Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.6 ze zasedání Zastupitelstva dne 8.12.2015

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.6
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 8.12.2015, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Jiří Pilný, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení termínu inventur pro rok 2015.
 3. Schválení  složení inventurních komisí.
 4. Schválení OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Schválení OZV č. 2/2015 o místním poplatku ze psů.
 6. Schválení OZV č. 3/2015 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 7. Schválení OZV č. 5/2015
 8. Schválení rozpočtu obce na rok 2016.
 9. Schválení rozpočtové změny č.11/2015 a 12/2015.
 10. Schválení žádosti o dotaci pro Občanské sdružení PREVENT, z.s.
 11. Schválení smluv na výkup pozemků – dálnice.
 12. Schválení záměru zřízení VB, „Staré Hodějovice, K 447/12-Bret-NN“.
 13. Schválení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření.
 14. Informace o provedeném auditu hospodaření obce.
 15. Informace o provedené kontrole Hodějovického rybníka – ČIŽP.
 16. Projednání žádostí o směnu pozemku obce, p.č. 445/20 za pozemek ve vlastnictví fyzických osob.
 17. Žádost firmy Pragoprojekt o smlouvu na realizaci přeložky.
 18. Schválení nájmů za pronájmy ( obecní rybník, kynologické cvičiště).
 19. Schválení příspěvku SDH.
 20. Různé

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

 1. Informace předsedů finančního a kontrolního výboru o provedených kontrolách.
 2. Schválení přijetí dotace od Krajského úřadu určenou pro SDH ve výši 1200,--Kč.
 3. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu na rok 2016.
 4. Projednání úhrady příspěvku na podporu ekologického vytápění.
 5. Projednání žádostí o změnu ÚP obce.
 6. Schválení prodeje pozemku p.č. 197 a p.č. 195/4.
 7. Schválení ÚP obce.
 8. Projednání žádosti o dokup pozemku p.č. 211/6.

 

      

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/6/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 27:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/6/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Starosta dal pokyn k provedení inventur pro rok 2015 k datu 31.12.2015

       

 

Návrh usnesení č.2/6/2015:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje termín inventur roku 2015 k datu 31.12.2015.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 2/6/2015 bylo schváleno.

    

 

 

3.  Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur roku 2015:

I. Mateřská škola                              Předseda:    Ing.Pavel Hušek

                                                      Člen:           Vejdovcová Alena

                                                      Člen:           Novotný Karel

 

       

        II. Obec, pohostinství                   Předseda:     Novotný Karel

                                                       Člen:           Ing. Čermáková Miroslava

                                                            Člen:           Vladimíra Čechová

 

   III. SDH                                         Předseda:    Kotek Luděk

                                                       Člen:           František Farka

                                                            Člen:           Fošum Zdeněk 

 

 

         IV. Veřejnoprávní kontrola MŠ      Předseda:   Ing. Pavel Hušek

                                                        Člen:          Novotný Karel

                                                              Člen:          Ing. Čermáková Miroslava

 

 

         V. Knihovna                                  Předseda:  Ing. Čermáková Miroslava

                                                                           Kotek Luděk

                                                                           Kryštof Vacek

 

 

 

 

Návrh usnesení č.3/6/2015:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení inventurních komisí k provedení inventur roku 2015.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/6/2015 bylo schváleno.

 

 

4.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku      za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.září 2016.

 

Návrh usnesení č. 4/6/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č. 4/2015.Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,-Kč za osobu a kalendářní rok.

 

         Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno.

      

 

 

 

5.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku  ze psů.

 

               Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)   za prvního psa     …………………………………………………………………………………    300,-Kč

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      ….…………………….    450,-Kč

c)   za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

      vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

      sirotčího důchodu    ……………………………………………………………………………..   200,-Kč

 1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)

tohoto ustanovení     …………………………………………………………………………….   300,-Kč

 

Poplatek je splatný do 31.3.2016

  

        Návrh usnesení č. 5 /6/2015:

  Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.2/2015 o místním poplatku ze psů.

 

        Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

         Usnesení č. 5/6/2015 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství.

       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

          Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 6/6/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.3/2015 o místním  poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno.

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice

 

 

 

      Návrh usnesení č. 7/6/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje OZV č.5/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/6/2015 bylo schváleno.

 

 

8. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2016. Rozpočet je navržen    jako vyrovnaný: příjmy 11.533.000,- Kč, výdaje 11.533.000,-Kč.

       Úvěr ve výši 1.250.000,-Kč bude hrazen z finančních prostředků minulých let.

 

K návrhu rozpočtu pro rok 2016 nebyly vzneseny připomínky.

                                  

 

Návrh usnesení č. 8/6/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje vyrovnaný rozpočet na položky a paragrafy. Rozepsaný rozpočet na rok 2016 je přílohou zápisu.:

Příjmy:     11.533.000,- Kč

Výdaje:     11.533.000,-Kč

Úvěr ve výši 1.250.000,-Kč bude hrazen z finančních prostředků minulých let.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/6/2015 bylo schváleno.

