Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.3 ze zasedání Zastupitelstva dne 26.4.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.3
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 26.4.2016, od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Jiří Pilný

 

Omluveni:  Luděk Kotek

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Informace starosty o reakci hejtmana na dopis zastupitelstva obce St.Hodějovice k rekultivaci odkaliště.
 3. Projednání žádosti o odkup pozemku č.25 ve vl. obce p. K.Dobrovskému.
 4. Informace o přijetí žádosti p. G.Šimečkové  o zařazení do ÚP č.6.
 5. Schválení záměru směny pozemků mezi obcí St.Hodějovice a Jihočeským krajem.
 6. Projednání  žádosti o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce č. 252/10 a 252/9 p. D. Vobrovi.
 7. Odpověď primátora Č.Budějovic v záležitosti uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích.
 8. Schválení prodeje pozemků pro dálnici.
 9. Schválení Usnesení zastupitelstva obce St.Hodějovice o pořízení ÚP obce St.Hodějovice v KÚ St.Hodějovice.
 10. Schválení žádosti o odkup části pozemku č. 366/1 v KÚ St.Hodějovice (Kosová Markéta).
 11. Schválení návrhu na směnu pozemků č. 254/14 a č. 583/6 – návrh podává JUDr.M.Tonner.
 12. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN).
 13. Schválení návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB-souhlas s umístěním distribučního zařízení, (St.Hodějovice, D3, SO410-přeložka,kabelové vedení VN).
 14. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, K270/1, Beránek NN, kabelové vedení VN).
 15. Schválení smlouvy o zrušení věcného břemene (MUDr.Kořánová, Okružní 369, St.Hodějovice).
 16. Informace o zahájení správního řízení s firmou HYDROKOV.
 17. Informace o instalaci kamer do MŠ a OÚ.
 18. Informace o Územním rozhodnutí-ul.Krátká.
 19. Schválení rozpočtové změny č. 2/2016 a 3/2016.
 20. Schválení  Darovací smlouvy.
 21. Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2016.
 22. Informace finančního výboru a kontrolního výboru  o provedených kontrolách v roce 2016.
 1. Informace o provedené veřejnosprávní kontrole MŠ.
 1. Různé.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

24. Projednání návrhu na zřízení obecního parkoviště.

25. Projednání nutnosti opravy dešťové kanalizace v ulici Kohoutova.

     26. Projednání HoSPORTovní benefice 5.6.2016

     27. Informace starosty o dálnici D3

     28. Informace o odpovědi primátora ČB na výměnu katastru ZTV u Špačků

     29. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 445/20

     30. Informace o závěrečné besídce dětí ze školy v Nových Hodějovicích

     31. Projednání žádosti o směnu pozemků.

 

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/3/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 31:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Starosta informoval zastupitele o reakci hejtmana na dopis zastupitelstva obce týkajícího se rekultivace odkaliště. V současné době byla záležitost předána k řešení na Stavební úřad magistrátu města ČB.

       

  

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup části pozemku p.č. 25 ve vlastnictví obce p. K Dobrovskému

 

 

Návrh usnesení č 2/3/2016:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo záměr prodeje části (cca 25m)pozemku p.č. 25 o ceklové výměře 575 m2, ostatní plocha, 031-500. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Náklady na pořízení GP hradí kupující. Cena pozemku byla stanovena na 400,-Kč/m2.

 

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 2/3/2016 bylo schváleno.

 

 

4. Starosta informoval zastupitele i přijetí žádosti p. G.Šimečkové o změnu ÚP. Žádost bude zařazena do změny ÚP č.6. Žádost bude projednána ve 4.čtvrtletí roku 2016.

 

 

 

 

5.   Zastupitelstvo obce projednalo směnu pozemků mezi obcí Staré Hodějovice a Jihočeským krajem.

 

 

 

       Návrh usnesení č.3/3/2016

 

     .   Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 722/4 o výměře 313m2, ostatní plocha ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV1, KÚ Staré Hodějovice s pozemky p.č. 180/20 o výměře 2.288m2, ostatní plocha, p.č. 180/21 o výměře 1.377m2, ostatní plocha , p.č. 180/22 o výměře 38m2, ostatní plocha , KÚ Staré Hodějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje. Směna bude bezúplatná.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/3/2016 bylo schváleno.

 

 

    

6.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. D.Vobra o odkup pozemků p.č. 252/10 a 259/9 ve vlastnictví obce St.Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.4/3/2016

 

      Zastupitelstvo obce projednalo přijetí žádosti p.Vobra o odkup pozemků p.č. 252/10 a 259/9. Záležitost bude projednána až na základě místního šetření.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 4/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

7. Starosta seznámil zastupitele se zněním odpovědi primátora v záležitosti uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.staveb.úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16odst.1 zákona o pozemních komunikacích.

