Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.7 ze zasedání Zastupitelstva dne 18.10.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.7
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 18.10.2016, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, Jiří Pilný, František Farka, Luděk Kotek

 

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

 

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení zhotovitele projektové dokumentace na „Nový obecní úřad“.

   

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

  1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

  1. Schválení Usnesení ve věci zadání změny ÚP č.5 obce Staré Hodějovice.   
  2. Schválení Darovací smlouvy pro MŠ Staré Hodějovice.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/7/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 4:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/7/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

  1. Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatelů na zhotovení projektové dokumentace na stavbu nového Obecního úřadu. Osloveny byly 3 firmy:
  • Projektový ateliér AD s.r.o.
  • Dolmen s.r.o.
  • Pavel Grbač

       

 

 

Návrh usnesení č. 2/7/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje na základě vyhodnocení výběrové komise zhotovitele projektu pro stavbu nového Obecního úřadu. Vítězem výběrového řízení je firma Dolmen s.r.o. s cenou 480.370,--Kč vč. DPH. Firma byla vybrána vzhledem k nejnižší ceně a termínu dodání projektu. Zastupitelstvo pověřuje starostu ing. Zdeňka Blažka podpisem smlouvy s firmou Dolmen s.r.o.

    

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/7/2016 bylo schváleno.

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo Usnesení ve věci zadání změny ÚP č.5 obce Staré Hodějovice.   

 

Návrh usnesení č. 3/7/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Usnesení č. 3/7/2016 ve věci zadání změny ÚP č.5 obce Staré Hodějovice.   Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/7/2016 bylo schváleno.

 

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí finančního daru od firmy EKOS Netolice s.r.o. ve výši 10.000,--Kč ve prospěch MŠ Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č. 4/7/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí finančního daru (darovací smlouvy) od firmy EKOS Netolice s.r.o. ve výši 10.000,--Kč ve prospěch MŠ Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/7/2016 bylo schváleno.

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18.30 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

2)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne. 19.10.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     19.10.2016                                                            Sejmuto: 4.11.2016

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 19.10.2016  do  4.11.2016