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.11/2015:

       

 

 Výdaje:        204.286,- Kč

Financování:  204.286,-Kč

 

Dále rozpočtové opatření č. 12/2015:

 

Příjmy:          26.573,-Kč

Výdaje:         50.925,- Kč

Financování:   24.352,-Kč

 

Rozpočtová opatření č.11/2015 a 12/2015 byla předložena zastupitelstvu na zasedání č.6/2015 dne 8.12.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

10.  Zastupitelstvo projednalo žádost občanského sdružení PREVENT o poskytnutí příspěvku na podporu služeb v oblasti protidrogové politiky na území okresu České Budějovice na rok 2016.

 

 

Návrh usnesení č. 9/6/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení PREVENT ve výši 12.595,-Kč na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/6/2015 bylo schváleno.

 

 

11. Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemků v majetku obce, které budou použity pro výstavbu dálnice.

 

 

       Návrh usnesení č. 10/6/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo prodej pozemků potřebných pro výstavbu dálnice. Seznam těchto pozemků je přílohou zápisu č.6/2015.

Pozemky budou prodány za cenu 1.064.284,-Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 10/6/2015 bylo schváleno.

 

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem „Staré Hodějovice, K 447/12-Brett-NN“.

       Dále pak projednalo uzavření Smluv budoucích darovacích.

 

 

 

       Návrh usnesení č. 11/6/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem „Staré Hodějovice, K 447/12-Brett-NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích č. 432/1, 432/6 TTP, (031-300), 434, ostatní plocha (031-500), 471/71, lesní pozemek (031-200), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. VB se zřizuje za úplatu 10.000,-Kč.

  Dále zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem Smluv o uzavření budoucích smluv  darovacích  na vodovod, VO a prodloužení ulice „Na Vyhlídce“ do majetku obce Staré Hodějovice.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 11/6/2015 bylo schváleno.

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo pověření starosty k provádění rozpočtových opatření.

 

        

 

      Návrh usnesení č.12/6/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice pověřuje starostu k provádění rozpočtového opatření v neomezeném rozsahu. Písemné zpracování rozpočtového opatření bude předloženo na zasedání zastupitelstva na vědomí.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 12/6/2015 bylo schváleno.

14. Starosta seznámil zastupitele s výsledkem auditu hospodaření obce. Auditem  nebyly shledány  nedostatky v hospodaření obce.  

                 

 

       Návrh usnesení č.13/6/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice přijímá následující opatření:

a)   V případě, že schodek rozpočtu bude kryt úvěrem, bude smlouva o poskytnutí úvěru podepsána před schválením rozpočtu v zastupitelstvu obce.

b) Schválený rozpočet bude přenesen do výkazu FIN 2-12 tak, jak byl  schválen v zastupitelstvu obce.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 13/6/2015 bylo schváleno.

 

 

15. Starosta informoval zastupitele o provedené kontrole ČIŽP, jejímž předmětem byl Hodějovický rybník a jeho okolí.

 

 

16. Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemků. Důvodem směny je nelogický stávající stav, kdy pozemek ve vlastnictví obce zůstal po digitalizaci uprostřed pozemků ve vlastnictví fyzických osob. Směnou pozemků dojde k logickému zcelení pozemků jak ve vlastnictví obce tak ve vlastnictví fyzických osob.

 

Návrh usnesení č.14/6/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr směny pozemků takto:

·         pozemek p.č. 471/66, k.ú. Staré Hodějovice, lesní pozemek o výměře 916 m2, ve vlastnictví fyzických osob

za

 • pozemek p.č. 445/20, orná půda o výměře 467 m2, ve vlastnictví obce Staré Hodějovice

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 14/6/2015 bylo schváleno.

 

17. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy firmy Pragoprojekt, a.s.jako zplnomocněného zástupce investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic  o realizaci přeložky místních komunikací a chodníků, které jsou součástí stavby dálnice D3.

 

Návrh usnesení č.15/6/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření „Smlouvy o realizaci přeložky“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 15/6/2015 bylo schváleno.

 

18. Zastupitelstvo projednalo záměry pronájmů:

     a) Hodějovický rybník – Rybářskému spolku, Staré Hodějovice-vzhledem ke skutečnosti, že po revitalizaci rybníka není možné po dobu 2 let chovat zde ryby bude nájemce pouze udržovat pořádek v okolí rybníka. Po dobu dalších 3 let bude rybník sloužit pouze ke sportovnímu rybaření.

     b) Pozemku p.č. 189/7, TTP, k účelu kynologického cvičiště pro Český kynologický svaz, ZKO Boršov nad Vltavou.