 

 

Návrh usnesení č.5/3/2016

 

      Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.staveb.úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích. Nesouhlasí s navrženou paušální měsíční platbou 5.000,-Kč. Záležitosti týkající se místních komunikací budou řešeny individuálně formou uzavření smlouvy s konkrétním dopr.inženýrem.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodej pozemků pro výstavbu dálnice D3.

 

 

       Návrh usnesení č. 6/3/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemků:

·         p.č. 631/2 o výměře 2.084 m2, lesní pozemek, 031-210

·         p.č. 631/6 o výměře 40 m2, lesní pozemek 031-200

·         p.č. 631/7 o výměře 274,50 m2, lesní pozemek 031-200

·         p.č. 631/10 o výměře 66,50 m2, lesní pozemek 031-200

·         p.č. 632/14 o výměře 539,50 m2, orná půda, 031-310

LV 535, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Pozemky jsou v ½ vlastnictví s městem České Budějovice. Pozemky budou určeny na výstavbu dálnice.  Cena za pozemky je stanovena znaleckým posudkem ve výši 152.928,50Kč.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 6/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o pořízení územního plánu obce Staré Hodějovice v katastrálním území Staré Hodějovice.

       

 

Návrh usnesení č. 7/3/2016:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice na svém řádném zasedání dne 26.4.2016

1.  rozhodlo v souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení  územního  plánu Staré Hodějovice v katastrálním území Staré Hodějovice (dále jen“ÚP Staré Hodějovice“),

2. schvaluje pořizovatele ÚP Staré Hodějovice, kterým bude na žádost obce v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování,

3. určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP Staré Hodějovice, dle příslušných paragrafů stavebního zákona, pana ing. Zdeňka Blažka,

4.  ukládá  panu ing. Zdeňku Blažkovi zaslat pořizovateli žádost o zajištění pořízení ÚP Staré Hodějovice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

      Usnesení č. 7/3/2016 bylo schváleno.

 

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ing. Markéty Kosové o odkoupení části pozemku p.č.366/1 v KÚ Staré Hodějovice o výměře 38 m2.

 

 

Návrh usnesení č. 8/3/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr odkupu části pozemku p.č. 366/1 v KÚ Staré Hodějovice o výměře 38 m2 za cenu 500,-Kč/m2.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/3/2016 bylo schváleno.

 

         

 

11. Zastupitelstvo obce projednalo návrh JUDr. Martina Tonnera na směnu pozemků v k.ú. Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č.9/3/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr směny pozemku p.č. 254/14 zahrada, v k.ú. Staré Hodějovice, ve vlastnictví fyzické osoby za pozemek p.č. 583/6, ostatní plocha , ostatní komunikace, v k.ú. Staré Hodějovice, ve vlastnictví obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/3/2016 bylo schváleno.

 

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 366/1, ostatní plocha (031-500), 79/5, 79/6, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č. 10/3/2016

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 366/1, ostatní plocha (031-500), 79/5, 79/6, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,--Kč

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 10/3/2016 bylo schváleno

 

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, D3, SO410-přeložka“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 608/8 TTP (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.11/3/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, D3, SO410-přeložka“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 608/8 TTP (031-300), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 900,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, K 270/1, Beránek NN“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.12/3/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr zřízení věcného břemena s firmou E-ON Distribuce, České Budějovice s názvem:  „Staré Hodějovice, K 270/1, Beránek NN“ Kabelové vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 270/8, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

     Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,--Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

15. Zastupitelstvo obce projednalo žádost MUDr. Jany Kořánové o schválení Smlouvy o zrušení věcného břemene (služebnosti).

 

Návrh usnesení č.13/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění Smlouvy o zrušení věcného břemene (služebnosti).

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 1. Starosta seznámil zastupitele se zněním Oznámení ČIŽP o zahájení správního řízení s firmou HYDROKOV s.r.o. týkajícího se úpravy koryta přítoku do Hodějovického rybníka.

 

 

17. Zastupitelstvo obce projednalo z hlediska bezpečnosti nutnost nainstalování kamer ke vchodu do MŠ a OÚ.

 

Návrh usnesení č.14/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje instalaci kamer ke vchodu do MŠ a OÚ.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/3/2016 bylo schváleno.

 

 

18. Starosta informoval zastupitele o tom, že na OÚ bude v nejbližších dnech doručena kompletní projektová dokumentace k ZTV Staré Hodějovice – Krátká ulice.

 

 

19. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2/2016:

       

 Příjmy:             115.000,-- Kč

 Výdaje:              46.000,-- Kč

Financování:       -69.000,-- Kč

 

a rozpočtové opatření č.3/2016:

 

 

Příjmy:             126.160,-- Kč

 Výdaje:            210.045,--Kč

Financování:       83.885,-- Kč

 

 

 

Rozpočtové opatření č.2/2016 a rozpočtové opatření č.3/2016 byla předložena zastupitelstvu na zasedání č.3/2016 konaného dne 26.4.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

20. Zastupitelstvo obce projednalo znění Darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru ve výši 33.500,--Kč.

 

Návrh usnesení č.15/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi p. M.Čechem a Obcí Staré Hodějovice na poskytnutí věcného daru ve výši 33.500,--Kč. Seznam darovaných předmětů je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/3/2016 bylo schváleno.

