Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.4 ze zasedání Zastupitelstva dne 26.8.2015

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.4
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 26.8.2015, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Jiří Pilný, František Farka, Luděk Kotek

 

Omluveni:  Vladimíra Čechová

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření  č. 7/2015  a 8/2015.
 3. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2020.
 4. Schválení zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce.
 5. Schválení žádosti o dotaci od Krajského úřadu na SDH.
 6. Schválení darovací smluvy.
 7. Informace o jednání výkonné rady sdružení pro D3.
 8. Projednání prodloužení  komunikace Na Vyhlídce.
 9. Informace o termínu konání podzimního mobilního svozu odpadu.
 10. Projednání Návrhu smlouvy od Pragoprojektu pro odkup pozemků pro dálnici.
 11. Informace o odvolání Hnutí Duha.
 12. Projednání poskytnutí příspěvku na protidrogové centrum.
 13. Schválení  osázení svahů u hřiště.
 14. Informace o místním jednání – rekultivace odkaliště.
 15. Projednání žádosti o pronájem pozemku ke zřízení kynologického cvičiště a využití zbytku pozemku.
 16. Informace o rekonstrukci ulice Ke Studánce.
 17. Schválení opravy střechy na budově MŠ a OÚ.
 18. Schválení  opravy komunikace v Zahradní ulici.
 19. Různé.

 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

19.  Schválení výběru firmy na výměnu kotle v MŠ.

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/4/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 19:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/4/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.7/2015 a rozpočtové opatření č.8/2015

      

     Rozpočtové opatření č.7/2015:

 

 Výdaje:           53.014,--Kč

Financování:     53.014,--Kč

 

     Rozpočtové opatření č.8/2015:

 Příjmy:           50.000,--Kč

 Výdaje:         165.000,--Kč

Financování:   115.000,--Kč

 

   

Rozpočtové opatření č.7/2015 a 8/2015 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 26.8.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

3.  Zastupitelstvo projednalo Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020

 

       Návrh usnesení č.2/4/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno.

 

 

 

4.   Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 270/14, Pachner NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 1.000,-Kč bez DPH.

 

 

 

       Návrh usnesení č.3/4/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 270/14, Pachner NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 1.000,-Kč bez DPH.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/4/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 

 

5.  Zastupitelstvo obce projednalo  žádost o dotaci od Krajského úřadu na SDH ve výši 1.094,--Kč

 

 

       Návrh usnesení č. 4/4/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo žádost o dotaci od Krajského úřadu na SDH ve výši 1.094,--Kč

 

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 4/4/2015 bylo schváleno.

 

 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo  přijetí finančních darů pro MŠ.

 

 

       Návrh usnesení č. 5/4/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo přijetí finančních darů pro MŠ dle darovacích smluv. Finanční dary ve výši 7.400,--Kč poskytli: pan Pachner Miloš a pan Beránek Libor.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 5/4/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

7.  Starosta informoval zastupitele o postupu výstavby dálnice D3. 14.9.2015 se uskuteční mimořádné jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu dálnice D3.

 

 

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo prodloužení komunikace v ulici Na Vyhlídce. K prodloužení

     komunikace dochází v rámci  změny ÚP č.4. Prodloužení komunikace bude uhrazeno   žadatelem.

 

       Návrh usnesení č. 6/4/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo prodloužení komunikace v ulici Na Vyhlídce. K prodloužení komunikace dochází v rámci  změny ÚP č.4. Prodloužení komunikace bude uhrazeno žadatelem.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 6/4/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o termínu Mobilního sběrného dvora.

Termín:  5.9.2015

           Místo:    Hodějovická ulice –  8.00 – 10.00 hodin

                        Na Návsi             - 10.00 – 15.00 hodin

 

 

 

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecních pozemků určených k výkupu pro účely stavby dálnice D3.

 

 

 

 

       Návrh usnesení č.7/4/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  prodej obecních pozemků p.č. 659/9 o výměře 157,50 m2 a pozemku p.č. 663/2 o výměře 6,50 m2, ostatní plocha, LV 535, KÚ Staré Hodějovice. Zastupitele nesouhlasí s navrženou cenou. Požadují cenu  navýšit šestnáctkrát oproti ceně obsažené ve znaleckém posudku.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 7/4/2015 bylo schváleno.

 

 

     

                 

 1. Starosta informoval zastupitele o odvolání Hnutí Duha týkající se výstavby dálnice D3.

 

 

 

 

12. Starosta informoval zastupitele o použití poskytnutých  finančních prostředků organizací PREVENT České Budějovice.

 

 

 

 

 

13. Zastupitelstvo projednalo osázení svahů u tenisových kurtů a hokejbalového hřiště. Zahradnické práce provedla firma Hajný za smluvní cenu v částce 92.734,-Kč.

 

 

 

       Návrh usnesení č.8/4/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice souhlasí s provedenými zahradnickými pracemi.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 8/4/2015 bylo schváleno.

 

 

 

14. Starosta informoval zastupitele o místním šetření týkajícího se rekultivace odkaliště. Obec Staré Hodějovice nadále trvá na svém stanovisku.

 

 

 

15. Zastupitelstvo projednalo žádost Českého kynologického svazu - Boršov nad Vltavou o pronájem pozemku ke zřízení kynologického cvičiště.

 

 

          Návrh usnesení č.9/4/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice souhlasí s  pronájmem pozemku ČKS ZKO Boršov. Kynologickému svazu bude nabídnuta část pozemku p.č.189/7 s podmínkou, že ČSK vybuduje na své náklady příjezdovou cestu na předmětný pozemek. Dále zastupitelstvo schvaluje zadání studie na využití zbývající části pozemku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 9/4/2015 bylo schváleno.

 

 

16. Starosta informoval zastupitele o realizaci stavby „České Budějovice, ulice Ke Studánce“. V letošním roce proběhne pouze část akce. Podle sdělení investičního odboru Magistrátu města České Budějovice se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Akce je zahrnuta do rozpočtu města České Budějovice pro rok 2016 a v tomtéž roce by měla být investičním odborem realizována.

 

 

17. Zastupitelstvo projednalo potřebu oprav částí střech na OÚ a MŠ.

 

Návrh usnesení č.10/4/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje provedení oprav částí střech na OÚ a MŠ. Opravu provede firma Glet, s.r.o. za cenu do 100.000,-Kč,

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/4/2015 bylo schváleno.

 

 

18. Zastupitelstvo projednalo potřebu opravy komunikace v Zahradní ulici.

 

Návrh usnesení č.11/4/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje provedení oprav komunikace v Zahradní ulici. Na dodavatele akce bude vyhlášeno výběrové řízení.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 11/4/2015 bylo schváleno.

 

 

19. Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele na výměnu kotle v MŠ.

 

Návrh usnesení č.12/4/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výběr dodavatele na výměnu kotle v MŠ. Byla vybrána firma Glet, s.r.o., Lipenská 27, ČB.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 12/4/2015 bylo schváleno.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.05 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.8.2015

 

Zapisovatel:

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     27.8.2015                                                            Sejmuto: 15.9.2015

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 27.8.2015  do  15.9.2015