Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.6 ze zasedání Zastupitelstva dne 12.11.2014

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.6
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 12.11.2014, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Ing. Pavel Hušek, Luděk Kotek, Jiří Pilný, František Farka

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtového opatření č.7/2014.
  3. Schválení zřízení věcného břemena.
  4. Projednání žádostí o změnu ÚP.
  5. Projednání zadání projektu na ZTV ul. Krátká.
  6. Projednání akce Revitalizace Hodějovického rybníka.
  7. Různé

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

    7.   Přijetí finanční neinvestiční dotace na SDH.

 8.    Informace o výlovu Hodějovického rybníka.

 9.    Projednání žádostí občanů.

10.   Projednání obměny kamerového systému.

11.   Schválení opravy topení v sále pohostinství.

12.   Ukončení nájemní smlouvy s Rybářským spolkem.

13.   Schválení složení stavební komise.

14.   Projednání žádosti o směnu pozemků.

15.   Projednání dopravní situace na křižovatce ulic Hodějovická – Dolní.

16.   Schválení příspěvku SDH..

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/6/2014:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 16:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/6/2014 bylo schváleno.

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.7/2014:

       

 Příjmy:         624.300,- Kč

 Výdaje:          69.467,- Kč

Financování: -554.833,- Kč

 

     Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.8/2014:

 

Příjmy:           304.212,- Kč

Výdaje:          322.291,- Kč

Financování:     18.079,- Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.7/2014 a 8/2014 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č.6/2014 dne 12.11.2014. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

       

 

3. Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Doubravice, D3, SO421-přeložka NN“.  Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích  č. 632/14, orná půda, (031—0310), 631/2, lesní pozemek, (031-210),KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 535, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,-Kč.

 

 

 Návrh usnesení č.2/6/2014:

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Doubravice, D3, SO421-přeložka NN“.  Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích  č. 632/14, orná půda, (031—0310), 631/2, lesní pozemek, (031-210), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 535, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,-Kč.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/6/2014 bylo schváleno.

 

 

4. Zastupitelstvo projednalo žádosti  fyzických osob na pořízení  změn územního plánu obce Staré Hodějovice. O změny ÚP žádají:

 

   a) fyzická osoba, p.č. 501/2

   b) fyzická osoba, p.č. 286/2, 210/17

   c) fyzická osoba, p.č. 285, 270/16

   d) fyzická osoba, p.č. 270/1

    e) fyzická osoba, p.č. 167

    f)  fyzická osoba, p.č.189/8

    g) fyzická osoba, p.č. 583/4, 583/10

    h) fyzická osoba, p.č. 202/1

 

Návrh usnesení č. 3/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

a) fyzická osoba, p.č. 501/2

 

b) fyzická osoba, p.č. 286/2, 210/17

 

 c) fyzická osoba, p.č. 285, 270/16

 

d) fyzická osoba, p.č. 270/1

 

e) fyzická osoba, p.č. 167

 

f) fyzická osoba, p.č. 583/4, 583/10

 

h) fyzická osoba, p.č. 202/1

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 3/6/2014 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení č.4/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje záměr pořízení změn územního plánu obce a záměr změn funkčního využití pozemků následujícím vlastníkům:

 

f) fyzická osoba, p.č.189/8

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/6/2014 bylo schváleno.

 

5. Zastupitelstvo projednalo zadání projektu na ZTV ul.Krátká.

 

Návrh usnesení č. 5/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zadání projektu na ZTV ulice Krátká. Na zpracování projektu budou osloveny tři projekční kanceláře.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/6/2014 bylo schváleno.

 

 

6.  Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání o poskytnutí dotace a úvěru na akci Revitalizace Hodějovického rybníka. Budou vytvořeny zadávací podmínky pro výběr finančního ústavu na poskytnutí úvěru. Osloveny budou minimálně tři finanční ústavy.

 

Návrh usnesení č. 6/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje vytvoření zadávacích podmínek pro výběr finančního ústavu k poskytnutí úvěru. Osloveny budou min. tři finanční ústavy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/6/2014 bylo schváleno.

 

 

 

7. Zastupitelstvo projednalo přijetí finanční neinvestiční dotace pro SDH.

 

 

Návrh usnesení č. 7/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje přijetí finanční neinvestiční dotace na SDH ve výši 2.000,-Kč. Dotace bude použita na refundaci mzdy a školení strojníků.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 7/6/2014 bylo schváleno.

 

 

 

 

8. Starosta informoval zastupitele o nutnosti mimořádného výlovu Hodějovického    rybníka.

 

Návrh usnesení č. 8/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje úhradu nákladů na mimořádný výlov Hodějovického rybníka.

     

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/6/2014 bylo schváleno.

 

 

9.  Starosta informoval zastupitele o přijetí žádostí občanů obce o odstranění závad na  komunikacích. Žádosti budou operativně řešeny a žadatelům bude odeslána odpověď.

 

10. Zastupitelé projednali nutnost výměny kamer v kamerovém systému. Stávající kamery jsou nefunkční a neopravitelné.

 

Návrh usnesení č. 9/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje nákup nových kamer do kamerového systému za cenu 113.339,-Kč.

     

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/6/2014 bylo schváleno.

 

11. Zastupitelé projednali opravu topení v sále pohostinství.

 

Návrh usnesení č.10/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje opravu topení v sále pohostinství. Opravu bude realizovat firma Glet s.r.o. Předpokládaná cena opravy bude do výše 100.000,-Kč.

     

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 1

     Usnesení č. 10/6/2014 bylo schváleno.

 

12. Zastupitelstvo projednalo ukončení nájemní smlouvy s Rybářským spolkem na pronájem Hodějovického rybníka.

 

Návrh usnesení č.11/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem Hodějovického rybníka k 31.12.2014.

     

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 11/6/2014 bylo schváleno.

 

 

13. Zastupitelstvo projednalo zřízení Stavební komise.

 

Návrh usnesení č.12/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje zřízení Stavební komise ve složení:

Ing. Pavel Hušek – předseda

p. Libuše Vančurová – člen

p.Jiří Pilný - člen

     

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 12/6/2014 bylo schváleno.

 

 

14. Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby o směnu pozemků.

 

Návrh usnesení č.13/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje žádost fyzické osoby o směnu pozemků.

     

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 13/6/2014 bylo schváleno.

 

15. Zastupitelstvo projednalo nevyhovující dopravní situaci na křižovatce ulic Hodějovická – Dolní. Starosta byl pověřen oslovením odboru dopravy Magistrátu města České Budějovice k posouzení uvedené komunikace a k následnému návrhu řešení dopravně bezpečnostního řešení.

 

 

16. Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku SDH.

 

Návrh usnesení č.14/6/2014:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje příspěvek SDH ve výši 50.000,-Kč.

     

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 14/6/2014 bylo schváleno.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.20 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13.11.2014

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     13.11.2014                                                            Sejmuto: 30.11.2014

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 13.11.2014   do  30.11.2014