Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.7 ze zasedání Zastupitelstva dne 26.11.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.7
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 26.11.2014, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Jiří Pilný, František Farka

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení usnesení změny č.4. ÚP obce Staré Hodějovice.
  3. Schválení zadávacích podmínek pro poskytnutí úvěru na revitalizaci Hodějovického rybníka.
  4. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určil ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.   

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/7/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 4:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/7/2014 bylo schváleno.

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo návrh změny č.4 ÚP obce Staré Hodějovice.

       

 

 Návrh usnesení č.2/7/2014:

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje návrh změny č.4 ÚP obce Staré Hodějovice. Úplné znění usnesení č.2/7/2014 je přílohou zápisu.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/7/2014 bylo schváleno.

 

 

3. Zastupitelstvo projednalo znění Výzvy k podání nabídky na financování projektu Revitalizace Hodějovického rybníka“. Budou osloveny tyto finanční ústavy:

 

  • Raiffeisen Bank
  • Sberbank CZ, a.s.
  • ČSOB a.s.
  • Česká spořitelna, a.s.
  • Komerční banka, a.s.

 

 

 

Návrh usnesení č. 3/7/2014:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění Výzvy k podání nabídky v poptávkovém řízení na financování projektu „Revitalizace Hodějovického rybníka“. Dále schvaluje výběr finančních ústavů (Raiffeisen Bank, Sberbank CZ, a.s., ČSOB a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.). Znění výzvy je přílohou zápisu.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/7/2014 bylo schváleno.

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.11.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     27.11.2014                                                            Sejmuto: 15.12.2014

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 27.11.2014 do 15.12.2014