Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva dne 20.10.2015

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.5
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 20.10.2015, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka

 

Omluveni:  Jiří Pilný, Luděk Kotek

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření  č. 9/2015  a č.10/2015.
 3. Schválení dodavatele na opravu ulice Zahradní ve Starých Hodějovicích.
 4. Schválení záměru prodeje obecního pozemku č.197 a 195/4 v KÚ Staré Hodějovice.
 5. Informace o dílčí změně územního plánu.
 6. Projednání žádosti o změnu ÚP v lokalitě u Jezu.
 7. Žádost o odnětí pozemku ze ZPF pro stavbu komunikace.
 8. Schválení názvu ulice v novém ZTV.
 9. Projednání změny koeficientu daně z nemovitosti.
 10. Různé.

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

  10. Informace starosty o odpovědi ŘSD na dopis týkající se navýšení ceny za   pozemky pod dálnicí.

      

 1. Informace starosty o ukončené revitalizaci Hodějovického rybníka.

 

12.  Projednání vánoční výzdoby obce.

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/5/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 12:

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.9/2015 a rozpočtové opatření  č.10/2015.

      

     Rozpočtové opatření č.9/2015:

 Příjmy:            50.000,--Kč

 Výdaje:         133.920,--Kč

Financování:     83.920,--Kč

 

     Rozpočtové opatření č.10/2015:

 Příjmy:            600.000,--Kč

 Výdaje:           156.362,--Kč

Financování:   - 443.638,--Kč

 

   

Rozpočtové opatření č.9/2015 a 10/2015 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 20.10.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

3.  Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na realizaci opravy ulice Zahradní. Byly osloveny 3 firmy ( firma Akord, firma Building a firma Swietelsky). Výběrovou komisí byla doporučena firma Swietelsky s nejnižší nabídnutou cenou 1.035.491,-Kč.

 

 

 

       Návrh usnesení č.2/5/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje na  realizaci opravy ulice Zahradní ve Starých Hodějovicích firmu Swietelsky stavební s.r.o.za cenu 1.035.491,-Kč. Podpisem Smlouvy o dílo pověřuje starostu obce.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 2/5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

4.   Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup pozemků p.č. 197 o výměře 452 m2, TTP (031-300) a pozemku p.č. 195/4 o výměře 629 m2, ostatní plocha , (031-500), LV KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Žádost podává firma  DJ reality s.r.o. Jedná se o navazující pozemky k parcele č. 195/3, která je v územním plánu obce.

 

 

 

       Návrh usnesení č.3/5/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  záměr prodeje pozemků p.č. 197o výměře 452 m2, TTP (031-300) a pozemku p.č. 195/4 o výměře 629 m2, ostatní plocha , (031-500), LV KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Cena předmětných pozemků je stanovena na 400,-Kč/m2.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

5.  V návaznosti na bod 4 zápisu podal starosta informaci o změně využití území na parcele 195/3, která je zahrnuta ve změně územního plánu obce Staré Hodějovice.

 

 

       Návrh usnesení č. 4/5/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo změnu využití území na parcele č. 195/3, která je zahrnuta ve změně územního plánu obce.

 

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 4/5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

6. Dne 8.10.2015 byla doručena na OÚ Staré Hodějovice žádost p. ing. Jaroslava Douchy a ing. Petra Drse na změnu ÚP v lokalitě U Jezu. Žádost byla projednána a schválena. Odpověď připraví starosta obce.

 

 

       Návrh usnesení č. 5/5/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo na základě žádosti změnu ÚP v lokalitě U Jezu.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 5/5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

7.  Zastupitelstvo projednalo žádost projektanta - Geodetická kancelář Plavec-Michalec v Písku – projektují „Prodloužení místní komunikace Na Vyhlídce“ o odnětí pozemku p.č. 432/1 a části pozemku 432/6 ze ZPF.

 

 

 

 

       Návrh usnesení č. 6/5/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo odnětí pozemku p.č.432/1 a části pozemku p.č. 432/6 ze ZPF. Podpisem souhlasu pověřuje starostu obce.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 6/5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo název ulice v nově vybudovaném ZTV U Špačků. Ulice dostala název „U Jezu“.

           

 

 

       Návrh usnesení č.7/5/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  název nové ulice v ZTV U Špačků. Ulice má název U Jezu.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 7/5/2015 bylo schváleno.

 

 

     

                 

 1. Zastupitelstvo projednalo změnu koeficientu k dani z nemovitých věcí pro zdaňovací období roku 2016.

 

 

 

 

       Návrh usnesení č.8/5/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice nevydalo obecně závaznou vyhlášku dle zákona 338/1992 Sb. pro zdaňovací období roku 2016. Koeficient se tudíž nemění.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 8/5/2015 bylo schváleno.

 

 

10. Starosta informoval zastupitele o odpovědi na dopis zaslaný na ŘSD ohledně navýšení kupní ceny za pozemky pod dálnicí. ŘSD v něm zdůrazňuje proč je možné vyplatit pouze osminásobek odhadní ceny.

 

 

          Návrh usnesení č.9/5/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice souhlasí s uzavřením smlouvy ŘSD ve výši osminásobku odhadu a pověřuje podpisem smlouvy starostu obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/5/2015 bylo schváleno.

 

 

11. Starosta informoval zastupitele o ukončené akci Revitalizace Hodějovického rybníka. Dílo bylo předáno v souladu s projektem a bude doplacena zbývající částka za realizaci.

 

 

12. Zastupitelstvo projednalo instalaci vánoční výzdoby firmou REPAM.

 

Návrh usnesení č.10/5/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje provedení instalace vánoční výzdoby firmou REPAM.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/5/2015 bylo schváleno.

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.05 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.10.2015

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     21.10.2015                                                            Sejmuto: 6.11.2015

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 21.10.2015  do  6.11.2015