápění.

 

 

 

13.    Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Tzn., že  za každého občana s trvalým pobytem ve Starých Hodějovicích bude z rozpočtu obce v roce 2015 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

   Návrh usnesení č. 11/8/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Za každého občana bude z rozpočtu obce v roce 2015 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 11/8/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 

14. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického   vytápění.

 

 

   Návrh usnesení č. 12/8/2014:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického vytápění. Příspěvek ve výši 3.000,-Kč bude poskytnut občanům, kteří splňují podmínky uvedené ve Smlouvě o příspěvku, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 12/8/2014 bylo schváleno

 

 

 

15. Starosta informoval zastupitele o neprodloužení žádosti o pronájem obecního bytu.       Pronájem bude ukončen dle nájemní smlouvy k 31.3.2015. Uvolněné prostory budou využity k rozšíření pohostinství.

 

 

16. Starosta otevřel obálky finančních ústavů, které mají zájem o poskytnutí úvěru obci na revitalizaci Hodějovckého rybníka. Nabídky poskytly - Komerční banka, a.s., ČSOB, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Nabídky budou vyhodnoceny a výběr nejvhodnějšího finančního ústavu bude proveden na příštím zasedání zastupitelstva. 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     16.12.2014                                                            Sejmuto: 5.1.2015

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 16.12.2014 do 5.1.2015