Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.6 ze zasedání Zastupitelstva obce dne 5.10.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.6
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 5.10.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, Jiří Pilný, František Farka

 

 

Omluveni:  Luděk Kotek

Program zasedání:

 

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2016 , 8/2016 a 9/2016
 3. Schválení záměru zřízení věcného břemena „Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“
 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km 138.00“ .
 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 436 úprava VO u MÚK“.
 6. Schválení nákupu pozemku p.č.254/14, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 372.
 7. Schválení prodeje pozemku p.č.583/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 8. Schválení prodeje pozemku p.č.363/5/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 9. Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách.

    10. Zpráva finančního výboru o provedených kontrolách.

    11. Projednání žádosti o změnu ÚP – ing.Votruba.

    12. Informace o Rozhodnutí ČIŽP se spol. Hydrokov s.r.o.

    13. Informace o studii stavby nového OÚ Staré Hodějovice.

    14. Informace z jednání o výstavbě dálnice D3.

    15. Schválení Budoucí kupní smlouvy-Jez u Špačků.

 16. Schválení Darovací smlouvy.

    17. Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z Územního rozhodnutí s firmou E.ON (Krátká ul.-Staré Hodějovice).

    18. Schválení prodeje pozemků – smlouvy s firmou ŘSD ČR.

    19. Projednání vstupu na pozemek LV 369/1, lesní pozemek – žádost chatařů Staré Hodějovice (Na Verku).

    20. Schválení záměru odprodeje obecního pozemku p.č. 111-manželé Palkovičovi Staré Hodějovice.

    21. Oplocení pozemku p.č. 376/10 (p.Charvát), chata Na Verku.

 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

 1. Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1.  Projednání zadání projektu na nový OÚ.

  23.  Projednání zákona o rušení nočního klidu.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 23:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.7/2016

       

 

 Výdaje:                   271.561,-- Kč

Financování:             271.561,-- Kč

 

    rozpočtové opatření č. 8/2016

 

 Příjmy:                     348.400,-- Kč

 Výdaje:                    253.285,-- Kč

         Financování:              -95.115,-- Kč

 

    rozpočtové opatření č. 9/2016

   

 Příjmy:                     313.500,-- Kč

 Výdaje:                      54.929,-- Kč

         Financování:            -258.571,-- Kč

 

 

 

Rozpočtové opatření č.7/2016, 8/2016 a 9/2016 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.6/2016 konaného dne 5.10.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

      

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena s názvem „ Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“.

 

Návrh usnesení č. 2/6/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice, s názvem: „ Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“. VB se zřizuje na pozemcích č.79/1, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice. VB se zřizuje za úplatu 1.000,--Kč.

 

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/6/2016 bylo schváleno.

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena – služebnosti s názvem

„ Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km  138.00“

 

Návrh usnesení č. 3/6/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena – služebnosti s firmou ŘSD, České Budějovice, s názvem: Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km  138.00“

 VB se zřizuje na pozemcích č.234/39, 234/47, 234/122, ostatní plocha, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 2137, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice ve vlastnictví fyzických osob. Investorem je ŘSD, které platí úhradu VB  povinnému v ceně 1840,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo zřízení věcného břemena – služebnosti s názvem

„ Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO 436 úprava VO u   MÚK“.

 

Návrh usnesení č. 4/6/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení věcného břemena – služebnosti s firmou ŘSD, České Budějovice, s názvem: Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné – Hodějovice, SO436, úprava VO u   MÚK“.

 VB se zřizuje na pozemcích č.3154/35, 36, 38, 39, ostatní plocha, KÚ České Budějovice, obec České Budějovice, zapsaných na LV 2480, KÚ pro Jihočeský kraj České Budějovice.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

6.   Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku p.č. 254/14.

 

 

       Návrh usnesení č.5/6/2016

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo nákup pozemku p.č. 254/14, zahrada, výměra 197 m2, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 372, cena pozemku je 400,-Kč/m2.

 

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

    

7.  Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 583/6.

 

 

Návrh usnesení č. 6/6/2016

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo prodej pozemku p.č. 583/6, ostatní plocha, výměra 567 m2,( 031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice,

 LV 1, cenu pozemku je 150,-Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 363/5.

 

 

Návrh usnesení č. 7/6/2016

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo prodej části pozemku p.č. 363/5, ostatní plocha, výměra 176 m2,(031-500) KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1, cenu pozemku je 400,-Kč/m2, náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.

