Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.3 ze zasedání Zastupitelstva dne 3.6.2015

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.3
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 3.6.2015, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Jiří Pilný, František Farka, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření  č. 4/2015 a 5/2015.
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015.
 4. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2015.
 5. Schválení darovacích smluv.
 6. Dálnice- projednání a schválení smluv o přeložce kanalizace a VO v rámci výstavby dálnice.
 7. Vyjádření k žádosti o změnu ÚR ke stavbě dálnice D3 pro firmu SUDOP Praha.
 8. Informace o oznámení místního šetření k ocenění pozemků pod dálnicí.
 9. Informace o umisťování dětí do ZŠ.
 10. Projednání prázdninového provozu v MŠ ve Starých Hodějovicích.
 11. Různé.

 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

11. Schválení Dohody o poskytnutí investičního finančního příspěvku.

12. Schválení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

13. Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů.

14. Schválení Smlovy o dílo na stavbu „Rekonstrukce ČS odpadních vod-POD SILNICÍ, Staré Hodějovice“.

15. Schválení Dodatku č.1 Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace.

16. Projednání připomínek občanů.

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/3/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 16:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.4/2015 a rozpočtové opatření č.5/2015

      

     Rozpočtové opatření č.4/2015:

 Příjmy:            21.497,--Kč

 Výdaje:         109.980,--Kč

Financování:     88.483,--Kč

 

     Rozpočtové opatření č.5/2015:

 Příjmy:           184.730,--Kč

 Výdaje:        - 485.195,--Kč

Financování:  - 669.925,--Kč

 

   

Rozpočtové opatření č.4/2015 a 5/2015 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 3.6.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

3.  Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku Obce Staré Hodějovice  č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice

 

       Návrh usnesení č.2/3/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku Obce Staré Hodějovice  č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 2/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

4.   Zastupitelstvo projednalo rozpočet MŠ pro rok 2015.

       

       Návrh usnesení č.3/3/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  rozpočet MŠ pro rok 2015.

Příjmy:   1.518.626,--Kč

Výdaje:  1.507.677,--Kč

Rozdíl:        10.949,--Kč

    Rozpočet MŠ na rok 2015 je přílohou tohoto zápisu.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

5.  Zastupitelstvo obce projednalo  přijetí finančních darů pro MŠ.

 

 

       Návrh usnesení č. 4/3/2015:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo přijetí finančních darů pro MŠ dle darovacích smluv. Finanční dary ve výši 7.400,--Kč poskytli: ing. Kosová Markéta, ing. Petr Kos, ing. Řeřábek Zdeněk, Brett Jan.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 4/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

6. Zastupitelstvo projednalo znění „Smlouvy o přeložce“. Předmětem je přeložka kanalizace a VO při výstavbě dálnice „D3 0310/In Úsilné  - Hodějovice“

 

     

 

       Návrh usnesení č.5/3/2015

 

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  uzavření Smluv o přeložkách. Předmětem smluv je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci přeložek kanalizace a VO při výstavbě dálnice „D3 0310/In Úsilné  - Hodějovice“.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 5/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

7.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy SUDOP Praha o změnu územního rozhodnutí na stavbu „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“

 

 

       Návrh usnesení č.6/3/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo žádost firmy SUDOP Praha o změnu územního rozhodnutí na stavbu „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“

 

 

 

 

   Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 6/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 1. Starosta informoval zastupitele o tom, že v současné době probíhá ocenění obecních pozemků určených k výkupu pro účely stavby dálnice D3.

 

 

 

 

 

9. Starosta informoval zastupitele o nejasné situaci v umísťování dětí do ZŠ. Starosta zahájí jednání s náměstkem pro školství na Magistrátu města ČB, na kterém bude požadovat upřesnění podmínek pro umisťování dětí do základních škol.

      

 

 

 

 

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo prázdninový provoz v MŠ. Vzhledem k malému počtu zájemců o změnu prázdninového provozu v MŠ, zůstává tento tak, jako v minulých letech, tzn. provoz bude probíhat prvních 14 dní v červenci dále pak bude MŠ až do konce srpna uzavřena.

 

 

 

       Návrh usnesení č.7/3/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  prázdninový provoz v MŠ.

     provoz bude probíhat prvních 14 dní v červenci dále pak bude MŠ až do konce srpna uzavřena.

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 7/3/2015 bylo schváleno.

 

 

     

                 

 1. Zastupitelstvo projednalo uzavření Dohody o poskytnutí investičního finančního příspěvku.

 

 

 

       Návrh usnesení č.8/3/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí investičního finančního příspěvku s firmou MWS Imports s.r.o., České Budějovice ve výši 444.684,-Kč. Příspěvek je účelově vázán na stavební akci Rekonstrukce ČS odpadních vod“ Pod Silnicí II“.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 8/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

12. Zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

 

       Návrh usnesení č.9/3/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Smlouvy  o budoucí kupní smlouvě s firmou MWS Imports s.r.o., České Budějovice. Předmětem smlouvy je nákup VO - ZTV Staré Hodějovice – U Vodojemu za cenu 100,--Kč.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 9/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

13. Zastupitelstvo projednalo uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů.

 

 

 

       Návrh usnesení č.10/3/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Ing. Plojharem, Jakubova čp. 176, Roudné. Předmětem dohody je upravení vztahů mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů ve smyslu§ 8 odst. 15 písm.b) zákona č. 274/2001 Sb. tak, aby bylo zajištěno plynulé provozování.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 10/3/2015 bylo schváleno.

 

 

 

14. Zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o dílo s firmou Akord-stavební a obchodní společnost, ČB na kompletní dodávku stavby: „Rekonstrukce ČS odpadních vod – POD SILNICÍ, Staré Hodějovice“. Cena díla dle VŘ je 889.368,20Kč vč. DPH.

 

 

       Návrh usnesení č.11/3/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Akord-stavební a obchodní společnost, ČB  na kompletní dodávku stavby: „Rekonstrukce ČS odpadních vod – POD SILNICÍ, Staré Hodějovice“. Cena díla dle VŘ je 889.368,20Kč vč. DPH.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 11/3/2015 bylo schváleno.

 

 

15. Zastupitelstvo projednalo uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Staré Hodějovice a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené dne 22.6.2000. Předmětem provozování dle dodatku se stane i dešťová kanalizace. Cena za službu činí 3.000,-Kč/rok vč. DPH.

 

          Návrh usnesení č.12/3/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Staré Hodějovice a o obstarání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené dne 22.6.2000. Předmětem provozování dle dodatku se stane i dešťová kanalizace. Cena za službu činí 3.000,-Kč/rok vč. DPH. Dodatek je uzavřen s firmou ČEVAK a.s., České Budějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 12/3/2015 bylo schváleno.

 

 

16. Zastupitelstvo projednalo připomínky a stížnosti občanů p. I.Duška, p. M.Vojčové a p. Řehoře. Všichni výše uvedení obdrží na své připomínky odpověď.

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.45 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.6.2015

 

Zapisovatel:

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     5.6.2015                                                            Sejmuto: 22.6.2015

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 5.6.2015  do  22.6.2015