 

 

21. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet MŠ na rok 2016.

 

Návrh usnesení č.16/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozpočet MŠ na rok 2016.

       Příjmy:       1.606.300,--Kč

       Výdaje:      1.587.890,--Kč

       Financování:   18.410,--Kč

Rozpočet MŠ na rok 2016 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/3/2016 bylo schváleno.

 

 

22. Předseda finančního výboru informoval zastupitele o provedených kontrolách. Byla provedena kontrola využití peněžních prostředků na provoz prodejny potravin v obci a na SDH Staré Hodějovice za rok 2015. Z provedených kontrol byly vyhotoveny protokoly. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Peněžní prostředky byly čerpány na stanovený účet uvedený ve veřejnoprávních smlouvách.

Předseda kontrolního výboru Z.Fošum informoval zastupitele o provedené kontrole – vyplácení příspěvků na ekologické vytápění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

     

     Návrh usnesení č.17/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledky  kontrol finančního i  kontrolního výboru.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/3/2016 bylo schváleno.

 

 

23. Ing. Pavel Hušek informoval zastupitele obce o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace MŠ Staré Hodějovice za rok 2015. Z provedené  kontroly byl vyhotoven protokol. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, peněžní prostředky byly čerpány na stanovený účet.

 

Návrh usnesení č.18/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výsledek veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace MŠ Staré Hodějovice za rok 2015.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/3/2016 bylo schváleno.

 

 

24. Zastupitelé projednali návrh na zřízení obecního parkoviště.

 

Návrh usnesení č.19/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje návrh na zřízení obecního parkoviště, které bude sloužit pro hosty restaurace. Na akci bude vypsáno výběrové řízení

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/3/2016 bylo schváleno.

25.Zastupitelstvo obce projednalo nutnost opravy dešťové kanalizace na pozemku fyzické osoby v ulici Kohoutova.

 

Návrh usnesení č.20/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje realizaci opravy dešťové kanalizace v ulici Kohoutova. Na akci bude vypsáno výběrové řízení.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/3/2016 bylo schváleno.

 

 

26. Starosta informoval zastupitele o HoSPORTovní benefici konané 5.6.2016 ve sportovním areálu Holportu. Obec podpoří tuto akci bezplatným zapůjčením obecního sportovního areálu.

 

Návrh usnesení č.21/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje bezplatné zapůjčení obecního sportovního areálu na konání sportovní benefiční akce dne 5.6.2016.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/3/2016 bylo schváleno.

 

 

27.Starosta informoval zastupitele o jednání týkajícího se dálnice D3. Trasa dálnice zůstává nezměněna, termín zahájení realizace bude odložen o cca 6 měsíců.

 

 

28. Starosta seznámil zastupitele se zněním odpovědi na návrh obce Staré Hodějovice o možnosti uzavření dohody mezi  statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice o změně katastrální hranice. Vedení města rozhodlo, že bude vytvořena pracovní skupina složená z pracovníků odborných útvarů Magistrátu města ČB, která se bude touto věcí zabývat.

 

29. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ing.Warische o odkup pozemku p.č. 445/20 ve vlastnictví obce.

 

Návrh usnesení č.22/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice ruší usnesení č. 5/1/2016 ze dne 19.1.2016 týkající se směny pozemků 471/66, lesní pozemek ve vlastnictví fyzických osob za pozemek 445/20, orná půda, ve vlastnictví obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.23/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje pozemku 445/20, orná půda o výměře 467 m2, ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV1, KÚ Staré Hodějovice. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/3/2016 bylo schváleno.

 

 

30. Paní Čechová informovala zastupitele o závěrečné besídce žáků ZŠ Nové Hodějovice, která se bude konat v sále pohostinství dne 22.6 a 23.6.2016 vždy v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin. V této době bude v okolí restaurace a na návsi  zvýšený provoz vozidel. Pronájem sálu bude uhrazen obcí.

 

 

31. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. G.Šimečkové o směnu pozemku p.č.211/7,  orná půda o výměře 199 m2, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 211/5, TTP o výměře 380 m2 ve vlastnictví obce.

 

Návrh usnesení č.24/3/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr směny pozemku p.č. 211/7, orná půda o výměře 199 m2, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 211/5, TTP o výměře 380 m2 ve vlastnictví obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/3/2016 bylo schváleno.

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.05 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

2)

3)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.4.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     28.4.2016                                                            Sejmuto: 16.5.2016

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 28.4.2016  do  16.5.2016