.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

9. Předseda kontrolního výboru Z.Fošum informoval zastupitele o provedené kontrole – kontrola plnění rozpočtových příjmů. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

     

     Návrh usnesení č.8/6/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky  kontroly kontrolního výboru.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/6/2016 bylo schváleno.

                                                        

 

10.  Předseda finančního výboru informoval zastupitele o provedené kontrole. Byla provedena kontrola příjmů z prodeje pozemků. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

 

Návrh usnesení č.9/6/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky  kontroly finančního výboru.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/6/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 

11. Zastupitelstvo projednalo přijetí žádosti o změnu ÚP.

        

Návrh usnesení č. 10/6/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí žádosti o změnu ÚP a rozhodlo, že změna ÚP obce bude možná po přijetí nového ÚP obce, který bude zpracován v roce 2017.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/6/2016 bylo schváleno.

 

 

12. Starosta seznámil zastupitele s Rozhodnutím ČIŽP týkající se firmy HYDROKOV jako zhotovitele revitalizace Hodějovického rybníka.

 

 

 

13. Zastupitelstvo projednalo návrh studie nového OÚ.

 

Návrh usnesení č. 11/6/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje studii nového obecního úřadu Staré Hodějovice.

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/6/2016 bylo schváleno.

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo znění Smlouvy o provedení přeložky související se stavbou „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“

 

Návrh usnesení č.12/6/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o provedení přeložky související se stavbou „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“.

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/6/2016 bylo schváleno.

 

 

15. Zastupitelstvo projednalo znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

Návrh usnesení č.13/6/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě týkající se sjednání podmínek, za kterých bude uzavřena kupní smlouva o odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb technické infrastruktury „ZTV – Jez U Špačků“. Výše kupní ceny za všechny předané stavby včetně dotčených částí pozemků pod komunikací bude činit celkem 2.000,--Kč.

    

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

         Usnesení č. 13/6/2016 bylo schváleno.

 

 

16. Zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu.

 

Návrh usnesení č.14/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,--Kč, který je určen ve prospěch Mateřské školy Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/6/2016 bylo schváleno.

 

17. Zastupitelstvo projednalo znění Smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby.

 

Návrh usnesení č.15/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – „ZTV Staré Hodějovice, Krátká ulice“. Smlouva je uzavřená mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Staré Hodějovice

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/6/2016 bylo schváleno

 

18. Zastupitelstvo projednalo Kupní smlouvu č. 01-185/181-1/KS/2016

 

 

Návrh usnesení č.16/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Kupní smlouvu č. 01-185/181-1/KS/2016, uzavřenou mezi Obcí Staré Hodějovice a ŘSD ČR. Smlouva se týká prodeje pozemků: p.č. 631/2, 631/6, 631/7, 631/10, 632/14, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 535, spoluvlastníkem je Statutární město České Budějovice. Cena za pozemky činí 1.223.428,--Kč.

Dále zastupitelstvo ruší usnesení č. 6/3/2016 ze dne 26.4.2016.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/6/2016 bylo schváleno.

 

 

19. Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení ke vstupu na pozemek p.č. 369/1 – lesní pozemek.

 

Návrh usnesení č.17/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost o vstup na pozemek p.č. 369/1. žádost bude znovu projednána až po doložení souhlasu Statutárního Města České Budějovice jako spoluvlastníka pozemku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/6/2016 bylo schváleno.

 

 

20. Zastupitelstvo projednalo záměr o odprodej části pozemku.

 

Návrh usnesení č.18/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 110.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/6/2016 bylo schváleno.

 

 

21. Starosta informoval zastupitele o oplocení pozemku p.č. 376/10-chata na Verku. Záležitost bude řešena až po jednání s majitelem pozemku.

 

22. Zastupitelstvo projednalo přípravy na zadání projektu nového OÚ.

 

Návrh usnesení č.19/6/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice pověřuje starostu zadáním zpracování PD ve fázi územního rozhodnutí a stavebního povolení nového OÚ.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/6/2016 bylo schváleno.

 

 

23. Zastupitelstvo projednalo Novelu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. o rušení nočního klidu a způsobu nahlašování kulturních akcí.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.40 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne. 6.10.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     6.10.2016                                                            Sejmuto: 24.10.2016

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 6.10.2016  do  24.10.2016