 

Návrh usnesení č.16/6/2015

 

      Starosta pověřil zastupitelstvo obce Staré Hodějovice stanovením podmínek a výše pronájmů:

a) Hodějovický rybník – bude pronajat Rybářskému spolku, Staré Hodějovice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 5-ti let. Nájemné je stanoveno tak, že první 2 roky bude nájemné 0,-Kč (jedná se o období, kdy nájemce bude pouze provádět údržbu přilehlého pozemku) a další 3 roky je výše nájemného stanovena na 25.000,-Kč/rok.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 16/6/2015 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č.17/6/2015

 

Starosta pověřil zastupitelstvo obce Staré Hodějovice stanovením podmínek a výše pronájmů:

b) Část pozemku p.č. 189/7 (cca 8000m2) – bude pronajata Českému kynologickému svazu, ZKO Boršov n/Vlt. za následujících podmínek:

 • ZKO provede na své náklady vyčištění pronajatého pozemku.
 • ZKO provede na své náklady oplocení pronajatého pozemku.
 • ZKO se bude 70% finančně podílet na vybudování příjezdové. komunikace a parkoviště
 • ZKO nesmí na pronajatém pozemku vybudovat žádnou trvalou stavbu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 10-ti let. Nájemné je stanoveno tak, že prvních 5 let bude nájemné 0,-Kč (vzhledem k vynaloženým finančním nákladům ZKO). Na dalších 5 let bude nájemné stanoveno tak, že jeho výše bude vycházet z ceny obvyklé za pronájem zemědělské půdy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 17/6/2015 bylo schváleno.

 

19. Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz spolku na rok 2015.

 

Návrh usnesení č.18/6/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost SDH o neinvestiční příspěvek na provoz spolku ve výši 50.000,-Kč na rok 2015.

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 18/6/2015 bylo schváleno.

 

 1. Předseda finančního výboru podal informaci o provedených kontrolách finančního výboru v roce 2015. Předseda kontrolního výboru podal informaci o provedených kontrolách v roce 2015.

   

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo přijetí dotace od Krajského úřadu určenou pro SDH.

 

Návrh usnesení č.19/6/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí dotace od Krajského úřadu ve výši 1.200,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 19/6/2015 bylo schváleno.

 

22. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Tzn., že  za každého občana s trvalým pobytem ve Starých Hodějovicích bude z rozpočtu obce v roce 2016 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

   Návrh usnesení č. 20/6/2015:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz a likvidaci odpadu. Za každého občana bude z rozpočtu obce v roce 2016 uhrazena částka 600,-Kč, což je celková poplatková povinnost občana za likvidaci odpadu. Pro upřesnění: Z rozpočtu obce bude hrazen vývoz 1 popelnice pro 1 rodinu týdně. Vývoz každé další popelnice bude rodina platit ve skutečné výši nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 20/6/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

23. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického   vytápění.

 

 

   Návrh usnesení č. 21/6/2015:

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje poskytnutí příspěvku občanům na podporu ekologického vytápění. Příspěvek ve výši 3.000,-Kč bude poskytnut občanům, kteří splňují podmínky uvedené ve Smlouvě o příspěvku, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 21/6/2015 bylo schváleno

 

 

24. Zastupitelstvo obce projednalo žádosti fyzických osob o změny územního plánu obce Staré Hodějovice. O ZÚP žádají:

 • Eva Klabouchová, Dis, Dobrovodská 162/19, 370 01 České Budějovice, p.č. 452/73
 • Daniela Písková ing, Eva Klabouchová Dis, Dobrovodská 162/19 370 01 České Budějovice, p.č. 286/1.

 

Návrh usnesení č. 22/6/2015:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 •     Daniela Písková ing, Eva Klabouchová Dis, Dobrovodská 162/19 370 01 České Budějovice, p.č. 286/1.

      Změna ÚP je povolena pro výstavbu 1RD.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 22/6/2015 bylo schváleno

 

 

Návrh usnesení č. 23/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

 • Eva Klabouchová, Dis, Dobrovodská 162/19, 370 01 České Budějovice, p.č. 452/73

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 23/6/2015 bylo schváleno

 

25. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 197 a p.č. 195/4 p.ing Vlastimilu Geregovi.

 

Návrh usnesení č. 24/6/2015:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č.197 o výměře 452 m2, TTP (031-300) a pozemku p.č. 195/4 o výměře 629 m2, ostatní plocha, (031-500), LV KÚ Staré Hodějovice za cenu 400,--Kč/m2, ing Vlastimilu Geregovi

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 24/6/2015 bylo schváleno

 

26. Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o pořízení změny ÚP obce Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č. 25/6/2015:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje žádost o pořízení změny ÚP obce Staré Hodějovice na pozemcích 670/2 a 670/13 Petra Drse a Jaroslava Douchy. Předmětem změny je navržení zastavitelné plochy pro bydlení v RD doplňující zástavbu realizovanou dle územní studie „U Ostrova“. Zpracované ing, arch. Petrem Žížalou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 25/6/2015 bylo schváleno

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o odkup obecního pozemku.

 

Návrh usnesení č. 26/6/2015:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost pana Ing. Petra Votruby na odkup pozemku p.č. 211/6 LV 1 v KÚ Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 26/6/2015 bylo schváleno

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.05 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 9.12.2015

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     10.12.2015                                                            Sejmuto: 30.12.2015

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 10.12.2015  do  30.12.2015